Eva Wahl­strö­mis­tä oh­jat­tiin musi­kaa­li

HS Metro - - WKD - LAURA KYTÖLÄ

Nyt suo­ma­lai­set­kin saa­vat oman Roc­ky-ta­ri­nan­sa, kun musi­kaa­li Eva W ki­pu­aa Musiik­ki­teat­te­ri Kap­sä­kin näyt­tä­möl­le.

”Olen vit­sail­lut, et­tä muut ur­hei­li­jat saa­vat tont­te­ja, mi­nä saan oman musiik­ki­näy­tel­män!”, sa­noo nyrk­kei­li­jä Eva Wahl­ström, kun hä­nel­tä ky­syy tun­nel­mia ni­me­ään kan­ta­van musi­kaa­lin en­si-il­lan al­la.

Ja­ri Jär­ve­län kä­si­kir­joit­ta­ma, tors­tai­na en­si-il­tan­sa saa­nut näy­tel­mä poh­jau­tuu Eva Wahl­strö­min kir­joit­ta­maan Ra­joil­la-teok­seen (2014). Se ker­too vai­keas­ta ajan­jak­sos­ta ur­hei­li­jan elä­mäs- sä, jos­ta ei dra­ma­tiik­kaa puut­tu­nut: vuon­na 2012 kuo­le­ma mei­na­si teh­dä täys­tyr­mäyk­sen nyrk- kei­li­jäs­tä nel­jän ve­ri­tul­pan voi­mal­la.

Sen li­säk­si, et­tä musiik­ki­näy­tel­mä ker­too ur­hei­li­jan tin­ki­mät­tö­mäs­tä ar­jes­ta, ei Wahl­ström pal­jas­ta pal­joa näy­tel­män si­säl­lös­tä. Hän on näh­nyt sii­tä etu­kä­teen vain muu­ta­man kat­kel­man.

”En ha­lun­nut lu­kea kä­si­kir­joi­tus­ta, kos­ka en ha­lua ot­taa sii­hen kan­taa. Teok­sen pi­tää ol­la työ­ryh­män nä­ke­mys ta­ri­nas­ta­ni”, hän se­lit­tää.

Me­nes­ty­neim­mäs­tä nais­nyrk­kei­li­jäs­täm­me on par­hail­laan teos­sa myös Poh­jo­la-fil­min seu­ran­ta­do­ku­ment­ti, jon­ka on mää­rä val­mis­tua pa­rin vuo­den ku­lut­tua.

Maa­rit Lal­lin­kin elo­ku­va­han­ke Wahl­strö­mis­tä elää vie­lä.

”Kat­so­taan mi­ten sen kans­sa käy. Eh­kä näy­tel­män ja do­ku­men­tin jäl­keen ih­mi­sil­lä pur­suu jo Wahl­strö­miä ulos kor­vis­ta”, nyrk­kei­li­jä to­te­aa vaa­ti­mat­to­mas­ti.

”Olen hy­vin otet­tu.” Eva Wahl­ström

Pää­roo­lis­sa esiin­tyy näyt­te­li­jä Eriik­ka Vä­liah­de.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.