VIIHDE: SUOMIROCKIN PARHAITA ALETAAN PALKITA TAVASTIALLA JÄRJESTETTÄVÄSSÄ GAALASSA

Ans­si Ke­la on yk­si en­sim­mäi­sen ta­pah­tu­man esiin­ty­jis­tä.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Ame­rik­ka­lai­nen St. Vincent eli oi­keal­ta ni­mel­tään An­nie Clark ei ole mil­lään ta­voin ta­van­omai­nen poplau­la­ja, mut­ta haas­tat­te­lu­paik­ka tu­li sil­ti yl­lä­tyk­se­nä.

Löy­dän it­se­ni Cam­de­nin reu­na­mil­ta Lon­toos­ta, ja kaa­puun pu­keu­tu­nut saat­ta­ja ta­lut­taa mi­nua en­ti­seen he­vos­tal­liin.

Si­säl­le on ra­ken­net­tu noin kol­me met­riä le­veä ja kor­kea kuu­tio. Huo­ne on va­lais­tu pu­nai­sel­la va­lol­la, taus­tal­la soi etee­ri­nen musiikki ja ko­pis­sa on kuu­ma. Clark is­tuu pie­nen pöy­dän toi­sel­la puo­lel­la. Hän on va­ka­vail­mei­nen ja vä­hä­sa­nai­nen.

Suo­ma­lai­sy­lei­sön St. Vincent löi kan­vee­siin vii­si vuot­ta sit­ten Hel­sin­gis­sä Flow-fes­ti­vaa­leil­la. Keik­ka päät­tyi lau­la­jan su­kel­taes­sa ylei­sön kä­sien pääl­le.

Sen jäl­keen ura on vain jat­ka­nut nousu­aan. Edel­li­nen al­bu- mi, St. Vincent, oli us­ka­li­aan avant­gar­dis­ti­nen mut­ta sa­mal­la viet­te­le­vä täy­so­su­ma. Se kah­mi pal­kin­toeh­dok­kuuk­sia.

Tuo­reen Mas­se­duca­tion-le­vyn tuot­ta­jak­si va­li­koi­tu­nut Jack An­to­noff on ai­em­min toh­to­roi­nut jät­ti­me­nes­tyk­siä muun muas­sa Lor­del­le tai Tay­lor Swif­til­le. Osa uusis­ta bii­seis­tä kuu­los­taa suo­ras­taan hit­ti­ma­te­ri­aa­lil­ta.

”Niin­kö?” Clark häm­mäs­tyy en­nen kuin rie­mas­tuu.

”Mi­nun täy­tyy lä­het­tää si­nut le­vy-yh­tiö­ni pu­heil­le. Si­nun pi­tää va­kuut­taa hei­dät le­vyn po­ten­ti­aa­lis­ta.”

Vä­hä­sa­nai­sen ar­voi­tuk­sel­li­ses­ta roo­lis­taan An­nie Clark al­kaa lip­sua vas­ta, kun pää­sem­me le­vyn sa­noi­tuk­siin.

Mas­se­duca­tio­nin kan­ta­via tee­mo­ja ovat muun muas­sa tu­le­vai­suu­den pel­ko, ys­tä­vyy­den ka­dot­ta­mi­nen ja maa­il­man­ti­la. Mi­kä tu­le­vai­suu­des­sa pe­lot­taa?

”Us­koak­se­ni eläm­me tun­te­mam­me maa­il­man­jär­jes­tyk­sen vii­mei­siä het­kiä”, hän aloit­taa ja viit­taa Yh­dys­val­tain pre­si­dent­tiin Do­nald Trum­piin.

”Val­lan­käyt­tö on kaik­kea pait­si si­vis­ty­nyt­tä. Se ajaa vain pie- nen jou­kon etua enem­mis­tön kus­tan­nuk­sel­la.”

”Pi­dem­män pääl­le se ei ole kes­tä­vää, kos­ka ih­mi­set”, Clark kes­keyt­tää lauseen ja pi­tää pai­nok­kaan tauon,

”nouse­vat vas­ta­rin­taan. En osaa edes ku­vi­tel­la, et­tä tä­tä jat­kui­si seu­raa­vat kol­me vuot­ta.”

Pills-kap­pa­lees­sa Clark lau­laa pil­le­rei­tä pop­si­vas­ta äi­dis­tä, mi­kä viit­taa toi­seen Ame­rik­kaa pu­hut­ta­vaan tee­maan: maan ala­ti pa­he­ne­vaan huu­meon­gel­maan.

He­ti pe­rään hän tar­ken­taa: Mi­nus­ta ei tar­vit­se ol­la huo­lis­saan, mut­ta Ame­ri­kan ti­lan­tees­ta on syy­tä ol­la.

MAT HAYWARD / GETTY IMAGES

St. Vincent esiin­tyi vii­me vii­kol­la Fear The Fu­tu­re -kier­tu­eel­laan Los An­ge­le­sis­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.