Työ­tön­tä esit­tä­nyt hui­ja­si Ke­lal­ta lä­hes 15 000 euroa

Yrit­ti sa­la­ta pe­tok­sen avul­la ra­haon­gel­mat puo­li­sol­taan.

HS Metro - - UUTISET -

Työ­tön­tä esit­tä­nyt mut­ta to­del­li­suu­des­sa töis­sä käy­nyt ja palk­kaa saa­nut mies hui­ja­si Kan­sa­ne­lä­ke­lai­tok­sel­ta lä­hes 15 000 euroa.

Tä­tä ny­kyä 36-vuo­tias mies ereh­dyt­ti Ke­lan hen­ki­lö­kun­taa vuo­si­na 2012 ja 2013. Val­heel­lis­ten tie­to­jen avul­la mies ka­las­te­li pe­rus­teet­to­mas­ti työ­mark­ki­na­tu­kea.

Mie­hen tees­ken­te­le­mä työt­tö­myys vai­kut­ti li­säk­si ylei­sen asu­mis­tuen suu­ruu­teen.

Syyt­tä­jä vaa­ti mie­hel­le kä­rä­jä­oi­keu­des­sa tuo­mio­ta tör­keäs­tä pe­tok­ses­ta. Syyt­tä­jän mu­kaan Ke­lal­ta oli hui­jat­tu lä­hes 16 000 euroa.

Hy­vin­kään kä­rä­jä­oi­keus kat­soi kui­ten­kin näy­te­tyk­si vain noin 14 800 eu­ron sum­man hui­jaa­mi­sen.

”Syyk­si luet­ta­va 14 809,70 eu­ron mää­rä ei täs­sä ta­pauk­ses­sa täy­tä tör­keän pe­tok­sen tun­nus­mer­kis­tön täyt­ty­mi­sen edel­ly­tyk­se­nä ole­vaa huo­mat­ta­van hyö­dyn mää­ri­tel­mää. Ky­sees­sä on si­ten pe­rus­muo­toi­nen pe­tos”, Hy­vin­kään kä­rä­jä­oi­keus pe­rus­te­li tuo­mio­taan vii­me tou­ko­kuus­sa.

ASyyt­tä­jä va­lit­ti tuo­mios­ta Hel­sin­gin ho­vioi­keu­teen, jo­ka ei kui­ten­kaan myön­tä­nyt jat­ko­kä­sit­te­ly­lu­paa.

Ho­vioi­keus vah­vis­ti ai­em­man Hy­vin­kään kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mion kes­ki­viik­ko­na.

Syy­tet­ty sai nel­jän kuu­kau­den eh­dol­li­sen van­keus­ran­gais­tuk- sen. Ho­vioi­keu­den tuo­mion pys­tyi oi­keu­den mu­kaan an­ta­maan eh­dol­li­se­na, kos­ka ri­kos ei ole sii­nä mää­rin va­ka­va ei­kä mie­hel­lä ole taus­tal­laan ai­em­pia van­keus­ran­gais­tuk­sia.

Mies kiis­ti oi­keu­des­sa syyl­lis­ty­neen­sä tör­ke­ään pe­tok­seen, mut­ta myön­si syyt­teen pe­rus­muo­toi­ses­ta pe­tok­ses­ta.

Hän on myös ker­to­nut ka­tu­van­sa ri­kol­lis­ta toi­min­taan­sa.

”Sii­hen oli joh­ta­nut pe­li­riip­pu­vuus ja ha­lu sa­la­ta ta­lou­del­li­set on­gel­mat it­sel­tä se­kä nyt jo ex­puo­li­sol­ta”, oi­keu­den asia­kir­jois­sa ker­ro­taan mie­hen pe­rus­tel­leen.

JONNE SIPPOLA / HS

Hui­jaus­tuo­mion saa­nut mies ereh­dyt­ti Ke­lan hen­ki­lö­kun­taa vuo­si­na 2012 ja 2013.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.