VESI NOUSEE TIELLE ESPOOSSA

Tu­run moot­to­ri­tiel­le muo­dos­tuu ruuh­kaa, kun kais­to­ja on jou­dut­tu sul­ke­maan.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Tu­run moot­to­ri­tiel­le yl­tä­neet tul­va­ve­det ruuh­kaut­ti­vat lii­ken­net­tä Espoossa kes­ki­viik­ko­na, ker­rot­tiin Lii­ken­ne­vi­ras­tos­ta.

Kak­si moot­to­ri­tie­kais­taa oli kes­ki­viik­ko­na sul­jet­tu­na Tu­run moot­to­ri­tiel­lä Ke­hä III:n liit­ty­män ja Tuo­ma­ri­lan liit­ty­män vä­lil­lä Kirk­ko­jär­ven tie­työ­maan koh­dal­la lä­hel­lä Es­poon Ike­aa. Käy­tös­sä oli siis nyt yh­det kais­tat mo­lem­piin suun­tiin, kun kais­to­ja on ta­val­li­ses­ti kak­si suun­taan­sa.

Tul­va­ve­det saat­ta­vat yhä nous­ta, sil­lä vii­me yök­si oli lu­vat­tu sa-

Adet­ta, ker­rot­tiin Lii­ken­ne­vi­ras­tos­ta. Vi­ras­to en­nus­ti, et­tä kak­si kais­taa jou­du­taan pi­tä­mään sul­jet­tu­na vie­lä tors­tai­na­kin.

Lii­ken­ne­vi­ras­tos­sa poh­di­taan, ko­ro­te­taan­ko alu­eel­le ra­ken­net­tu­ja tul­va­val­le­ja. Val­lit ra­ken­net­tiin kes­ki­vii­kon vas­tai­se­na yö­nä, ja vet­tä pois­tet­tiin pum­puil­la.

Tie­o­suu­den lä­hel­le on myös jär­jes­tet­ty opas­tei­ta. Vi­ras­to us­koi au­toi­li­joi­den löy­tä­neen kier­to­tei­tä esi­mer­kik­si Län­si­väy­län ja Vih­din­tien kaut­ta.

Lii­ken­ne­vi­ras­to tie­dot­ti ei­len, et­tä vet­tä on nous­sut tielle myös Vih­din­tiel­lä As­kis­ton koh­dal­la. Pai­kal­la on alen­net­tu no­peus­ra­joi­tus, mut­ta tie on pys­tyt­ty pi­tä­mään lii­ken­teel­lä.

Ete­lä-Suo­mes­sa on myös mui- ta yk­sit­täi­siä tul­va­koh­tia alem­mal­la tie­ver­kol­la, jois­sa vesi on nous­sut tai uh­kaa nous­ta tielle, vi­ras­to ker­toi.

Il­ma­tie­teen lai­tok­sen mu­kaan lo­ka­kuun al­ku on ol­lut Uu­del­la­maal­la niin sa­tei­nen, et­tä Uu­den­maan joet ovat nous­seet kor­keim­mal­le ta­sol­leen tä­nä vuon­na. Es­poon Nuuk­sios­sa lo­ka­kuun alun sa­de­mää­räk­si mi­tat­tiin en­nä­tyk­sel­li­set 126,6 mil­li­met­riä, mi­kä on ky­sei­sen ajan­koh­dan Uu­den­maan alu­een en­nä­tys vuo­den 1960 alus­ta lu­kien.

Tyy­pil­li­ses­ti ko­ko lo­ka­kuun sa­de­mää­rä on Suo­men ete­lä- ja kes­kio­sas­sa 55–60 mil­li­met­riä.

Lä­hi­päi­vät­kin ete­läs­sä ovat mel­ko sa­tei­set ja vii­leät.

”Ete­läs­sä saa­daan lop­pu­vii­kos­ta ajoit­tain reip­paas­ti­kin sa­det­ta. Var­sin­kin lau­an­tai on sa­de­päi­vä, mut­ta sun­nun­tai näyt­tää hie­man pou­tai­sem­mal­ta”, sa­noi päi­vys­tä­vä me­teo­ro­lo­gi Eli­na Laak­so Il­ma­tie­teen lai­tok­sel­ta.

Sun­nun­tais­ta saat­taa­kin tul­la hy­vä ul­koi­lu­päi­vä, sil­lä läm­pö­ti­la näyt­täi­si nouse­van rei­lus­ti yli kym­me­neen as­tee­seen.

”Ete­läs­sä saa­daan lop­pu­vii­kos­ta ajoit­tain reip­paas­ti­kin sa­det­ta.” Eli­na Laak­so, me­teo­ro­lo­gi

Tul­va­ti­lan­teen ei odo­te­ta hel­lit­tä­vän vie­lä lä­hi­päi­vi­nä. Lu­ki­jan ku­va 100

ERICA ROTHBERG

Ete­lä-Suo­mes­sa on myös mui­ta yk­sit­täi­siä tul­va­koh­tia alem­mal­la tie­ver­kol­la, jois­sa vesi on nous­sut tielle. Ku­va on Mank­kaan­laak­son­tiel­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.