PALKKOJA SAAMATTA

HS Metro - - UUTISET -

Tal­link Sil­jan lai­voil­la työs­ken­nel­lei­tä viih­de­työn­te­ki­jöi­tä on jää­nyt il­man palk­kaa tai saa­nut vain osan pal­kas­taan, ker­too Da­gens Ny­he­ter. Leh­den mu­kaan pel­käs­tään vuo­den 2016 ai­ka­na mak­sa­mat­ta on jää­nyt lä­hes 200 000 eu­ron edes­tä palk­kioi­ta. Ar­tis­te­ja lai­voil­le esiin­ty­mään buu­kan­neen yri­tyk­sen ta­ka­na on kak­si mies­tä, joi­den CV:t ovat vä­hem­män mai­rit­te­le­via. Mies­ten his­to­rias­ta löy­tyy kon­kurs­se­ja ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä ja yri­tys­ten hal­li­tuk­sis­sa. Huo­li­mat­ta mies­ten sur­keas­ta mai­nees­ta Tal­link Sil­ja te­ki Event on Eu­ro­pe -yh­tiön kans­sa so­pi­muk­sen vuon­na 2013. Ai­hees­ta ker­toi Suo­mes­sa en­sim­mäi­se­nä Yle.

Tal­link Sil­jan viih­de­työn­te­ki­jöi­den pal­kan­mak­sus­sa on ol­lut on­gel­mia. Ku­vi­tus­ku­va.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.