Vas­ta­rin­ta­lii­ke pos­tit­ti ro­tuop­pia po­lii­ti­koil­le

”Kar­mai­se­vaa”, sa­noo Sdp:n Ant­ti Rin­ne ja vaa­tii jär­jes­tön kiel­tä­mis­tä.

HS Metro - - UUTISET -

Kan­sal­lis­so­sia­lis­ti­nen jär­jes­tö Poh­jois­mai­nen Vas­ta­rin­ta­lii­ke (PV) on lä­het­tä­nyt kai­kil­le kan­san­edus­ta­jil­le po­liit­ti­sen ma­ni­fes­tin, jos­sa se ker­too ta­voit­teis­taan.

HS:n kä­siin­sä saa­ma jul­kis­tus osoit­taa, et­tä jär­jes­tön lin­jaus jouk­ko­maa­han­muu­ton py­säyt­tä­mi­ses­tä on puh­das­ta ro­tuop­pia.

”Ro­tum­me sel­viy­ty­mi­nen ja va­paus on PV:n po­liit­ti­sen tais­te­lun eh­dot­to­mas­ti tär­kein ta­voi­te”, ju­lis­tus aloit­taa.

”Tä­mä yh­des­sä val­kois­ten ma­ta­lan syn­ty­vyy­den ja sen to­si­asian kans­sa, et­tä maa­han­muut­ta­jat hank­ki­vat toi­si­naan lap­sia poh­jois­mais­ten nais­ten ja mies­ten kans­sa, joh­taa sii­hen, et­tä et­ni­ses­ti poh­jois­mai­sen väes­tön osuus vä­he­nee suh­tees­sa ei-poh­jois­mai­seen po­pu­laa­tioon.”

Poh­jois­mai­nen Vas­ta­rin­ta­lii­ke

Aon ke­rän­nyt huo­mio­ta uus­nat­sis­ti­sil­la mie­le­no­soi­tuk­sil­laan.

Po­lii­si­hal­li­tus jät­ti maa­lis­kuus­sa kan­teen jär­jes­tön toi­min­nan lak­kaut­ta­mi­sek­si.

”Kat­som­me Poh­jois­mai­sen vas­ta­rin­ta­liik­keen toi­min­nan ole­van olen­nai­ses­ti vas­toin la­kia ja hy­viä ta­po­ja, jo­ten kan­teen nos­ta­mi­nen ja asian saat­ta­mi­nen tuo­miois­tui­men ar­vioi­ta­vak­si toi­min­nan lak­kaut­ta­mis­ta var­ten on pe­rus­tel­tua”, po­lii­siy­li­joh­ta­ja Sep­po Ko­leh­mai­nen sa­noi Po­lii­si­hal­li­tuk­sen tie­dot­tees­sa.

Kai­kil­le kan­san­edus­ta­jil­le lä­he­te­tys­sä van­han­ai­kai­ses­sa pa­pe­ri­kir­jees­sä Poh­jois­mai­nen vas­ta­rin­ta­lii­ke ve­to­aa po­lii­tik­koi­hin, et­tä jär­jes­töä ei kiel­let­täi­si.

Sdp:n pu­heen­joh­ta­ja, kan­san- edus­ta­ja Ant­ti Rin­ne sai kir­jeen ja jär­kyt­tyi.

”Ko­ko­nai­suu­te­na ma­ni­fes­ti on kar­mai­se­va pa­pe­ri”, hän sa­noo.

”Jär­jes­tö on kiel­let­tä­vä. Hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti olen si­tä miel­tä, et­tä täl­lais­ta toi­min­taa ei Suo­mes­sa voi sal­lia”.

”Se, et­tä ma­ni­fes­ti on toi­mi­tet­tu kan­san­edus­ta­jil­le, al­le­vii­vaa si­tä et­tä asi­aan on otet­ta­va vah­va kan­ta. Se kan­ta on, et­tä Suo­mi ei tar­vit­se kan­sal­lis­so­sia­lis­mia.”

Liik­keen ma­ni­fes­ti myös kan­nus­taa nai­sia ”suur­per­heen äi­tiy­teen uran si­jas­ta”.

”Kan­ta on, et­tä Suo­mi ei tar­vit­se kan­sal­lis­so­sia­lis­mia.” Sdp:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Rin­ne

OUTI PYHÄRANTA / HS

Poh­jois­mai­nen vas­ta­rin­ta­lii­ke lä­het­ti po­liit­ti­sen ma­ni­fes­tin­sa kan­san­edus­ta­jil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.