Aar­nion oi­keu­den­käyn­ti al­koi ho­vioi­keu­des­sa

Pros­ti­tuoi­tu­na toi­mi­nut ”Saa­ra” ker­toi sek­siä ol­leen lä­hes jo­ka ta­paa­mi­sel­la. Aar­nio­ta kuul­laan tä­nään.

HS Metro - - UUTISET -

Hel­sin­gin ho­vioi­keu­des­sa al­koi ei­len tors­tai­na Ja­ri Aar­nion oi­keu­den­käyn­ti. Tä­nään per­jan­tai­na jat­ku­vas­sa is­tun­nos­sa kä­si­tel­lään syy­te­koh­taa, jo­ka liit­tyy pros­ti­tuoi­tu­na toi­mi­nee­seen ”Saa­raan”.

Syyt­teen mu­kaan Aar­nio oli har­ras­ta­nut nai­sen kans­sa sek­siä työ­asioi­den yh­tey­des­sä. Aar­nio­ta syy­te­tään vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta.

Oi­keu­des­sa kuul­tiin tors­tai­na Saa­raa to­dis­ta­ja­na ser­min ta­kaa. Nai­sen mu­kaan kak­si­kol­la oli suh­de 1990-lu­vun lo­pul­ta vuo­teen 2011.

Saa­ra ker­toi ta­van­neen­sa Aar­nion en­sim­mäis­tä ker­taa vuon­na 1998 po­lii­si­asian yh­tey­des­sä. Saa­ran mu­kaan pian sen jäl­keen suh­de muut­tui sek­su­aa­li­sek­si.

”Hän kä­vi kah­vil­la ja ai­na ky­sees­sä oli sek­si. Jo­ka iki­nen ker­ta”, Saa­ra sa­noi.

Saa­ra ker­toi myös sii­tä, et­tä Aar­nio ha­lusi hä­nel­tä 500 eu­ron se­te­lit, jot­ka oli­vat pe­räi­sin Saa­ran asiak­kail­ta. Saa­ran mu­kaan Aar­nio vaih­toi ra­hat pie­nem­mik­si.

Aar­nio­ta kuul­laan tä­nään. Hän on kiis­tä­nyt har­ras­ta­neen­sa Saa­ran kans­sa sek­siä. Aar­nion mu­kaan hän ta­pa­si nais­ta työ­asioi­den vuok­si. Puo­lus­tuk­sen mu­kaan nai­nen on epä­luo­tet­ta­va.

Oi­keu­des­sa kes­kus­tel­tiin myös muun muas­sa tah­ras­ta, jo­ka löy­tyi tut­kin­nas­sa Saa­ran no­ja­tuo­lis­ta. Sii­nä oli siit­tiöi­tä ja Ja­ri Aar­nion dna:ta. It­se siit­tiöis­tä ei löy­ty­nyt dna:ta.

Syyt­tä­jän mu­kaan ky­se on hy­vin suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä Aar­nion sper­ma­tah­ras­ta. Puo­lus­tuk­sen mu­kaan taas ky­se ei ol­lut Aar­nion sper­mas­ta, vaan Aar­nion dna on siir­ty­nyt tuo­liin sik­si, et­tä Aar­nio on is­tu­nut tuo­lis­sa.

Ko­ko Aar­nio-tut­kin­ta läh­ti käyn­tiin vuon­na 2013 sen jäl­keen, kun Saa­ra oli ker­to­nut tie­to­jaan Aar­nios­ta si­sä­mi­nis­te­riöl­le.

Ho­vioi­keu­des­sa kä­si­tel­lään myös Aar­nion vir­kaa­uton käyt­töä.

Syyt­teen mu­kaan Ja­ri Aar­nio oli käyt­tä­nyt po­lii­si­lai­tok­sen au­toa omiin ajoi­hin­sa.

”Hän kä­vi kah­vil­la ja ai­na ky­sees­sä oli sek­si.” ”Saa­ra” ho­vioi­keu­des­sa

Ja­ri Aar­nio kiis­tää kaik­ki syyt­teet. Ku­va on vuo­del­ta 2016.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.