Uu­den iP­ho­nen tu­lo hou­kut­taa mo­nia ri­kok­seen

Vakuutusyhtiöt ovat nyt tark­koi­na, sil­lä van­hat pu­he­li­met tah­to­vat ”pu­do­ta me­reen”.

HS Metro - - UUTISET -

Uusi iP­ho­ne X tu­li myyn­tiin mar­ras­kuun 3. päi­vä, mut­ta vie­lä ei ole ta­pah­tu­nut suur­ta ”iP­ho­ne-piik­kiä” va­kuu­tus­yh­tiöis­sä, ker­too Fi­nans­sia­la ry:n ri­kos­tor­jun­nas­ta ja tur­val­li­suu­des­ta vas­taa­va joh­ta­ja Ris­to Kar­hu­nen.

iP­ho­ne-pii­kil­lä Kar­hu­nen ker­too va­kuu­tus­yh­tiöi­den tar­koit­ta­van si­tä, et­tä ai­na uu­den mal­lin tul­les­sa myyn­tiin, van­hem­pien mal­lien omis­ta­jil­la tun­tuu käy­vän yl­lät­tä­vän pal­jon va­hin­ko­ja. Ai­na nä­mä va­hin­got ei­vät kui­ten­kaan ole to­den­mu­kai­sia.

”Tä­mä il­me­nee mo­nel­la ta­val­la. Te­ko­ta­po­jen kir­jos­sa ja mie­li­ku­vi­tuk­ses­sa ei ole äär­tä ei­kä lai­taa ja ta­ri­na ker­ro­taan si­ten, et­tä se oli­si va­kuu­tuseh­to­jen mu­kai­nen”, Kar­hu­nen to­te­aa.

Uu­den mal­lin tul­tua mark­ki­noil­le van­hem­mat iP­ho­net tup­paa­vat esi­mer­kik­si pu­toa­maan yl­lät­tä­vän usein me­reen.

”Läh­tö­koh­ta on kui­ten­kin se, et­tä suu­rin osa va­kuu­tus­yh­tiöi­den asiak­kais­ta on re­hel­li­siä”, Kar­hu­nen muis­tut­taa.

Vuo­si­ta­sol­la vakuutusyhtiöt saa­vat il­moi­tuk­sia kän­ny­köis­tä Kar­husen mu­kaan tu­han­sia tai

Akym­me­niä tu­han­sia.

Hän sa­noo, et­tä vas­taa­via piik­ke­jä ei ole mui­den lait­tei­den kuin iP­ho­nen koh­dal­la.

Uu­den mal­lin mak­sat­ta­mi­nen va­kuu­tus­yh­tiöl­lä on ri­kos.

”Me­reen pu­don­neis­ta” – ja va­kuu­tus­yh­tiöi­den kor­vaa­mis­ta – pu­he­li­mis­ta osa jää Fi­nans­sia­lan mu­kaan käyt­tö­kel­poi­si­na va­kuu­tuk­se­not­ta­jien käyt­töön tai jäl­leen myy­tä­väk­si. Vakuutusyhtiöt voi­vat kor­vat­tu­jen mat­ka­pu­he­lin­ten omis­ta­ji­na pyy­tää te­leo­pe­raat­to­rei­ta sul­ke­maan mat­ka­pu­he­li­met IMEI-koo­din avul­la. Ky­sei­sel­lä koo­dil­la pys­ty­tään tun­nis­ta­maan yk­sit­täi­nen mo­bii­li­lai­te ver­kos­ta.

”Pu­he­li­mes­ta tu­lee va­kuu­tus­yh­tiön omai­suut­ta sii­nä vai­hees­sa, kun se on kor­vat­tu ja omis­ta­jal­la on oi­keus pyy­tää sul­ke­maan lai­te”, Kar­hu­nen ker­too.

REUTERS

Uusi iP­ho­ne X tu­li myyn­tiin 3. mar­ras­kuu­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.