Vuo­saa­reen pe­rus­te­taan rak­kau­den met­sä

Po­lii­ti­kot pai­nos­ti­vat Hel­sin­gin vir­ka­mie­het löy­tä­mään pai­kan rak­kau­del­le.

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­kiin is­tu­te­taan sit­ten­kin rak­kau­den met­sä – tai myö­hem­min jo­pa usei­ta.

Pai­kak­si suun­ni­tel­laan Vuo­saar­ta. Tark­ko­ja suun­ni­tel­mia ale­taan vas­ta teh­dä, mut­ta idea­na oli­si ke­vääl­lä jär­jes­tää ta­pah­tu­ma pa­ris­kun­nil­le, jot­ka ha­lua­vat is­tut­taa rak­kau­den puun.

Rak­kau­den met­sä on Leo St­ra­niuk­sen (vihr) te­ke­mä aloi­te, jos­sa eh­do­te­taan uut­ta eko­lo­gis­ta ta­paa juh­lia rak­kaut­taan muu­ten­kin kuin kiin­nit­tä­mäl­lä luk­ko­ja sil­lan­kai­tei­siin.

”Luon­to ja met­sä ovat suo­ma­lai­sil­le tär­kei­tä”, 33 val­tuu­te­tun al­le­kir­joit­ta­mas­sa aloit­tees­sa pe­rus­tel­laan.

Aiem­min näyt­ti, et­tä aloi­te ei vält­tä­mät­tä joh­da käy­tän­nön toi­miin. Po­lii­ti­kot päät­ti­vät kui­ten­kin al­ku­vuo­des­ta, et­tä vir­ka­mie­hiä pyy­de­tään te­ke­mään täs­mäl­li­sem­pi esi­tys sii­tä, mi­hin Rak­kau­den puis­to so­pi­si. Tä­tä suun­ni­tel­maa käy­tiin täl­lä vii­kol­la lä­pi kau­pun­gin­hal­li­tuk­ses­sa.

Rak­kau­den met­sän oli­si tar­koi­tus si­jai­ta Vuo­saa­ren lii­kun­ta­puis­tos­sa lä­hel­lä Pors­lah­den­tie- tä. Puis­toon is­tu­tet­tai­siin eri­lai­sia leh­ti­pui­ta ja suu­ria pen­sai­ta.

Tark­ka suun­ni­tel­ma alu­ees­ta teh­dään syk­syn ja tal­ven ai­ka­na. Ke­vääl­lä pui­den is­tut­ta­mis­ta var­ten jär­jes­te­tään ta­pah­tu­ma. Lä­hem­pä­nä ta­pah­tu­maa ih­mi­sil­le tie­do­te­taan, mi­ten puun voi pääs­tä is­tut­ta­maan.

Puut mer­ki­tään en­nen ta­pah­tu­maa niin, et­tä pa­ris­kun­nat voi­vat seu­ra­ta puun­sa kas­vua myö­hem­min, vaik­ka pui­ta hoi­taa­kin kau­pun­ki.

Jos rak­kau­den met­säs­tä tu­lee suo­sit­tu, vir­ka­mie­het lu­paa­vat miet­tiä en­sim­mäi­sen met­sän laa­jen­ta­mis­ta tai et­siä vas­taa­vaa ti­laa muu­al­ta­kin.

Näi­hin mai­se­miin ra­kas­tu­neet saa­vat is­tut­taa pui­ta en­si vuon­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.