Ko­din­tur­va­jouk­ko­jen pe­rus­ta­mis­ta poh­di­taan

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö ha­luai­si kas­vat­taa va­paa­eh­toi­sen maan­puo­lus­tuk­sen roo­lia.

HS Metro - - UUTISET -

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Jus­si Nii­nis­tön (sin) aset­ta­ma työ­ryh­mä ryh­tyy sel­vit­tä­mään Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tusyh­dis­tyk­sen (MPK) toi­min­nan ke­hit­tä­mis­tä.

Eräs sel­vit­tä­mi­sen koh­de on MPK:n liit­tä­mi­nen osak­si Puo­lus­tus­voi­mia. Se tar­koit­tai­si käy­tän­nös­sä ko­din­tur­va­jouk­ko­jen luo­mis­ta Suo­meen.

MPK on jul­ki­soi­keu­del­li­nen yh­dis­tys eli sen toi­min­taa sää­te­lee oma la­ki. Yh­dis­tyk­sen teh­tä­vä­nä on toi­mia val­ta­kun­nal­li­se­na va­paa­eh­toi­sen maan­puo­lus­tus­kou­lu­tuk­sen yh­teis­työ­jär­jes­tö­nä.

MPK pyr­kii edis­tä­mään maan­puo­lus­tus­ta kou­lut­ta­mal­la ja tie­dot­ta­mal­la. Myös Puo­lus­tus­voi­mat os­taa yh­dis­tyk­sel­tä kou­lu­tus­ta.

Puo­lus­tus­voi­mis­sa on suh­tau­dut­tu ko­din­tur­va­jouk­koi­hin nih­keäs­ti, kos­ka so­ti­laal­li­sen maan­puo­lus­tuk­sen on kat­sot­tu kuu­lu­van ni­me­no­maan Puo­lus­tus­voi­mil­le. Ko­din­tur­va­jou­kot luo­vat myös hel­pos­ti mie­li­ku­via Suomen si­säl­lis­so­dan ai­kai­sis­ta Suo­je­lus­kun­nis­ta.

Uusi työ­ryh­mä ryh­tyy toi­meen kii­rei­sel­lä ai­ka­tau­lul­la. En­sim­mäi­sen vai­heen sel­vi­tyk­sen on mää­rä val­mis­tua jo tä­män kuun lop­puun men­nes­sä. Työ­ryh­män jä­se­net ovat Puo­lus­tus­voi­mis­ta ja puo­lus­tus­mi­nis­te­riös­tä.

Ryh­män ta­voit­tee­na on sel­vit­tää kol­mea ke­hit­tä­mis­vaih­toeh­toa.

En­sim­mäi­sen mu­kaan MPK:n toi­min­ta jat­kui­si suu­rin piir­tein ku­ten ny­ky­ään­kin. Toi­ses­sa vaih­toeh­dos­sa MPK:sta teh­täi­siin vi­ran­omai­nen ja kol­man­nen mu­kaan yh­dis­tys lii­tet­täi­siin Puo­lus­tus­voi­miin.

”Vi­ran­omais­roo­li se­kä osin tai ko­ko­naan liit­tä­mi­nen Puo­lus­tus­voi­miin vaa­tii laa­jan jat­ko­sel­vi­tys­työn. Mi­tään tu­lok­sia sii­tä ei tu­le tie­ten­kään tä­män kuun lop­puun men­nes­sä”, sa­noo sel­vi­tys­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Leh­ti­sa­lo puo­lus­tus­mi­nis­te­riös­tä.

ANT­TI WALL / MPK

Maan­puo­lus­tus­kou­lu­tusyh­dis­tyk­sen Kes­ki-Poh­jan­maan yk­sik­kö jär­jes­ti pe­rus­am­mun­nat re­ser­vi­läi­sil­le Kan­nuk­ses­sa lo­ka­kuus­sa 2014.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.