Va­paa­vuo­ri esit­tää ve­ron las­kua

Vih­reis­sä, va­sem­mis­to­lii­tos­sa ja Sdp:ssä epäil­lään, voi­ko bud­jet­tie­si­tyk­sen ve­ron las­kun to­teut­taa.

HS Metro - - FRONT PAGE - LARI MALMBERG HS

Por­mes­ta­ri Jan Va­paa­vuo­ri ha­lu­aa bud­jet­tie­si­tyk­ses­sään kun­nal­lis­ve­ron ke­ve­ne­vän.

Hel­sin­gin en­sim­mäi­nen por­mes­ta­ri Jan Va­paa­vuo­ri (kok) jul­kis­ti tiis­tai­na en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­se­si­tyk­sen­sä. Va­paa­vuo­ren mu­kaan Hel­sin­gin ta­lou­del­la me­nee niin hy­vin, et­tä kun­nal­lis­ve­roa voi­daan ke­ven­tää 0,5 pro­sent­tiyk­si­köl­lä. Kun­nal­lis­ve­ro las­ki­si siis 18 pro­sent­tiin. Ve­ro­pro­sen­tin las­ku mer­kit­see noin 70 mil­joo­nan eu­ron vä­hen­nys­tä kun­nal­lis­ve­ro­ker­ty­mään.

Vie­lä vii­me ke­vää­nä Va­paa­vuo- ri suh­tau­tui aja­tuk­seen ve­ro­ke­ven­nyk­ses­tä nih­keäs­ti. Mie­len­muu­tos joh­tuu Va­paa­vuo­ren mu­kaan odo­tet­tua pa­rem­mas­ta ta­lous­ke­hi­tyk­ses­tä.

Ta­lous­nä­ky­mien pa­ran­tu­mi­nen joh­tuu ko­ko maan ta­lou­den ke­hit­ty­mi­ses­tä se­kä Hel­sin­kiin si­joit­tu­nei­den yri­tys­ten me­nes­tyk­ses­tä. Hel­sin­gin ar­vioi­daan saa­van vuon­na 2017 noin 222 mil­joo­naa enem­män ve­ro­tu­lo­ja kuin mi­tä vii­me vuo­den ta­lous­ar­vio­eh­do­tuk­ses­sa en­na­koi­tiin.

Helsinki käyt­tää en­si vuon­na huo­mat­ta­vas­ti tä­tä vuot­ta enem­män ra­haa in­ves­toin­tei­hin, esi­mer­kik­si eri­lai­siin ra­ken­nus­hank­kei­siin. Kau­pun­gin pyö­rit­tä­mi­sen ku­lut ja nii­den pääl­le tu­le­vat in­ves­toin­nit pys­ty­tään kui­ten­kin Va­paa­vuo­ren bud­jet­tie­si- tyk­sen mu­kaan ra­hoit­ta­maan tu­lo­ra­hoi­tuk­sel­la ja il­man mer­kit­tä­vää li­sä­lai­na­not­toa. Kau­pun­ki saa tu­lo­ja esi­mer­kik­si ve­roi­na, val­tio­no­suuk­si­na ja eri­lai­si­na kau­pun­ki­lais­ten mak­sa­mi­na käyt­tö­mak­sui­na.

Va­paa­vuo­ren mu­kaan ve­ron­alen­nus on te­ho­kas kei­no kom- pen­soi­da hel­sin­ki­läis­ten kor­kei­ta asu­mis­kus­tan­nuk­sia. Hän muis­tut­taa, et­tä vuon­na 2011 Hel­sin­gis­sä nos­tet­tiin ve­ro­pro­sent­tia ko­ko­nai­sel­la pro­sent­tiyk­si­köl­lä.

”Hy­vä­nä ai­ka­na si­tä voi­daan sit­ten las­kea.”

Mer­kit­tä­vim­piä ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen mer­kit­ty­jä tu­le­van vuo­den uu­dis­ra­ken­nus­hank­kei­ta on esi­mer­kik­si uusi kes­kus­ta­kir­jas­to, jo­hon ku­luu en­si vuon­na kau­pun­gin ra­haa 27,8 mil­joo­naa eu­roa.

Va­paa­vuo­ren eh­dot­ta­ma ve­ron­alen­nus sai epäi­le­viä kom­ment­te­ja vih­reis­tä, Sdp:stä ja va­sem­mis­to­lii­tos­ta. Ryh­mis­sä ol­tiin huo­lis­saan sii­tä, pi­täi­si­kö Hel­sin­gin kes­kit­tyä ve­ron­alen­nuk­sen si­jaan pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen.

JUHANI NIIRANEN / HS

Kes­kus­ta­kir­jas­ton ra­ken­ta­mi­seen on va­rat­tu en­si vuon­na 27,8 mil­joo­naa eu­roa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.