Rois­kut­ta­jal­ta voi vaa­tia kor­vaus­ta

Au­toi­li­jaa voi vaa­tia mak­sa­maan pe­su­la­las­kun.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Jos au­toi­li­ja rois­kut­taa vet­tä ja­lan­kul­ki­jan tai pyö­räi­li­jän pääl­le, hä­nel­tä voi vaa­tia kor­vaus­ta.

Lä­tä­kön pääl­tä aja­va bus­si tai muu ajo­neu­vo voi ai­heut­taa sa­de­päi­vi­nä her­käs­ti ku­ra­ve­si­suih­kun, jo­ka tah­rii ja­lan­kul­ki­jan tai pyö­räi­li­jän vaat­teet. Rois­kut­ta­jaa voi vaa­tia mak­sa­maan pe­su­la­las­kun, po­lii­si neu­voo.

Tie­lii­ken­ne­lain toi­sen lu­vun 23. py­kä­läs­sä sää­de­tään rois­kut­ta­mi­s­asiois­ta. Lain mu­kaan on kul­jet­ta­jan vas­tuul­la huo­mioi­da esi­mer­kik­si ku­ra­ve­den tai so­ran len­nät­tä­mi­sen ris­ki.

”Kul­jet­ta­jan on so­vi­tet­ta­va ajo­neu­von­sa no­peus sel­lai­sek­si, et­tei­vät muut tien­käyt­tä­jät jou­du koh­tuut­to­mas­ti lian tai so­ran rois­ku­mi­sel­le alt­tiik­si”, tie­lii­ken­ne­lais­sa sa­no­taan.

Yli­ko­mi­sa­rio, po­lii­sin Lii­ken­ne­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen joh­ta­ja Den­nis Pas­ters­tein ker­too, et­tä po­lii­si voi myös sa­kot­taa lä­täk­köön il­man ke­vyen lii­ken­teen huo­mioi­mis­ta aja­vaa kus­kia. Tä­mä tu­li­si ky­see­seen sil­loin, jos te­koon liit­tyi­si ta­hal­li­suut­ta.

”Enem­män nä­mä ovat kui­ten­kin va­hin­gon­kor­vaus­asioi­ta. Eli jos jo­ku heit­tää ku­rat vaat­teil­le, niin re­kis­te­ri­kil­pi kan­nat­taa ot­taa ylös, min­kä jäl­keen voi vaa- tia esi­mer­kik­si vaat­tei­den pe­sua”, Pas­ters­tein sa­noo.

Täl­löin ky­se ei ole po­lii­sia­sias­ta. Pas­ters­tein toi­voo­kin, et­tä vä­hä­pä­töi­set rois­ku­tus­ten jäl­ki­pyy­kit py­rit­täi­siin so­pi­maan asia­no­sais­ten kes­ken.

”Meil­lä on lii­ken­ne­puo­lel­la pal­jon suu­rem­pia­kin haas­tei­ta kuin tä­mä ku­ra-asia. Se­kin on kui­ten­kin yk­si su­ju­vuus­te­ki­jä ja yh­teis­pe­lin te­ki­jä.”

Kul­jet­ta­ja ei vält­tä­mät­tä ai­na edes huo­maa rois­ku­tus­ti­lan­net­ta. Pas­ters­tein neu­voo, et­tä asian sel­vit­tä­mis­tä jäl­ki­kä­teen voi aut­taa se, jos huo­li­mat­to­mas­ta lä­täk­köön ajos­ta on ole­mas­sa myös to­dis­ta­jan ker­to­mus.

Jo­kai­ses­ta rois­kees­ta ei eh­kä edes vält­tä­mät­tä kan­na­ta läh­teä vaa­ti­maan kor­vauk­sia. Pas­ters­tein kui­ten­kin al­le­vii­vaa, et­tä au­toi­li­joi­den tu­lee ai­na pys­tyä rea­goi­maan eteen tu­le­viin yl­lät­tä­viin asioi­hin.

”Jos jo­ku heit­tää ku­rat vaat­teil­le, niin re­kis­te­ri­kil­pi kan­nat­taa ot­taa ylös.” Den­nis Pas­ters­tein, yli­ko­mi­sa­rio

AHTI KANNISTO

Ja­lan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät sai­vat va­roa ve­si­suih­ku­ja Sör­näis­ten ran­ta­tiel­lä muu­ta­ma vuo­si sit­ten. Au­ki­jan ku­va 20 euroa

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.