Syy­rian ar­mei­ja il­moit­ti voit­ta­neen­sa Isi­sin

Tais­te­lut ei­vät kui­ten­kaan ole päät­ty­neet.

HS Metro - - UUTISET -

Syy­rian ar­mei­ja ju­lis­ti tors­tai­na voi­ton ji­ha­dis­ti­jär­jes­tö Isi­sis­tä. Ar­mei­jan mu­kaan vii­mei­nen­kin Isi­sin hal­lit­se­ma ky­lä on nyt val­lat­tu ta­kai­sin ter­ro­ris­teil­ta kol­me vuot­ta kes­tä­neen so­tai­san jak­son jäl­keen. Asias­ta uu­ti­soi Reuters.

Tais­te­lut Isi­siä vas­taan ei­vät kui­ten­kaan ole päät­ty­neet, vaan ne jat­ku­vat muun muas­sa aa­vi­kol­la lä­hel­lä Al­bu Ka­ma­lin ky­lää. Ky­lä oli vii­mei­nen Isi­sin hal­lit­se­ma kes­kus Syy­rias­sa, ker­too ar­mei­ja. Al­bu Ka­mal si­jait­see lä­hel­lä Ira­kin-vas­tais­ta ra­jaa.

Tais­te­lut Isi­siä vas­taan ovat kiih­ty­neet ku­lu­van vuo­den ai­ka­na no­peas­ti. Vaik­ka Isis on uhon­nut tais­te­le­van­sa lop­puun as­ti, lu­kui­sat jär­jes­tön ase­mie­het ovat an­tau­tu­neet tai paen­neet.

”Muu­ta­mia tais­te­li­joi­ta on vie­lä jäl­jel­lä. Ky­se on pie­nes­tä mää- räs­tä”, Syy­rian ar­mei­jan ko­men­ta­ja Al­bu Ka­ma­lis­sa sa­noi.

”Osa ta­pet­tiin, osa pa­ke­ni. He me­ni­vät itään ja poh­joi­seen”, ko­men­ta­ja ker­toi.

Isi­sin joh­ta­jan Abu Bakr alBag­da­din koh­ta­lo ei ole kui­ten­kaan sel­vin­nyt. Hä­nen on väi­tet­ty kuol­leen pom­mi­tuk­sis­sa, kun taas toi­saal­ta hä­nen on sa­not­tu jul­kais­seen tuo­reim­man ää­ni­vies­tin­sä syys­kuus­sa. Al-Bag­da­di ju­lis­ti Isi­sin ”ka­li­faa­tin” pe­rus­te­tuk­si Mo­su­lis­sa 2014.

Vaik­ka Syy­rian ar­mei­ja ju­lis­ti voi­ton Isi­sis­tä, tais­te­lut jär­jes­töä vas­taan jat­ku­vat tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

Jär­jes­tön ar­vel­laan jat­ka­van ter­ro­ri-is­ku­ja se­kä käy­vän sis­si­so­taa il­man var­si­nai­sia tu­ki­koh­tia. Myös Isi­sin ni­miin teh­dyt ”yk­si­näis­ten susien” is­kut muu­al­la maa­il­mas­sa jat­ku­ne­vat.

Isis saat­taa nos­taa pää­tään myös muu­al­la Lä­hi-idäs­sä, jos se­ka­sor­toi­nen ti­lan­ne jol­lain alu­eel­la syn­nyt­tää nousul­le otol­li­sen maa­pe­rän.

Toi­sin kuin ai­em­mat ji­ha­dis­ti­jär­jes­töt, Isis vau­ras­tui muun muas­sa öl­jyn ja maa­ta­lous­tuot­tei­den vien­nil­lä, ve­ro­jen ke­rää­mi­sel­lä se­kä va­ras­tet­tu­jen an­tiik­kie­si­nei­den kau­pal­la.

Tais­te­lu­ken­til­lä Isi­sin tak­tiik­ka­na oli vie­dä ras­kas­ta aseis­tus­ta vi­hol­li­sel­ta, jol­loin pans­sa­ri­vau­nuil­la ja ty­kis­töl­lä voi­tiin tu­kea ter­ro­ri-is­ku­ja ja it­se­mur­ha­pom­mit­ta­jia.

Isis van­git­si ja ki­dut­ti ul­ko­maa­lai­sia se­kä vaa­ti heis­tä lun­nai­ta. Isis te­loit­ti van­ke­jaan ja jul­kai­si niis­tä am­mat­ti­mai­ses­ti teh­ty­jä pro­pa­gan­da­vi­deoi­ta.

Jär­jes­tön alai­suu­des­sa syy­ria­lai­set ja ira­ki­lai­set jou­tui­vat elä­mään an­ka­rien sään­tö­jen mu­kai­ses­ti. Vää­rän­lai­ses­ta käyt­täy­ty­mi­ses­tä mes­tat­tiin, ki­du­tet­tiin ja käy­tet­tiin sek­su­aa­li­ses­ti hy­väk­si. Nai­sia Isis myi or­ja­huu­to­kau­pois­sa.

”Muu­ta­mia tais­te­li­joi­ta on vie­lä jäl­jel­lä.” Syy­rian ar­mei­jan ko­men­ta­ja Al­bu Ka­ma­lis­sa

ERIK DE CASTRO / REUTERS

Isi­sin lip­pu hei­lui vie­lä pa­hoin rau­nioi­tu­neen ta­lon ka­tol­la Syy­rian Raqqas­sa 18. lo­ka­kuu­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.