Ui­ma­hal­lien hy­gie­nias­sa puut­tei­ta

Hel­sin­gin hal­lit ei­vät sel­vin­neet puh­tain pa­pe­rein hy­gie­nia­tes­teis­tä.

HS Metro - - FRONT PAGE - JOKINEN HS JUHO

Hel­sin­gin ui­ma­hal­lit ei­vät sel­vin­neet puh­tain pa­pe­rein vii­me ke­vää­nä teh­dyis­tä hy­gie­nia­tes­teis­tä.

Hel­sin­gin ui­ma­hal­lit ei­vät sel­vin­neet puh­tain pa­pe­rein vii­me ke­vää­nä teh­dyis­tä hy­gie­nia­tes­teis­tä. Kau­pun­ki ker­toi tes­ti­tu­lok­sis­ta tiis­tai­na.

Ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja Lot­ta Ki­vi­kos­ken mu­kaan pin­ta­puh­taus­näyt­tei­tä otet­tiin yh­dek­säs­tä ui­ma­hal­lis­ta ja yh­des­tä maa­ui­ma­las­ta. Tut­kit­tu­ja näyt­tei­tä oli ko­ko­nai­suu­des­saan 98.

Näyt­teis­tä tut­kit­tiin hii­vat, ho­meet, Pseu­do­mo­nas ae­ru­gi­no­sa -bak­tee­rien mää­rä ja ae­ro­bis­ten mik­ro­bien mää­rä.

Ae­ro­bi­set mik­ro­bit ovat pie­ne­liöi­tä, jot­ka tar­vit­se­vat kas­vaak­seen hap­pea.

Tu­lok­set ei­vät ole jä­rin mai­rit­te­le­via: ae­ro­bis­ten mik­ro­bien suu­ren mää­rän vuok­si 26 pro­sent­tia näyt­teis­tä luo­ki­tel­tiin huo­noik­si. Vält­tä­vien näyt­tei­den osuus oli 16 pro­sent­tia, ja hy­vään tu­lok­seen yl­si 58 pro­sent­tia näyt­teis­tä.

Ti­lo­jen pin­ta­hy­gie­ni­aa hei­ken­si­vät pää­asias­sa juu­ri suu­ret ae­ro­bis­ten mik­ro­bien eli pie­ne­liöi­den mää­rät

Ko­hon­nei­ta hii­va­pi­toi­suuk­sia ha­vait­tiin 14 näyt­tees­tä. Ho­met­ta pal­jas­tui yh­des­tä näyt­tees­tä.

Pseu­do­mo­nas ae­ru­gi­no- sa -bak­tee­ria ei sen si­jaan to­det­tu yh­des­sä­kään näyt­tees­sä. Ky­sei­nen sau­va­bak­tee­ri ai­heut­taa muun muas­sa kor­va-, sil­mä- ja iho­tu­leh­duk­sia.

Näyt­tee­not­ta­jat ke­rä­si­vät tut­kit­ta­vaa muun muas­sa pu­ku­huo­nei­den pen­keil­tä, pe­su- ja al­las­ti­lois­ta se­kä sau­no­jen alim­mil­ta lau­teil­ta. Li­säk­si ti­lo­jen puh­taut­ta py­rit­tiin ar­vioi­maan sil­mä­mää­räi­ses­ti uv-lam­pun avul­la.

Hel­sin­gin kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­pal­ve­lut. oh­jeis­taa kaik­kia ui­ma­hal­le­ja ja maa­ui­ma­loi­ta aloit­ta­maan sään­nöl­li­set näyt­tee­no­tot, joil­la pys­tyy seu­raa­maan pin­ta­hy­gie­ni­aa. Li­säk­si toi­min­nan­har­joit­ta­jien tu­lee huo­leh­tia, et­tä al­las- ja mär­kä­ti­lo­jen sii­voo­jat ovat var­mas­ti am­mat­ti­tai­toi­sia.

Hel­sin­gis­sä on niin kau­pun­gin omis­ta­mia kuin osit­tain tai ko­ko­naan yk­si­tyi­siä ui­ma-al­las­ti­lo­ja.

”Al­las­ti­lo­jen ylei­sel­lä hy­gie­nial­la ja sii­vouk­sel­la voi ol­la vai­ku­tus­ta al­las­ve­den laa­tuun ja si­tä­kin kaut­ta käyt­tä­jien ter­vey­teen”, ym­pä­ris­tö­tar­kas­ta­ja Ki­vi­kos­ki ker­too Hel­sin­gin kau­pun­gin tie­dot­tees­sa.

Ui­ma­hal­lien hy­gie­nias­sa ha­vai­tut puut­teet he­rät­tä­vät ajoit­tain kes­kus­te­lua. Po­rua vi­ri­si esi­mer­kik­si al­ku­vuo­des­ta 2015, kun Yr­jön­ka­dun ui­ma­hal­lis­sa ha­vait­tiin mei­keis­tä ja pe­se­mät­tö­mis­tä hiuk­sis­ta pe­räi­sin ole­vaa ”töh­nää”.

Tä­nä vuon­na sel­vi­tyk­ses­sä oli mu­ka­na vain suu­ria koh­tei­ta, joi­den puh­taa­na­pi­to on Hel­sin­gin kau­pun­gin ym­pä­ris­tö­pal­ve­lu­jen mu­kaan pää­sään­töi­ses­ti hy­vin or­ga­ni­soi­tua ja am­mat­ti­mais­ta.

Täs­tä huo­li­mat­ta pin­ta­hy­gie­nias­sa ha­vait­tiin laa­tu­poik­kea­mia mil­tei jo­kai­ses­sa koh­tees­sa.

Hel­sin­gis­sä on myös kym­me­niä pie­niä ui­ma-al­las­ti­lo­ja, joi­den puh­taa­na­pi­to voi ol­la yk­sit­täis­ten hen­ki­löi­den tai pien­ten toi­mi­joi­den vas­tuul­la.

Sel­vi­tyk­sen te­ke­mi­nen jat­kuu en­si vuon­na pie­nis­sä ui­ma-al­las­ti­lois­sa.

”Hy­gie­nial­la ja sii­vouk­sel­la voi ol­la vai­ku­tus­ta al­las­ve­den laa­tuun.” Lot­ta Ki­vi­kos­ki

MIIKKA PIRINEN HS

Yr­jön­ka­dun ui­ma­hal­li on eri­tyi­sen ar­ka li­kaan­tu­mi­sel­le, sil­lä ih­mi­set tu­le­vat ai­van al­taan reu­nal­le as­ti ul­ko­vaat­teis­saan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.