Suo­mi ei mak­sa­nut lun­nai­ta va­pau­tuk­ses­ta

Af­ga­nis­ta­nis­sa sie­pat­tu suo­ma­lais­nai­nen va­pau­tui tors­tai­na.

HS Metro - - UUTISET -

Suo­ma­lai­ses­ta pant­ti­van­gis­ta ei mak­set­tu lun­nai­ta, ei­kä Suo­mi mak­sa lun­nai­ta tu­le­vai­suu­des­sa­kaan, sa­noi ul­ko­mi­nis­te­ri Ti­mo Soi­ni (sin) Was­hing­to­nis­sa pi­tä­mäs­sään tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, jo­ka kos­ki Af­ga­nis­ta­nis­sa sie­pa­tun suo­ma­lai­sen va­pau­tu­mis­ta tors­tai­na.

”Tär­kein­tä, et­tä hän on tur­vas­sa ja voi pa­la­ta ko­tiin”, Soi­ni sa­noi.

”Lä­hei­sil­le ke­sä on ol­lut pit­kä ja pi­meä, ja nyt va­loa on nä­ky­vis­sä.”

Soi­ni ei suos­tu­nut ker­to­maan mi­tään va­pau­tuso­pe­raa­tion yk­si­tyis­koh­dis­ta ei­kä sii­tä, kei­tä siep­paa­jat mah­dol­li­ses­ti oli­vat. Ul­ko­mi­nis­te­ri ve­to­si sii­hen, et­tä tut­ki­joil­le pi­tää an­taa työ­rau­ha ei­kä ri­kol­li­sil­le pi­dä an­taa tie­to­ja, jot­ka hyö­dyt­täi­si­vät hei­tä.

Soi­ni ker­toi saa­neen­sa tie­don suo­ma­lais­ten va­pau­tuk­ses­ta var­hain tors­tai­na Suomen ai­kaa Was­hing­to­niin. Hän ker­toi pu­hu­neen­sa sie­pa­tun nai­sen kans­sa pu­he­li­mes­sa, mut­ta ei ha­lun­nut va­lot­taa kes­kus­te­lun yk­si­tyis­koh­tia.

”Se oli hy­vä pu­he­lu ja hy­vä sa­no­ma”, Soi­ni tyy­tyi sa­no­maan.

Hän ei ha­lun­nut ker­toa si­tä­kään, mil­lais­ta apua nai­nen saa ja mil­loin hän pa­laa mah­dol­li­ses­ti ko­ti­maa­han.

Ul­ko­mi­nis­te­riö ker­toi aiem­min tors­tai­na, et­tä Af­ga­nis­ta­nis­sa tou­ko­kuus­ta as­ti sie­pat­tu­na ol­lut suo­ma­lai­nen on va­pau­tu­nut ja nai­nen on tur­vas­sa.

Mi­nis­te­riö kertoo, et­tä nai­nen on edel­leen Af­ga­nis­ta­nis­sa ja et­tä hän on ol­lut yh­tey­des­sä lä­hei­siin­sä.

Myös Ope­ra­tion Mercy -jär­jes­tö, jol­le nai­nen työs­ken­te­li, ker­toi va­pau­tuk­ses­ta tors­tai­na ly­hyes­ti.

”Kol­le­gam­me hy­vin­voin­tia ar­vioi­daan par­hail­laan. Pyy­däm­me kol­le­goi­dem­me ja hei­dän per­hei­den­sä yk­si­tyi­syy­den kun­nioit­ta­mis­ta”, jär­jes­tö ker­toi ly­hyes­sä tie­dot­tees­saan. Jär­jes­tö il­moit­ti ker­to­van­sa asias­ta li­sää myö­hem­min tors­tai­na.

Suo­ma­lais­nai­nen sie­pat­tiin Af­ga­nis­ta­nin pää­kau­pun­gis­sa Ka­bu­lis­sa 20. tou­ko­kuu­ta.

37-vuo­tias nai­nen saa­pui työs­ken­te­le­mään Ka­bu­liin Ruot­sis­sa pää­ma­jaa pi­tä­väl­le kris­til­li­sel­le Ope­ra­tion Mercy -jär­jes­töl­le noin kol­me kuu­kaut­ta en­nen siep­paus­ta. Hä­net sie­pat­tiin kan­sa­lais­jär­jes­tön ti­lois­ta.

Nai­sel­la on jon­kin ver­ran ai­em­paa työ­ko­ke­mus­ta Lä­hii­däs­tä, ja hän on opis­kel­lut ara­bi­aa ja da­ria. Hä­nel­lä on kak­si kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa, mut­ta ei ai­em­paa laa­jaa työ­ko­ke­mus­ta jär­jes­töis­tä. Työ­ko­men­nus oli hä­nel­le tiet­tä­väs­ti en­sim­mäi­nen Af­ga­nis­ta­nis­sa.

Siep­pauk­sen yh­tey­des­sä ta­pet­tiin kak­si muu­ta ih­mis­tä, suo­ma­lais­nai­sen sak­sa­lai­nen huo­ne­ka­ve­ri ja työ­to­ve­ri se­kä af­ga­nis­ta­ni­lai­nen tur­va­mies.

”Tär­kein­tä, et­tä hän on tur­vas­sa ja voi pa­la­ta ko­tiin.” Ti­mo Soi­ni

MAIJA LIUHTO

Suo­ma­lais­nai­nen sie­pat­tiin tä­män ka­dun var­rel­la ole­vas­ta ta­los­ta Ka­bu­lis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.