In­to­hi­mo­na lenk­ka­rit

Scott Gold ja Brä­di ovat snea­ker­hea­de­ja, jot­ka ke­rää­vät ko­ris­tos­su­ja ja lenk­ka­rei­ta.

HS Metro - - WKD -

Suomen en­sim­mäi­set lenk­ka­ri­kult­tuu­rin liit­ty­vät messut jär­jes­te­tään lau­an­tai­na Ko­ne­pa­jan Bru­nos­sa. Snea­ker Bas­hin jär­jes­tä­ji­nä toi­mii kol­me in­to­hi­mois­ta alan har­ras­ta­jaa, jois­ta Scott Gold on vas­ta 20-vuo­tias. Kol­mik­ko aloit­ti pro­jek­tin puh­taal­ta pöy­däl­tä, haa­li ka­saan yh­teis­työ­kump­pa­nit ja esiin­ty­jät ja ot­ti so­si­aa­li­sen me­dian avuk­si pro­moo­tioon kuin van­hat te­ki­jät.

”En­sim­mäi­se­nä mie­leen tu­li Brä­di, suo­ma­lai­sen lenk­ka­ri­kult­tuu­rin grand old man, hä­net oli saa­ta­va mu­kaan”, Scott Gold muis­te­lee.

”Olin pyyn­nös­tä to­del­la otet­tu, sil­lä en pi­dä it­seä­ni mi­nään snea­ker-en­tusias­ti­na. Mul­la har­ras­tus liit­tyy täy­sin Mic­hael Jor­da­niin ja Ni­ken Air Jor­dan -lenk­ka­rei­hin. Ekat ken­gät mul­la oli va­raa os­taa vas­ta vuon­na 1997, vaik­ka in­nos­tuin tos­su­kult­tuu­ris­ta jo pal­jon aiem­min”, 38-vuo­tias räp­pä­ri sa­noo.

Ra­haa har­ras­tuk­seen saa up­poa­maan ihan niin pal­jon kuin ha­lu­aa. Mo­ni miet­tii myös har­ras­tuk­sen eet­tis­tä puol­ta.

”Tie­tys­ti tuo vai­kut­taa, os­tan vain fir­moil­ta, jot­ka ei­vät riis­tä ke­tään ja te­ke­vät laa­du­kas­ta ka­maa. Si­tä pa­rem­pi, mi­tä lä­hem­pää tos­sut tu­le­vat”, Gold kertoo.

”Idea ei ole bras­sail­la tos­su­jen mää­räl­lä tai nii­hin tuh­la­tuil­la ra­hoil­la. Mun ko­koel­mas­sa on kol­mi­nu­me­roi­nen mää­rä ken­kiä, sen enem­pää en ha­lua pal­jas­ta!, Brä­di se­lit­tää pe­ri­aat­tei­taan.

Ken­kien­ke­räi­ly­kult­tuu­ri on hy­vin­kin yh­tei­söl­lis­tä toi­min­taa. Har­ras­ta­jat aut­ta­vat toi­si­aan, ei­kä hy­viä apa­jia sa­lail­la.

”Suo­mes­sa tou­hu on muut­tu­nut täy­sin sii­tä kun pi­din vaa­te­ja ken­kä­kaup­paa Lah­des­sa vuo­teen 2011 as­ti. Snea­ke­rei­ta os­te­taan ne­tin kaut­ta ym­pä­ri maa­il­man ja muut har­ras­ta­jat jee­saa­vat löy­tä­mään nii­tä esi­mer­kik­si Face­book-ryh­mis­sä”, Brä­di se­lit­tää.

Snea­ker Bash -messut ovat vain al­kua, sil­lä Gold kump­pa­nei­neen suun­nit­te­lee jär­jes­tä­vän­sä nii­tä li­sää, riip­puen tie­tys­ti huo­mi­sen ta­pah­tu­man me­nes­tyk­ses­tä.

Brä­di ja Gold suo­sit­te­le­vat saa- pu­maan mes­suil­le, vaik­ka lenk­ka­ri­kult­tuu­ri oli­si täy­sin vie­ras asia. Har­ras­ta­jat opas­ta­vat mie­luus­ti no­vii­se­ja.

”Mis­sä muu­al­la näät ny­ky­ään 15 eu­rol­la kuusi ar­tis­tia kai­ken muun tar­jon­nan li­säk­si”, Gold ky­syy tyy­ty­väi­se­nä.

JUHA METSO

Brä­din ko­koel­mas­sa on ”kol­mi­nu­me­roi­nen mää­rä ken­kiä”. Räp­pä­ril­lä on myös iso lip­pis­ko­koel­ma.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.