HIFK:lla si­ni­val­koi­set vä­rit ul­koil­maot­te­lus­sa

Ha­loo Helsinki! soit­taa ly­hen­ne­tyn kei­kan en­nen avaus­kie­kon pu­dot­ta­mis­ta.

HS Metro - - URHEILU -

Hel­sin­gin IFK muut­tuu yh­dek­si il­lak­si si­ni­val­koi­sek­si, kun se koh­taa it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na Kär­pät Kai­sa­nie­mes­sä Sta­din ul­koil­maot­te­lus­sa, jo­ka tun­ne­taan myös ni­mel­lä Helsinki Ice Chal­len­ge.

”Hie­no, ja aja­tus sii­nä ta­ka­na. Voi­daan vaih­taa vä­rit­kin, jos pe­la­taan tuom­moi­nen pe­li”, HIFK:n kap­tee­ni Len­nart Pet­rell sa­noi, kun sai si­ni­val­koi­sen pai­dan pääl­leen.

Ko­ko kah­den ot­te­lun jää­kiek­ko­rie­ha liit­tyy Suo­mi 100 -ta­pah­tu­miin, ja sik­si IFK kun­nioit­taa si­ni­val­koi­suu­del­laan ta­sa­lu­kuun tu­le­vaa it­se­näi­syyt­tä. Ja juh­lii­han IFK:kin 120-vuo­tis­ta tai­val­taan.

”Yk­si pe­li, em­me ru­pea sen­tään sei­niä maa­lai­le­maan”, Pet­rell sa­noi pe­rin­tei­sen pu­nai­sen IFK:n uusis­ta sä­vyis­tä.

Kärp­pien koh­taa­mi­nen on yk­si ta­val­lis­ta isom­pi lii­gaot­te­lu, mut­ta ko­ko ta­pah­tu­mas­ta teh­dään tun­tei­ta nos­tat­ta­va.

Suo­sik­kibän­di Ha­loo Helsinki! soit­taa ly­hen­ne­tyn kei­kan en­nen ot­te­lua.

”Me olem­me ol­leet pit­kään IFK:n fa­ne­ja ja is­tut­tu kausi­kort­ti­lai­si­na mon­ta vuot­ta”, ki­ta­ris­ti Je­re Mart­ti­la sa­noi.

Ha­loo Helsinki! on si­tou­tu­nut jää­tä myö­ten IFK:hon, kun jää­hal­lin kes­kiym­py­räs­sä on ol­lut bän­din mai­nos täl­lä kau­del­la.

”Täl­lais­ta yh­teis­työ­tä ei ole en­nen teh­ty”, Mart­ti­la sa­noi.

Mi­tä bän­di lu­paa tar­jo­ta kiek­ko­y­lei­söl­le it­se­näi­syys­päi­vän aat­to­na?

”Mei­dän nä­köi­sen shown, tut­tu­ja bii­se­jä ja yh­teis­lau­la­tus­ta”, Ha­loo Hel­sin­gin toi­nen ki­ta­ris­ti Leo Ha­ka­nen sa­noi.

”Hie­noa juh­lia sa­ta­vuo­tias­ta Suo­mea ja me juh­li­taan bän­din kym­men­vuo­tis­ta uraa”, Ha­ka­nen sa­noi.

Bän­di soit­taa al­ku­ver­ryt­te­lyn ja var­si­nai­sen ot­te­lun al­ka­mi­sen vä­lis­sä.

Kuin­ka pal­jon pa­ris­sa­kym­me­nes­sä mi­nuu­tis­sa eh­tii soit­taa ja mi­tä?

”Kuu­ti­sen kap­pa­let­ta ja kyl­lä ne saa ni­vot­tua ai­ka hy­vin yh­teen”, Mart­ti­la sa­noi, ”ja suu­rim­mat hi­tit soi­te­taan”, Ha­ka­nen jat­koi.

Mut­ta isoin ky­sy­mys kuu­luu, kuun­te­lee­ko IFK pu­ku­ko­pis­saan bän­diä?

”Kyl­lä IFK:n soit­to­lis­tal­la on Ha­loo Hel­sin­kiä!”, Ha­ka­nen sa­noi.

Mi­tä sa­noo IFK:n kap­tee­ni Len­nart Pet­rell bii­si­va­li­koi­mis­ta?

”Kyl­lä mä jon­kun ver­ran soi­tan. Tyk­kään pal­jon hei­dän musii­kis­ta”, Pet­rell sa­noi.

It­se­näi­syys­päi­vän odo­tus on Kai­sa­nie­mes­sä jää­kiek­koa, kun Jo­ke­rit koh­taa KHL-ot­te­lus­sa Pie­ta­rin SKA:n lau­an­tai­na 2. jou­lu­kuu­ta.

”Me olem­me ol­leet pit­kään IFK:n fa­ne­ja.” Je­re Mart­ti­la, Ha­loo Helsinki!

HEIKKI MIETTINEN/ HS

Ha­loo Helsinki! -yh­tyeen ki­ta­ris­tit Je­re Mart­ti­la (vas.) ja Leo Ha­ka­nen ve­ti­vät pääl­leen IFK:n ul­koil­maot­te­luun suun­ni­tel­lut pe­li­pai­dat.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.