Asuk­kaat ovat va­ruil­laan, kun ovi­kel­lo soi il­ta-ai­kaan

Mies häm­men­tyi hä­ly­tys­jär­jes­tel­män myyn­tie­dus­ta­jas­ta ja lä­het­ti hä­net tie­hen­sä.

HS Metro - - UUTISET -

Ovi­kel­lo soi pien­ta­loa­lu­eel­la lo­ka­kui­se­na ar­ki-il­ta­na kel­lo kuu­den jäl­keen. Oven ta­ka­na sei­soi nuo­ri mies, jol­la oli asi­aa.

”Il­taa, on­ko tei­dän ko­dis­san­ne hä­ly­tys­jär­jes­tel­mä?”

Ko­din asu­kas häm­men­tyi tun­te­mat­to­man mie­hen il­ta­hä­mä­ris­sä ko­tio­vel­la esit­tä­mäs­tä ky­sy­myk­ses­tä. Nuo­ri mies al­koi esi­tel­lä tur­va-alan yri­tys Ve­ri­su­ren hä­ly­tys­jär­jes­tel­mä­pal­ve­lui­ta. Asu­kas ei ol­lut kiin­nos­tu­nut hä­ly­tys­jär­jes­tel­mis­tä ja lä­het­ti myyn­ti­mie­hen mat­koi­hin­sa.

Ve­ri­su­re myy yk­si­tyis­ko­tei­hin hä­ly­tys­jär­jes­tel­miä, jot­ka tar­joa­vat suo­jaa mur­to­ja se­kä pa­lo- ja ve­si­va­hin­ko­ja vas­taan. Ve­ri­su­ren toi­mi­tus­joh­ta­ja Sa­mi Ran­ta vah­vis­taa, et­tä myyn­tie­dus­ta­jat te­ke­vät myös suo­ra­myyn­tiä ovel­ta ovel­le. Si­ten han­ki­taan kol­man­nes yri­tyk­sen asiak­kais­ta.

Ran­nan mu­kaan myy­jät kier­tä­vät il­tai­sin, kos­ka sil­loin työi­käi­set ai­kui­set ovat ko­to­na.

Ran­nan mu­kaan myy­jien tar­koi­tus ei ole kes­kus­tel­la oven­suus­sa ko­din tur­val­li­suus­asioi­ta tar­kem­min. Myy­jien ta­voit­tee­na on saa­da so­vit­tua asiak­kaan kans­sa ta­paa­mi­sai­ka myö­hem­pään ajan­koh­taan.

Ran­ta sa­noo ym­mär­tä­vän­sä ih­mis­ten huo­len.

”Ku­lut­ta­ja­na mi­nä en pääs­täi­si ke­tään kes­kus­te­le­maan oman ko­din tur­va-asiois­ta il­man tie­toa sii­tä, et­tä tä­mä hen­ki­lö on tur­va­kor­tin omaa­va hen­ki­lö ja on luo­tet­ta­vas­sa fir­mas­sa töis­sä. Meil­lä jo­kai­sel­la hen­ki­lö­kun­nan jä­se­nel­lä on hen­ki­lö­kort­ti ja po­lii­sin myön­tä­mä tur­va-alan toi­mi­ja­kort­ti”, Ran­ta sa­noo.

Ran­nan mu­kaan myyn­tie­dus­ta­ja jät­tää asiak­kaal­le käyn­ti­kor­tin ja yri­tyk­sen esit­teen, jot­ta asia­kas voi tu­tus­tua yri­tyk­seen.

Vii­me vuon­na Suo­mes­sa toi­min­tan­sa aloit­ti tur­va-alan yri­tys Sec­tor Alarm.

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Fred­dy Mar- ke­li­nin mu­kaan myyn­tie­dus­ta­jia pal­ka­tes­saan yri­tys var­mis­taa, et­tä työn­te­ki­jöil­lä on nuh­tee­ton taus­ta. Hä­nen mu­kaan­sa myy­jil­lä on ai­na hen­ki­lö­kort­ti ja yri­tyk­sen vaat­teet.

”Kaik­ki myyn­tie­dus­ta­jat ovat saa­neet kou­lu­tuk­sen sii­hen, mi­ten ovel­la käyt­täy­dy­tään. Esit­täy­dy­tään kun­nol­la ja sel­keäs­ti ja jä­te­tään ra­koa oven­suu­hun”, hän sa­noo.

Uu­den­maan mai­straa­tin ku­lut­ta­ja­oi­keus­neu­vo­ja Rai­ja Mart­ta­la ker­too, et­tä ko­tio­vil­la käy­vis­tä kau­pus­te­li­jois­ta va­li­te­taan jon­kin ver­ran. Hä­ly­tys­jär­jes­tel­miä enem­män va­li­tuk­sia tu­lee kui­ten­kin eri­lais­ten re­mont­ti­pal­ve­lui­den ku­ten kat­to-, ik­ku­na­tai put­ki­re­mont­tien kau­pus­te­lus­ta.

MINNA ANNOLA

Ko­din hä­ly­tys­jär­jes­tel­miä kau­pa­taan myös ovel­ta ovel­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.