Hy­väs­sä pai­kas­sa

HS Metro - - PE - JENNI UTRIAINEN metro.lu­ki­jat@hs.fi

Ju­nan ik­ku­nas­ta ohi li­pu­vaa ku­rais­ta mai­se­maa kat­sel­les­sa tulee mie­leen, et­tä voi­si si­tä jos­sain muu­al­la­kin ol­la.

Kun vie­raat tun­ke­vat aa­mu­ruuh­kas­sa ihol­le, hai­see ui­te­tul­ta elu­kal­ta ja ul­ko­na vih­moo vet­tä poi­kit­tain, saat­taa mie­leen hii­piä aja­tus, et­tä nyt si­tä ol­laan mel­ko pa­has­sa pai­kas­sa.

To­del­li­suu­des­sa jul­ki­nen kul­ku­vä­li­ne syk­syi­se­nä aa­mu­na on ai­ka hy­vä paik­ka ol­la.

Toi­si­naan me­no ma­taa, mut­ta ai­na­kin on läm­min ja ai­kaa aja­tel­la – tai kat­soa Netflixiä.

Tur­val­lis­ta­kin on. Va­ka­via on­net­to­muuk­sia sat­tuu pää­kau­pun­gin jouk­ko­lii­ken­tees­sä ani har­voin. Met­ro­vau­nut ei­vät suis­tu van­huu­den­vai­vois­saan rai­teil­ta niin kuin New Yor­kis­sa, ei­vät­kä sa­tun­nai­set py­säh­dyk­set kes­tä tun­te­ja.

”Kaik­ki mah­tu­vat ai­na­kin suu­rin piir­tein kyy­tiin.”

On väl­jää. Siis oi­keas­ti. Vaik­ka jos­kus voi syn­tyä tii­viy­den il­luusio, kaik­ki mah­tu­vat ai­na­kin suu­rin piir­tein kyy­tiin. Ju­na­hen­ki­lö­kun­nal­la on ai­kaa jää­dä tu­ri­se­maan, kun ei tar­vit­se ol­la ase­mal­la sul­lo­mas­sa vii­mei­siä työ­mat­ka­lai­sia vä­ki­sin oves­ta si­sään niin kuin jos­sain Itä-Aa­sias­sa teh­dään.

Las­ten­rat­tai­den kans­sa jul­ki­sis­sa on eh­kä epä­mu­ka­vaa, mut­ta hei, ai­na­kin tois­tai­sek­si pää­see il­mai­sek­si. Tä­mä on ilo­uu­ti­nen lap­set­to­mal­le­kin, sil­lä lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­nen ja liik­ku­mi­sen mah­dol­lis­ta­mi­nen ko­din ul­ko­puo­lel­le edis­tä­vät hy­vin­voin­tia, mi­kä hyö­dyt­tää pit­käl­lä täh­täi­mel­lä ko­ko yh­teis­kun­taa. Li­säk­si jää eh­kä muu­ta­ma per­heau­to­kin hank­ki­mat­ta.

Suo­ma­lai­set ovat mo­nes­sa asias­sa kes­ke­nään eri miel­tä, mut­ta rai­de­lii­ken­ne yh­dis­tää. Kun naa­pu­rin kans­sa ta­ju­aa aloit­taa val­lit­se­van sää­ti­lan si­jaan kes­kus­te­lun län­si­met­ros­ta, rin­taan hu­mah­taa läm­min yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­ne. Enem­pää sa­maa miel­tä ei voi­tai­si ol­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.