MOOTTORITIELLE HIEKKASÄKKEJÄ

Tul­va­ve­det uh­ka­si­vat myös usei­ta ra­ken­nuk­sia Es­poon kes­kuk­sen lä­his­töl­lä.

HS Metro - - FRONT PAGE - OONA LOHILAHTI HS

Va­rus­mie­het täyt­tä­mäs­sä tu­hat­ta hiek­ka­säk­kiä on poik­keuk­sel­li­nen nä­ky, mut­ta poik­keuk­sel­li­nen on myös ti­lan­ne. Puo­lus­tus­voi­mat pyy­det­tiin avuk­si, kun Tu­run moot­to­ri­tiel­lä Kirk­ko­jär­ven koh­dal­la val­mis­tau­dut­tiin jäl­leen al­ka­viin uusiin sa­tei­siin.

Muu­ta­man päi­vän ajan on jän­ni­tet­ty, saa­daan­ko vil­kas­lii­ken­tei­nen moot­to­ri­tie pi­det­tyä au­ki, vaik­ka tul­va­ve­si nousi tiel­le jo tiis­tai­na. Tois­tai­sek­si Es­poon Ikean lä­hel­lä on kum­paan­kin suun­taan yk­si moot­to­ri­tien kais­ta käy­tös­sä.

Lii­ken­ne­vi­ras­ton lii­ken­ne­kes­kus­pääl­lik­kö Mi­ka Jaa­ti­nen ei muis­ta, et­tä puo­lus­tus­voi­mia oli­si ai­na­kaan lä­hi­men­nei­syy­des­sä pyy­det­ty apuun pe­las­tus­teh­tä­vään ja mer­kit­tä­vän väy­län au­ki­pi­toon.

Tors­tai­na aa­mu­päi­väl­lä kol­mi­sen­kym­men­tä va­rus­mies­tä kui- ten­kin ra­ken­si Tu­run moottoritielle uut­ta tul­va­val­lia.

”On­han tä­mä poik­keuk­sel­li­nen ti­lan­ne. Vii­mek­si hie­man vas­taa­va ti­lan­ne oli vuon­na 2011, mut­ta sil­loin­kin mei­dän tar­vit­si sul­kea Tu­run moot­to­ri­tiel­lä vain yk­si kais­ta”, Jaa­ti­nen sa­noo.

Hän on toi­vei­kas sen suh­teen, et­tä uusi tul­va­val­li kes­tää al­ka­neen sa­de­jak­son ja väy­lä py­syy au­ki.

Jaa­ti­nen muis­tut­taa sil­ti, et­tä vaik­ka sa­teet lop­pui­si­vat viikonloppuna, tul­va­val­lit saa­daan pois­tet­tua Kirk­ko­jär­ven koh­dal­ta vas­ta en­si vii­kon lop­pu­puo­lel­la.

Au­toi­li­joi­den pi­tää siis va­rau­tua vie­lä al­ku­vii­kos­ta sii­hen, et­tä kais­to­ja on käy­tös­sä edel­leen vain yk­si kum­paan­kin suun­taan.

Uusi sa­de­jak­so al­koi tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Sa­det­ta odo­tet­tiin tors­tai­päi­vän ar­vioi­den mu­kaan hie­man pääl­le 10 mil­li­met­riä vuo­ro­kau­des­sa.

”Ai­na­kin mei­dän en­nus­tees­sa näyt­tää sil­tä, et­tei tuo sa­de­mää­rä ai­heut­tai­si li­sä­mur­het­ta. Se tie­ten­kin riip­puu sii­tä, mi­ten hy­vin en­nus­tuk­set pi­tä­vät paik­kan­sa”, Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk- sen joh­ta­va hydro­lo­gi Ber­tel Veh­vi­läi­nen sa­noo.

Ran­kim­man sa­teen pi­täi­si ol­la ohi tä­män päi­vän jäl­keen, ja lau­an­tai­na vet­tä tulee tai­vaal­ta hie­man vä­hem­män.

Veh­vi­läi­nen sa­noo, et­tä jos en­sim­mäi­ses­tä rank­ka­sa­tees­ta sel­vi­tään, sel­vi­tään vii­kon­lo­pus-

”Jos sa­det­ta tu­lee­kin enem­män, ti­lan­ne huo­no­nee.” Joh­ta­va hydro­lo­gi Ber­tel Veh­vi­läi­nen

ta­kin. Sen jäl­keen en­nus­teet muut­tu­vat­kin epä­var­mem­mik­si.

”En­si vii­kon osal­ta on mah­dol­lis­ta se­kä se, et­tä ti­lan­ne hel­pot­tuu et­tä se, et­tä ti­lan­ne pa­he­nee.”

Kun sa­de lak­ka­si kes­ki­viik­ko­na, jo­kien pin­nat kään­tyi­vät las­kuun. Tä­män an­sios­ta suu­ria li- sä­va­hin­ko­ja ei pi­täi­si syn­tyä, mi­kä­li en­nus­teet pi­tä­vät paik­kan­sa.

Joet las­ke­vat sa­maa vauh­tia kuin nouse­vat­kin. Sen si­jaan jär­vien pin­nan nousu jat­kuu vie­lä en­si vii­kol­la.

Veh­vi­läi­sen mu­kaan esi­mer­kik­si Tu­run moot­to­ri­tien koh­dal­la ve­si on eh­ti­nyt las­kea en­nen uusia sa­tei­ta noin 10 sent­ti­met­riä, ei­kä hie­man yli 10 mil­li­met­rin vuo­ro­kau­ti­nen sa­de­mää­rä­kään to­den­nä­köi­ses­ti siis vaa­ran­na väy­län lii­ken­net­tä.

”Sa­tei­den kans­sa on kui­ten­kin opit­tu, et­tä kyl­lä ne voi­vat sil­ti sen teh­dä. Jos sa­det­ta tu­lee­kin enem­män, ti­lan­ne huo­no­nee”, Veh­vi­läi­nen ker­too.

Noin 30 va­rus­mies­tä täyt­ti hiekkasäkkejä uut­ta tul­va­val­lia var­ten Tu­run moot­to­ri­tiel­lä tors­tai­na aa­mu­päi­väl­lä.

DARYA OLYKAYNEN

Sa­tei­den ei ar­vel­la vie­lä hel­lit­tä­vän.

SAMI KERO / HS

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.