52 %

HS Metro - - PE -

Al­le 30-vuo­tiais­ta 52 pro­sent­tia oli­si val­mis luo­pu­maan omis­ta­mas­taan au­tos­ta, jos lii­ken­ne­pal­ve­lut ke­hit­tyi­si­vät riit­tä­väs­ti. Noin kol­man­nes kai­kis­ta vas­taa­jis­ta oli­si kiin­nos­tu­nut käyt­tä­mään liik­ku­mi­seen kyy­din­ja­ko­pal­ve­lu­ja (38 %), yh­teis­käyt­tö­au­to­ja (31 %), au­to­maat­ti­ses­ti aja­via au­to­ja (32 %) ja yh­teis­käyt­tö­pyö­riä (28 %). Ky­se­lyn teet­tä­neen So­li­tan mu­kaan kiin­nos­tus omis­tusau­tos­ta luo­pu­mis­ta koh­taan kas­vaa Suo­mes­sa. Ver­kos­sa teh­dys­sä ky­se­lys­sä il­me­ni myös, et­tä 90 pro­sen­til­le suo­ma­lais­ta tär­kein­tä päi­vit­täi­ses­sä liik­ku­mi­ses­sa on lii­ken­teen su­ju­vuus ja kus­tan­nuk­set.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.