Yh­dys­val­lat päät­ti läh­teä Unescos­ta

USA:n mu­kaan läh­dön syy on se, et­tä jär­jes­tö on ”puo­lu­eel­li­nen Is­rae­lia koh­taan”.

HS Metro - - FRONT PAGE - MIKKO PAAKKANEN HS, VILLE SIMILÄ HS

Yh­dys­val­lat läh­tee YK:n kas­va­tus-, tie­de- ja kult­tuu­ri­jär­jes­tös­tä Unescos­ta, kos­ka jär­jes­tö on ”puo­lu­eel­li­nen Is­rae­lia vas­taan”.

Yh­dys­val­to­jen ul­ko­mi­nis­te­riön tie­dot­ta­ja Heat­her Nau­ert sa­noi, et­tä Yh­dys­val­lat lä­het­tää Pa­rii­siin tark­kai­li­jan kor­vaa­maan sen ny­kyis­tä vi­ral­lis­ta edus­tus­toa.

Yh­dys­val­lat suut­tui Unescoon vuon­na 2011, kun jär­jes­tö myön­si Pa­les­tii­nal­le täys­jä­se­nyy­den Is­rae­lin vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta. Yh­dys­val­lat vas­tus­taa Pa­les­tii­nan val­tio­pyr­ki­myk­siä en­nen kuin Lä­hi-idäs­sä on saa­tu py­sy­vä rau­han­so­pi­mus.

”Pää­tös hei­jas­taa Yh­dys­val­tain huol­ta pe­rus­teel­lis­ten uu­dis­tus­ten tar­pees­ta Unescos­sa ja sen kas­va­vas­ta Is­rael-vas­tai­suu­des­ta”, Nau­ert sa­noi tie­dot­tees­sa.

Jär­jes­tön joh­ta­ja Iri­na Bo­ko­va pi­tää asi­aa va­li­tet­ta­va­na. Yh­dys­val­lat ker­toi Unescol­le ero­pää­tök­ses­tään tiis­tai­na.

Kult­tuu­ria­siain­neu­vos Zab­ri­na Holm­ström pi­tää myös Yh­dys­val­tain pää­tös­tä va­li­tet­ta­va­na. Hän työs­ken­te­lee Suo­men Ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön kan­sain­vä­li­ses­sä sih­tee­ris­tös­sä, jo­ka pää­osin vas­taa Suo­men Unesco­po­li­tii­kan toi­meen­pa­nos­ta.

”Tä­mä on suu­ri me­ne­tys mul­ti­la­te­ra­lis­mil­le ja ko­ko YK:lle, ei pel­käs­tään Unescol­le”, hän sa­noo.

”YK-jär­jes­tö il­man Yh­dys­val­to­ja on ää­rim­mäi­sen va­li­tet­ta­va asia.”

Yh­dys­val­lat on Holm­strö­min mu­kaan aja­nut Unescos­sa tär­kei­tä asioi­ta ku­ten ra­di­ka­li­soi­tu­mi­sen eh­käi­syä kou­lu­tuk­sen kaut­ta se­kä sa­nan- ja il­mai­sun­va­paut­ta.

Läh­tö oli odo­tet­ta­vis­sa, kos­ka Yh­dys­val­lat lak­ka­si jo vuon­na 2011 mak­sa­mas­ta jä­sen­mak­su­ja Unescol­le. Mak­sa­mi­sen lo­pet­ta­mi­nen joh­tui sii­tä, et­tä Unesco hy­väk­syi jä­se­nek­si Pa­les­tii­nan.

Yh­dys­val­to­jen kä­si­tyk­sen mu­kaan Pa­les­tii­na te­kee yh­teis­työ­tä ter­ro­ris­ti­jär­jes­tö­jen, ku­ten Ha­ma­sin kans­sa. Yh­dys­val­lois­sa la­ki kiel­tää yh­teis­työn ter­ro­ris­mia tu­ke­vien ta­ho­jen kans­sa.

Holm­strö­min mu­kaan tois­tai­sek­si on epä­sel­vää, voi­ko Yh­dys­val­lat pi­tää maa­il­man­pe­rin­tö­koh­tei­den­sa maa­il­man­pe­rin­tö­ase­man.

Yh­dys­val­lat on eron­nut jär­jes­tös­tä ai­em­min­kin, vuon­na 1984. Tuol­loin pää­tök­sen te­ki pre­si­dent­ti Ro­nald Rea­gan, jon­ka mie­les­tä Unesco oli muut­tu­nut lii­an po­liit­ti­sek­si – yk­si Yh­dys­val­tain tuol­loin il­moit­ta­mis­ta syis­tä oli se, et­tä Unesco oli myön­tä­nyt ra­haa Neu­vos­to­lii­ton käyn­nis­tä­mäl­le asei­den­rii­sun­ta­pro­jek­til­le, New York Ti­mes ker­toi. Yh­dys­val­lat liit­tyi Unescon jä­se­nek­si uu­del­leen vuon­na 2003.

”Tä­mä on suu­ri me­ne­tys mul­ti­la­te­ra­lis­mil­le.” Zab­ri­na Holm­ström

LUCAS JACKSON/ REUTERS

Va­pau­den­pat­sas on Yh­dys­val­to­jen tun­ne­tuim­pia koh­tei­ta Unescon maa­il­man­pe­rin­tö­lis­tal­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.