Kar­ta­nol­le et­si­tään uut­ta omis­ta­jaa

His­to­rial­li­sel­le kar­ta­noa­lu­eel­le et­si­tään ke­hit­tä­mi­si­deoi­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Mei­lah­den kar­ta­nol­le ja sen lä­hi­ra­ken­nuk­sil­le et­si­tään os­ta­jaa, jo­ka myös ke­hit­täi­si aluet­ta.

Hel­sin­gin kau­pun­ki ai­koo kiin­nit­tää huo­mio­ta lä­hi­vuo­si­na Mei­lah­den kar­ta­non alu­ee­seen. Kau­pun­ki käyn­nis­tää alu­eel­la hank­keen, jol­la hae­taan lii­ke­toi­min­ta- ja ke­hit­tä­mi­si­deoi­ta Mei­lah­den elä­vöit­tä­mi­sek­si.

Sa­mas­sa yh­tey­des­sä Helsinki myy kol­me kar­ta­noa­lu­een ra­ken­nus­ta. Myy­tä­väk­si tu­le­vat Mei­lah­den kar­ta­non pää­ra­ken­nus, tans­si­pa­vil­jon­ki ja tai­de­museo­na toi­mi­nut ra­ken­nus. Pää­ra­ken­nus ja tans­si­pa­vil­jon­ki ovat suo­jel­tu­ja koh­tei­ta, mut­ta val­ko­tii­li­nen, en­ti­nen kau­pun­gin tai­de­museon ra­ken­nus voi­daan kun­nos­taa tai pur­kaa.

Mei­lah­den kar­ta­non pää­ra­ken­nus on ra­ken­net­tu 1800-lu­vun alus­sa.

Alue on tar­koi­tus vuok­ra­ta.

Kau­pun­ki kut­suu ra­ken- nus­ten os­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­ta esit­tä­mään vi­sion­sa sii­tä, mi­ten aluet­ta voi­tai­siin ke­hit­tää ja elä­vöit­tää ko­ko­nais­val­tai­ses­ti.

Helsinki et­sii Mei­lah­den kar­ta­non alu­eel­le kon­sep­tia, jos­sa ar­vok­kaat ja ase­ma­kaa­vas­sa suo­jel­lut ra­ken­nuk­set tu­le­vat luon­te­vas­ti osak­si uut­ta ko­ko­nai­suut­ta. Kar­ta­no­mil­jöön mai­se­mal­li­sia ja puu­tar­ha­his­to­rial­li­sia ar­vo­ja tu­lee kun­nos­taa myös uut­ta suun­ni­tel­les­sa. Helsinki va­lit­see eh­do­tus­ten pe­rus­teel­la maa­lis­kuun 2018 ai­ka­na jat­ko­neu­vot­te­lui­hin 1–3 toi­mi­jaa.

MARINA FOGDELL / HEL­SIN­GIN KAU­PUN­KI

Mei­lah­den kar­ta­non aluet­ta ha­lut­tai­siin el­vyt­tää mat­kai­li­joi­den ja kau­pun­ki­lais­ten käyt­töön.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.