Suo­ma­lai­set po­jat ovat puls­kis­tu­neet

Suo­ma­lai­set 5–17vuo­ti­aat po­jat ovat tu­ke­vam­pia kuin naa­pu­ri­mai­den sa­ma­ni­käi­set lap­set ja nuo­ret.

HS Metro - - FRONT PAGE - PÄIVI REPO HS

Li­ha­via poi­kia on Suo­mes­sa eu­roop­pa­lai­sit­tain pal­jon. Se sel­vi­ää Maa­il­man ter­veys­jär­jes­tön WHO:n ja Im­pe­rial Col­le­ge Lon­do­nin tuo­rees­ta tut­ki­muk­ses­ta, jo­ka il­mes­tyi ar­vo­val­tai­ses­sa lää­ke­tie­teen jul­kai­sus­sa The Lancet.

5–19-vuo­tiai­ta kos­ke­van tut­ki­muk­sen mu­kaan li­ho­mi­nen on maa­il­man las­ten ja nuor­ten ter­vey­del­le suu­rem­pi uh­ka kuin ali­ra­vit­se­mus.

Yli­pai­noi­suus taas säi­lyy useim­mi­ten ai­kui­suu­teen siir­ryt­täes­sä­kin ja kas­vat­taa ris­kiä sai­ras­tua kan­san­tau­tei­hin ku­ten kak­kos­tyy­pin dia­be­tek­seen.

Suo­ma­lai­set lap­set ja nuo­ret ovat tut­ki­muk­sen mu­kaan pai­na­vam­pia kuin naa­pu­ri­mai­den lap­set ja nuo­ret. 29,5 pro­sent­tia po­jis­ta on yli­pai­noi­sia (pai­noin­dek­si vä­hin­tään 25, kun ikä ote­taan huo­mioon), kun Ruot­sis­sa osuus on 25 pro­sent­tia. Puo­las­sa yli­pai­noi­sia on po­jis­ta 31 pro­sent­tia, Es­pan­jas­sa 37 ja Krei­kas­sa peräti 41 pro­sent­tia.

Ty­töis­tä on yli­pai­noi­sia Suo­mes­sa 24 pro­sent­tia ja Ruot­sis­sa 22 pro­sent­tia. Rans­kas­sa osuus on lä­hes 29 pro­sent­tia, Es­pan­jas- sa lä­hes 31 ja Ita­lias­sa 34 pro­sent­tia.

Poi­kien lihavuus on tut­ki­muk­sen mu­kaan ylei­sem­pää kuin tyt­tö­jen. Niin on myös Suo­mes­sa: poi­kien lihavuus on kak­si ker­taa niin yleis­tä kuin tyt­tö­jen.

Sa­man­kal­tai­sia tu­lok­sia poi­kien li­ha­vuu­des­ta saa­tiin al­ku­vuon­na il­mes­ty­nees­sä Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen tut­ki­muk­ses­sa.

”Li­ho­mi­seen ei ole yh­tä syy­tä”, sa­noo las­ten­lää­kä­ri Mar­ket­ta Dal­la Val­le Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­las­ta.

Hän tut­kii las­ten li­ha­vuut­ta työn al­la ole­vas­sa väi­tös­kir­jas­saan.

”Elä­män­ta­vat ovat muut­tu­neet. Ar­ki­liik­ku­mi­nen on vä­hen­ty­nyt, epä­ter­veel­li­siä vä­li­pa­lo­ja ja na­pos­te­lua on tar­jol­la, ei­kä lii­kun­ta ta­voi­ta kaik­kia.”

Li­ho­mi­seen pi­täi­si kiin­nit­tää huo­mio­ta var­hain, kos­ka sil­loin saa­daan par­haat ja py­sy­vim­mät tu­lok­set. Huo­mio­ta ei kui­ten­kaan tu­le kiin­nit­tää vain pyö­ris­ty­vään lap­seen vaan ko­ko per­hee­seen”, Mar­ket­ta Dal­la Val­le ko­ros­taa.

”Epä­ter­veel­li­siä vä­li­pa­lo­ja ja na­pos­te­lua on tar­jol­la.” Las­ten­lää­kä­ri Mar­ket­ta Dal­la Val­le

MIHAJLO MARICIC

Suo­ma­lais­po­jat ovat tu­ke­vam­pia kuin naa­pu­ri­mai­dem­me po­jat. Esi­mer­kik­si Ruot­sis­sa yli­pai­nois­ten poi­kien osuus on 25 pro­sent­tia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.