”Tyk­kään luon­non lä­hei­syy­des­tä.”

HS Metro - - TO -

Muis­ta ak­ti­vi­tee­teis­ta voi­si mai­ni­ta esi­mer­kik­si Su­nan Ank­ka­puis­ton Kil­ju 2010 -ta­pah­tu­man, jo­ka ke­rä­si ai­koi­naan 200–300 nuor­ta (=alai­käis­tä) muis­te­le­maan ku­lu­nut­ta ke­sää.

Su­nas­sa on pal­jon ri­vi­ta­lo­ja mut­ta myös van­hem­pia oma­ko­ti­ta­lo­ja. Alu­eel­ta löy­tyy li­säk­si nur­mi­kent­tiä ja met­sik­kö­jä. Val­ta­väy­lä Su­nan­tien jat­keek­si ra­ken­net­tiin va­jaa 10 vuot­ta sit­ten Su­nan­kaa­ri an­ka­ras­ta vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Maa­lais­poi­ka­na tyk­kään luon­non lä­hei­syy­des­tä. On­nek­si vie­res­sä on Es­poon kes­kus­puis­to.

Työ­mat­ka Hel­sin­kiin on tait­tu­nut jo yli 10 vuot­ta jul­ki­sil­la. Mi­tä ne väit­tä­vät, et­tä kaik­ki es­poo­lai­set kul­ke­vat omil­la au­toil­laan. Län­si­met­ro on kau­ka­na, niin ajal­li­ses­ti kuin maan­tie­teel­li­ses­ti.

Poh­joi­set su­ku­lai­set ky­se­le­vät, mi­ten viih­dyn siel­lä Hel­sin­gis­sä. Mie­lel­lä­ni vas­taan, et­tä olen viih­ty­nyt hy­vin Espoossa ja eten­kin Su­nas­sa.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.