EU-po­mot moit­ti­vat Ka­ta­lo­nian ai­kei­ta

HS Metro - - UUTISET -

Ri­vi­mep­pe­jä ei pääs­tet­ty ää­neen.

Eu­roo­pan par­la­men­tis­sa jär­jes­tet­tiin kes­ki­viik­ko­na tiu­kas­ti ra­jat­tu kes­kus­te­lu Ka­ta­lo­nian kan­sa­nää­nes­tyk­ses­tä ja si­tä seu­ran­nees­ta krii­sis­tä Es­pan­jas­sa.

En­sin ää­neen pääs­tet­tiin EU­ko­mis­sion en­sim­mäi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Frans Tim­mer­mans, jo­ka sa­noi, et­tä ”vä­ki­val­ta ei rat­kai­se mi­tään po­li­tii­kas­sa”. Es­pan­jan po­lii­sit hak­ka­si­vat sun­nun­tai­na sa­to­ja kan­sa­lai­sia, jot­ka pyr­ki­vät ää­nes­tä­mään.

Tim­mer­mans kui­ten­kin tois­ti ko­mis­sion kan­nan, et­tä ka­ta­laa­nien kan­sa­nää­nes­tys oli lai­ton.

”Ku­kaan ei ha­lua näh­dä vä­ki­val­taa yh­teis­kun­nis­sam­me. On kui­ten­kin jo­ka hal­li­tuk­sen vel­vol­li­suus pi­tää yl­lä lail­li­suus­pe­ri­aa­tet­ta ja jos­kus se edel­lyt­tää koh­tuul­lis­ta voi­man­käyt­töä”, Tim­mer­mans sa­noi.

Suu­rim­pien par­la­ment­ti­ryh­mien joh­ta­jat aset­tui­vat yh­te­näi­sen Es­pan­jan puo­lel­le tuo­mi­ten ka­ta­laa­nien pyr­ki­myk­set it­se­näis­tyä. Ri­vi­mep­pe­jä ei pääs­tet­ty ää­neen, mil­lä il­mei­ses­ti ha­lut­tiin pi­tää ai­sois­sa Es­pan­jan po­lii­si­toi­miin koh­dis­tu­va ar­vos­te­lu, Po­li­tico-leh­ti ker­toi.

EU-par­la­men­tin pu­he­mies An­to­nio Ta­ja­ni sum­ma­si par­la­men­tin enem­mis­tön kan­nak­si sen, et­tä ”ai­noa tie eteen­päin on teh­dä yh­teis­työ­tä har­mo­nian ja yh­te­näi­syy­den eteen”.

”Ku­kaan ei suh­tau­du ke­vyes­ti vii­me sun­nun­tain ta­pah­tu­miin. Sii­tä huo­li­mat­ta yk­si­puo­li­set pää­tök­set, mu­kaan lu­kien ju­lis­tau­tu­mi­nen it­se­näi­sek­si su­ve­ree­nis­ta val­tios­ta, ovat vas­toin Eu­roo­pan lail­lis­ta jär­jes­tys­tä ja yl­lyt­tä­vät vaa­ral­li­seen ha­jaan­nuk­seen”, Ta­ja­ni to­te­si.

Yli 90 pro­sent­tia ka­ta­laa­neis­ta ää­nes­ti it­se­näi­syy­den puo­les­ta. Alu­eel­ta odo­te­taan it­se­näi­syys­ju­lis­tus­ta lä­hi­päi­vi­nä.

Frans Tim­mer­mans.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.