Hal­li­tus ai­koo puo­lit­taa lii­ken­teen pääs­töt

HS Metro - - UUTISET -

Säh­kö­au­toil­le han­kin­ta­tu­kea, fos­sii­lia polt­toai­nei­ta kor­va­taan uusiu­tu­vil­la, pyö­räi­lyä edis­te­tään ja val­tio luo­puu kiin­teis­töis­sään öl­jy­läm­mi­tyk­ses­sä.

Sii­nä esi­merk­ke­jä, joi­ta hal­li­tus mai­nit­si tors­tai­na hy­väk­sy­mäs­sään kes­ki­pit­kän ai­ka­vä­lin il­mas­to­suun­ni­tel­mas­saan. Sii­nä lin­ja­taan kas­vi­huo­ne­kaa­su­jen vä­hen­tä­mis­tä aloil­la, jot­ka ei­vät kuu­lu pääs­tö­kaup­paan.

Hal­li­tuk­sen lis­tal­la on toi­mia, jot­ka vai­kut­ta­vat liik­ku­mi­seen, asu­mi­seen, jä­te­huol­toon, ruo­kaan ja maa­ta­lou­teen.

Lii­ken­tees­tä on tar­koi­tus vä­hen­tää pääs­töis­tä puo­let vuo­teen 2030 men­nes­sä vuo­den 2005 ta­sos­ta. Kau­pun­ki­seu­tu­ja pi­täi­si ke­hit­tää esi­mer­kik­si oh­jaa­mal­la työ­paik­ko­ja ja pal­ve­lui­ta lii­ken­teen sol­mu­koh­tiin. Ku­lut­ta­jien toi­vo­taan puo­lit­ta­van hii­li­ja­lan­jäl­ken­sä vuo­teen 2030 men­nes­sä. Jäl­keä voi sää­tää syö­mi­ses­sä, liik­ku­mi­ses­sa, asu­mi­ses­sa ja ruo­ka­hä­vi­kis­sä. Mi­nis­te­ri Kim­mo Tii­li­kai­nen (kesk) lu­pa­si, et­tä ku­lut­ta­jil­le tar­jo­taan vain pork­ka­naa.

Hal­li­tus lu­pai­lee säh­kö­au­toil­le han­kin­ta­tu­kea.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.