Me­lusaas­te ulot­tuu ve­den­pin­nan al­le

Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­sen mu­kaan luon­nol­li­sen ää­ni­mai­se­man mer­kit­tä­väs­ti ylit­tä­vä me­lu voi ai­heut­taa va­ka­via hait­to­ja ka­loil­le. Ve­de­na­lais­ta me­lua on mi­tat­tu Hel­sin­gis­sä.

HS Metro - - FRONT PAGE - JUHO JOKINEN HS

Esi­mer­kik­si kon­sert­tien me­lu häi­rit­see joi­ta­kin ih­mi­siä, mut­ta eri­lai­sis­ta kau­pun­gin ää­nis­tä kär­si­tään eh­kä myös ve­den al­la – tä­tä mah­dol­li­suut­ta Hel­sin­gin kau­pun­ki ja Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus (Sy­ke) nyt ai­na­kin sel­vit­tä­vät.

Hel­sin­gis­sä ei ole kos­kaan ai­em­min sel­vi­tet­ty me­ren­lah­tien ve­de­na­lais­ta me­lua.

Sy­ken mu­kaan kau­pun­kien si­sä­lah­tien ää­ni­mai­se­ma on eri­lai­nen kuin avo­me­rel­lä. Tä­mä joh­tuu sii­tä, et­tä kau­pun­gin ää­net kan­tau­tu­vat myös aal­to­jen uu­me­niin. Esi­mer­kik­si au­to­lii­ken­teen ai­heut­ta­ma ma­ta­la­taa­jui­nen me­lu erot­tuu vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­dyn väy­län lä­hei­syy­des­sä myös ve- den­pin­nan al­la teh­dyis­sä mit­tauk­sis­sa.

Tut­ki­jat te­ki­vät en­sim­mäi­set nau­hoi­tuk­sen­sa vii­me ke­sä­nä Laa­ja­lah­del­la ja Kruu­nu­vuo­ren­se­läl­lä.

Kruu­nu­vuo­ren­sel­kä on eri­tyi­sen mie­len­kiin­toi­nen mit­taus­paik­ka sen vuok­si, et­tä si­tä hal­ko­vat Ruot­sin­lai­vat, Tal­lin­nan-ka­ta­ma­raa­nit, ve­si­bus­sit ja yh­tey­sa­luk­set. Li­säk­si ve­nei­ly­kau­del­la erit­täin vil­kas­ta hu­vi­ve­ne­lii­ken­net­tä.

Ai­van ran­nan tun­tu­mas­sa ra­ken­ne­taan li­säk­si Ka­la­sa­ta­man kau­pun­gi­no­saa, ja me­ren ku­pees­sa kul­kee myös vilk­kaas­ti lii­ken­nöi­ty Itä­väy­lä.

Tut­ki­muk­sen idea­na on teh­dä pe­rus­kar­toi­tus ve­de­na­lai­ses­ta me­lus­ta. Tä­män jäl­keen on mah­dol­lis­ta teh­dä vie­lä jat­ko­sel­vi­tyk­siä ja toi­men­pi­tei­tä, mi­kä­li me­te­li osoit­tau­tuu lii­an ko­vak­si.

”Luon­nol­li­sen ää­ni­mai- se­man mer­kit­tä­väs­ti ylit­tä­vä me­lu voi ai­heut­taa me­ri­ni­säk­käil­le ja ka­loil­le va­ka­via hait­to­ja. Avo­me­ria­lu­eel­la tär­kein me­lun läh­de on me­ri­lii­ken­ne, mut­ta ran­ni­kol­la me­luun voi vai­kut­taa myös kau­pun­ki­ra­ken­ne ja kau­pun­gin ke­hit­ty­mi­nen muun muas­sa tie­lii­ken­teen ja suu­ri­mit­ta­kaa­vai­sen ra­ken­ta­mi­sen kaut­ta”, ker­too tut­ki­ja Ee­va Sai­ra­nen Sy­kes­tä.

Mit­ta­lait­tei­ta nos­tet­tiin Kruu­nu­vuo­ren­se­läl­lä vii­me ke­sä­nä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.