Ka­le­va: Ru­tii­nei­hin hy­vä pa­la­ta no­peas­ti

HS Metro - - UUTISET -

Ji­ha­dis­min­tut­ki­ja At­te Ka­le­va iloit­si tors­tai­aa­mu­na uu­ti­sis­ta, joi­den mu­kaan Af­ga­nis­ta­nis­sa tou­ko­kuun lo­pul­la sie­pat­tu suo­ma­lais­nai­nen on va­pau­tet­tu ja tur­vas­sa.

Ka­le­va ja hä­nen vai­mon­sa Lei­la Ka­le­va oli­vat it­se pant­ti­van­kei­na Je­me­nis­sä 4,5 kuu­kaut­ta vuo­den­vaih­tees­sa 2012–2013. Kaik­ki siep­paus­ta­pauk­set ovat Ka­le­van mu­kaan yk­si­löl­li­siä, mut­ta ky­syt­täes­sä hän osaa an­taa muu­ta­mia neu­vo­ja va­pau­tu­neel­le suo­ma­lais­nai­sel­le.

”Jos hän ko­kee, et­tä tar­vit­see hen­kis­tä tu­kea ja apua, niin kan­nat­taa he­ti ha­kea si­tä”, Ka­le­va sa­noo.

Ka­le­van pa­ri­kun­nal­le hen­kis­tä tu­kea asian kä­sit­te­lyyn ei tar­jot­tu, ei­vät­kä he si­tä pyy­tä­neet­kään. ”Kes­kus­tel­tiin kes­ke­näm­me ja ei sii­nä tul­lut aja­tel­leek­si, et­tä oli­si tar­vin­nut apua ha­kea.”

Toi­nen neu­vo liit­tyy ru­tii­nei­hin pa­laa­mi­seen. Se kan­nat­taa teh­dä mah­dol­li­sim­man pian. Niin te­ki­vät myös he it­se.

”Ai­ka äk­kiä on hy­vä men­nä ta­kai­sin ru­tii­nei­hin ja pa­la­ta elä­mään, jo­ka on ol­lut ai­kai­sem­min. Luu­len, et­tä se aut­taa.”

”Erin­omai­sen huo­jen­ta­va uu­ti­nen. Olen hel­pot­tu­nut”, ku­vaa tun­to­jaan Af­ga­nis­ta­nis­sa sie­pa­tun nai­sen tun­te­nut fi­lo­so­fian toh­to­ri Ari Kerk­kä­nen va­paut­ta­mi­suu­ti­sen jäl­keen.

Kerk­kä­nen joh­ti Lä­hi-idän ins­ti­tuut­tia Syy­rian Da­mas­kok­ses­sa vuon­na 2011, jol­loin sie­pat­tu työs­ken­te­li ins­ti­tuu­tis­sa. Kerk­kä­nen kertoo tun­te­van­sa nai­sen ”var­sin hy­vin”. Kerk­kä­nen ku­vai­lee nais­ta aloi­te­ky­kyi­sek­si, so­si­aa­li­sek­si ja pää­mää­rä­tie­toi­sek­si nai­sek­si, jo­ka ”haas­tei­ta koh­da­tes­sa ei an­na en­sim­mäi­se­nä pe­rik­si”.

At­te Ka­le­va.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.