Kal­lio­nie­mi: Taklaus­ten kit­ke­mi­ses­sä teh­tä­vää

Lii­gan toi­mi­tus­joh­ta­ja sa­noo ole­van­sa ym­mäl­lään, et­tä pää­hän koh­dis­tuk­sia taklauk­sia on tul­lut pal­jon.

HS Metro - - UUTISET -

Jää­kie­kon Lii­gas­sa näh­tiin kes­ki­viik­ko­na jo kol­mas pää­hän koh­dis­tu­nut taklaus, kun Äs­sien Mat­ti Lam­berg takla­si Ju­ku­rien puo­lus­ta­jaa Valt­te­ri Hie­tas­ta.

Hie­ta­nen ei näh­nyt ko­val­la vauh­dil­la ti­lan­tee­seen tul­lut­ta Lam­ber­gia, jon­ka taklauk­sen jäl­keen puo­lus­ta­ja au­tet­tiin se­ka­va­na ulos kau­ka­los­ta.

SM-lii­gan toi­mi­tus­joh­ta­ja Ri­ku Kal­lio­nie­mi us­koo, et­tä Lam­berg saa tun­tu­van ran­gais­tuk­sen ti­lan­tees­ta.

SaiPan Co­dy Ku­nyk sai vii­den ot­te­lun pe­li­kiel­lon avaus­kier­rok­sen taklauk­ses­taan Il­vek­sen Mic­hael Ke­rä­sen pää­hän, ja Kärp­pien Ja­ri Sai­lio kol­men ot­te­lun pan­nan Roo­pe Laa­vai­sen te­lo­mi­ses­ta.

”Ei ko­vin kau­ka­na ole se aja­tus, et­tä tul­laan nä­ke­mään tä­män kau­den pi­sin pe­li­kiel­to”, Kal­lio­nie­mi sa­noo.

Hän on hie­man ym­mäl­lään al­ku­kier­ros­ten ta­pah­tu­mis­ta, ja myön­tää, et­tä taklaus­ten kit­ke­mi­ses­sä on pal­jon teh­tä­vää.

Mi­ten pää­hän koh­dis­tu­neet taklauk­set sit­ten saa­daan pois kau­ka­lois­ta?

”Se on hy­vä ky­sy­mys. Var­mas­ti kaik­kien täy­tyy miet­tiä, mis­tä oi­kein on ky­se. Ta­pah­tu­nut on erit­täin ikä­vää, kun kau­den al­la teh­dys­sä pe­laa­ja­ky­se­lys­sä kaik­ki oli­vat har­vi­nai­sen voi­mak­kaas­ti si­tä miel­tä, et­tä tä­mä on tun­nis­tet­tu haas­te­koh­ta pe­lis­sä.”

”Vaik­ka ta­pauk­sia on ol­lut jo kol­me, ne voi­vat ol­la vie­lä yk­sit­täis­ta­pauk­sia, ei­kä pi­dä ve­tää lii­an dra­maat­ti­sia joh­to­pää­tök­siä.”

Lii­gan ku­rin­pi­to­de­le­gaa­tio il­moit­ti en­nen kau­den al­kua, et­tä pää­hän koh­dis­tu­nei­den taklaus­ten ran­gais­tuk­sia ko­ven­ne­taan.

Al­ku­kier­ros­ten ran­gais­tuk­set ovat kui­ten­kin he­rät­tä­neet edel­leen tyy­ty­mät­tö­myyt­tä, ja esi­mer­kik­si Pe­lican­sin val­men­nus­ryh­mään kuu­lu­va Pa­si Nur­mi­nen kom­men­toi Ylel­le, et­tä oli­si it­se an­ta­nut Ku­ny­kil­le kym­me­nen ot­te­lun pe­li­kiel­lon.

Kal­lio­nie­mi sa­noo, et­tä ran­gais­tusas­teik­koa nos­tet­tiin täl­le kau­del­le mer­kit­tä­väs­ti ja muis­tut­taa, et­tei ko­vem­mil­la­kaan ran­gais­tuk­sil­la pys­ty­tä es­tä­mään kaik­kea.

”Ku­rin­pi­to rea­goi tie­tys­ti jo ta­pah­tu­nei­siin. Ai­na­han voi­daan ko­ven­taa ran­gais­tuk­sia, mut­ta on ai­ka pal­jon yh­teis­kun­nal­lis­ta tut­ki­mus­ta, et­tä vaik­ka oli­si mil­lai­nen ran­gais­tus, ei kaik­kea sil­ti­kään saa­da pois.”

Lii­ga­kiek­koi­li­jat ovat esi­ku­via mo­nel­le ju­nio­ril­le, mut­ta Kal­lio­nie­mi us­koo, et­tä pää­hän koh­dis­tu­neis­ta taklauk­sis­ta lan­ge­te­tut tuo­miot vä­lit­tä­vät oi­kean vies­tin.

”Pe­li­kiel­lon saa­nut ei ole ter­ve­tul­lut pe­liin, se on sel­vä­sa­nai­nen vies­ti ju­nio­reil­le.”

PANU RISSANEN

Pe­lican­sin val­men­ta­ja Pa­si Nur­mi­nen sa­noi Ylel­le, et­tä oli­si it­se an­ta­nut SaiPan Co­dy Ku­ny­kil­le kym­me­nen ot­te­lun pe­li­kiel­lon.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.