Teks­ti­vies­tit

Lä­he­tä nu­me­roon 17181

HS Metro - - LUKIJAT -

Vins­ki, min­kä­hän la­jin A uu­ti­sia ha­luat li­sää sa­no­ma­leh­tiin? UTELIAS

Rep­pu­kan­sa ra­ti­kas­sa A pyö­rii, pouk­koi­lee. Yk­si sie­lu kah­den hen­gen ti­lan tar­vit­see. Oven suus­sa suo­si­tuin on paik­ka. Tan­koon kiin­ni siis, ulos si­sään tah­too vaik­ka, jo­ku. Sii­tä viis! Tar­vi­taan­ko täs­sä ovi­mies­tä, ra­ti­kas­sa siis. On­han ky­se kaik­kein kul­ku­ties­tä. An­na ti­laa, plis. Ota rep­pu kä­tee­si ja väis­tä hiuk­ka­sen. Elin­ti­laa tar­vit­see myös toi­nen ih­mi­nen. Ei, kun suu­hun än­kee re­pun sol­kee. Hiu­kan har­mit­taa. Var­pail­le kun vie­lä jo­ku pol­kee. To­si iha­naa! TIRILIDIIDII

Häi­kä­see. Noi mun va­lot A on pi­meän ajan va­lot, en piit­taa jou­lus­ta en­kä vie­tä. Ja tär­kein, it­se mak­san säh­kö­las­kun. NIMETÖN

Sin­ni­tel­lään: Pi­dä toi pie­ni A toi­von­ki­pi­nä­si. It­se­kin yri­tän us­koa tu­le­vai­suu­teen, vaik­ka pie­nen työ­eläk­kee­ni ar­vo suh­tees­sa palk­ka­ke­hi­tyk­seen las­kee jat­ku­vas­ti. Iän mu­ka­na tu­lee myös li­sää kremp­po­ja, lii­kun­ta­ky­ky heik­ke­nee ja lää­ke­mää­rä kas­vaa. Sie­ni- ja mar­ja­met­sään en enää pää­se. Lei­pä­jo­noa­kaan ei ole lä­het­ty­vil­lä ja en siel­lä jak­sai­si jo­not­taa­kaan. Ehkä jos­tain il­mes­tyy su­per­san­ka­ri­hen­ki­lö­po­ruk­ka jo­ka pis­tää pien­tä työ­elä­ket­tä saa­vien asiat oi­keu­den­mu­kai­seen kun­toon. PÄIVÄ KERRALLAAN

Nimetön, ni­mi­merk­ki­si jo A ker­too kai­ken. Käyp­pä juts­kaa­mas­sa Uk­rai­nas­sa pa­rin jenk­ki­so­ti­laan kans­sa jot­ka mie­les­tä­si ovat so­ta­toi­mis­sa siel­lä, vi­deoi haas­tat­te­lu ja jul­kai­se se. Tä­män jäl­keen jat­kam­me kes­kus­te­lua asias­ta. Ei tar­vi si­nun­kaan lyö­dä pää­tä­si Uk­rai­nan män­tyyn. OIKEAA TIETOA

On­nek­si p.....n tär­kee A Edus­kun­nan pu­he­mies Lo­he­la syr­jäy­te­tään, voi taas kat­soa ky­se­ly­tun­tia. NIMETÖN

Noin­ko siel­lä upeak­si A sa­nee­ra­tus­sa ed.kun­ta­ta­los­sa on kyl­mä??! Nai­sed:t taas­kin ne lii­nan tum­pu­kat tiu­kas­ti kau­lan ym­pä­ril­lä!!! Tyy­li­tön­tä!! Osa nai­sis­ta, kam­mat­kaa­pa hiuk­sen­ne!! -oli­si asial­lis­ta, et­tä va­lit­se­ma­ni ed. oli­si 'työ­pai­kal­laan'!! OLETTEHAN MYÖSKIN EDUSTAVIA EDUSTAJIA

Hy­vä MH, ihan asi­aa pu­hui A tiis­tain Met­ros­sa, mut­ta on­gel­mat tus­kin täs­sä ta­pauk­ses­sa leik­kauk­sin pois-

tuu vaan au­ke­aa ai­van uusi hel­vet­ti, pa­hoin pel­kään, vaik­ka ko­ke­mus­ta ei ole. HY­VIN EPÄTIETOINEN

Nii­nis­tö on Suo­men seuA raa­va pre­si­dent­ti. Nii­nis­töä seu­raa kuu­den vuo­den ku­lut­tua Jan Va­paa­vuo­ri. SARI

Si­pi­lä riis­tää vä­hä­osai­sia, A vaik­ka väit­tää ole­van­sa us­ko­vai­nen. Tuol­lai­nen te­ko­py­hä tyyp­pi pi­täi­si erot­taa pää­mi­nis­te­rin vi­ras­ta ja no­peas­ti! EI TU­LI­SI IKÄVÄ

Kyn­si­sie­nen olen saa­nut A pois hie­ro­mal­la val­ko­si­pu­lin hal­kais­tua kynt­tä sor­mien päi­hin ja sa­ma var­pai­siin niin, et­tä nes­te var­mas­ti me­nee kyn­nen al­le. Ei huuh­del­la vaan jä­te­tään vai­kut­ta­maan yön yli. Val­ko­si­pu­lin nes­te il­mei­ses­ti tu­ho­aa sie­ni­kas­vus­toa. Pe­se ja kui­vaa hy­vin seu­raa­va­na aa­mu­na. Tois­ta kä­sit­te­ly noin 4-5 ker­taa. Luin tä­män neu­von ker­ran leh­des­tä ja it­sel­tä­ni ja äi­dil­tä­ni sain kyn­si­sie­nen ai­na­kin läh­te­mään. MUMMELI 60+

No om­pa tör­ke­ää, et­tä A Es­pan­jan po­lii­si hak­ka­si nai­sia, ja vie­lä van­hem­pia, Ka­ta­lo­nian it­se­näi­syy­den puo­les­ta ää­nes­tää ha­lua­via, nai­sia! Ker­too pal­jon pi­run kyl­mä­ve­ri­ses­tä ja häi­käi­le­mät­tö­mäs­tä EU:sta! NIMETÖN

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.