Wil­liam­sil­la on elä­mä rei­las­sa

Brit­ti­täh­ti ei ole vie­lä val­mis le­vyt­tä­mään lap­sil­le.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Brit­ti­täh­ti Rob­bie Wil­liam­sin me­no on rau­hoit­tu­nut ta­ka­vuo­sis­ta. Nyt hän naut­tii per­he- elä­mäs­tään.

Pop­täh­ti Rob­bie Wil­liams, 43, an­toi Met­rol­le eri­kois­haas­tat­te­lun. Bri­tin Hea­vy En­ter­tain­ment -maa­il­man­kier­tue jat­kuu en­si hel­mi­kuus­sa Austra­lias­sa.

Olet saa­nut lu­kui­sia pal­kin­to­ja ja tun­nus­tuk­sia. Voi­si­ko si­nus­ta seu­raa­vak­si tul­la brit­ti­läi­sen im­pe­riu­min suur­ris­tin ri­ta­ri?

”En us­ko, et­tä olen tuol­la lis­tal­la. Mi­tä tu­lee pal­kin­toi­hin yleen­sä, ih­mi­set ar­vot­ta­vat ar­tis­te­ja yleen­sä sen mu­kaan, kuin­ka pal­jon he ovat saa­neet tun­nus­tuk­sia. Olen on­nek­si saa­nut ai­ka pal­jon pal­kin­to­ja, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta tun­tuu, et­tei nii­tä ole riit­tä­väs­ti. To­sin on hie­man häm­men­tä­vää, et­tä saa­tua­ni Brit Award­sin vai­mo­ni lait­toi sen vaa­te­huo­nee­seen säi­ly­tet­tä­väk­si.”

Mi­kä si­nua är­syt­tää ny­ky­maa­il­mas­sa: toi­mit­ta­jat, uu­ti­set, in­ter­net vai par­rat? Olet­ko kos­kaan ha­lun­nut kas­vaa hips­te­ri­par­taa?

”Mi­nul­la oli ai­ka­naan par­ta. Ei hips­te­ri­par­taa, vaan par­ta­ni oli ka­pea ja pit­kä. Eh­kä mi­nua är­syt­tää eni­ten se, et­tei pe­li­kon­so­lis­sa­ni ole in­ter­net-yh­teyt­tä. Pe­laam­me usein FIFA-pe­liä kier­tu­eel­lam­me.”

Tä­nä vuon­na ko­ti­kau­pun­gis­sa­si Lon­toos­sa on ol­lut usei­ta ter­ro­riis­ku­ja. Pe­lot­taa­ko si­nua pa­la­ta ko­tiin?

”Elä­män pi­tää jat­kua. Ke­nen­kään ei pi­dä ol­la pe­lois­saan. Ko­ko ih­mis­kun­taa ei voi pe­lo­tel­la.”

Min­kä­lai­sia aja­tuk­sia Brexit he­rät­tää si­nus­sa?

”En seu­raa lii­em­mäl­ti po­li­tiik­kaa. En­nen brexit-ää­nes­tys­tä olin suu­rim­man osan ai­kaa Los An­ge­le­sis­sä, en ol­lut Bri­tan­nias­sa tuol­loin. Ta­val­la tai toi­sel­la ih­mi­set kyl­lä kes­kus­te­le­vat brexi­tis­tä, mut­ta mi­nua se ei kiin­nos­ta.”

Olet­ko kos­kaan tun­te­nut, et­tä oli­sit va­lin­nut vää­rän tien elä­mäs­sä?

”En ole kos­kaan aja­tel­lut sel­lais­ta. Riit­tää vain, kun kat­son vai­moa­ni ja lap­sia­ni ja huo­maan, et­tä kaik­ki on kun­nos­sa. Elä­mäs­sä­ni on ol­lut ti­lan­tei­ta, jois­sa olen ro­mah­ta­nut hen­ki­ses­ti. Sel­lais­ta on ta­pah­tu­nut jo­pa kon­sert­tie­si­tys­te­ni ai­ka­na. Olen vain jou­tu­nut hy­väk­sy­mään ta­pah­tu­neen. Olen teh­nyt kaik­ke­ni, jot­ta sel­viy­dyin täl­lai­sis­ta ti­lan­teis­ta.”

Si­nul­la on kak­si las­ta. Maa­il­mal­la ei ole teh­ty hy­vää las­ten musiik­kia. Ha­luai­sit­ko teh­dä al­bu­min lap­sil­le?

”En vie­lä, mut­ta kii­tok­sia eh­do­tuk­ses­ta. Jo­kin ai­ka sit­ten nau­hoi­tin kap­pa­leen austra­lia­lais­ka­na­da­lai­seen las­ten tv-ani­maa­tio­sar­jaan ni­mel­tään Beat Bugs. Tyt­tä­re­ni Ted­dy pi­ti ko­vas­ti kap­pa­lees­ta.”

JU­HA METSO

Rob­bie Wil­liams kon­ser­toi Tam­pe­reen Ra­ti­nan sta­dio­nil­la vii­me elo­kuus­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.