Ve­ro­ko­hu ei häi­rit­se Lewis Ha­mil­to­nin ajo­suo­ri­tus­ta

Brit­ti­kus­ki kes­kit­tyy ai­noas­taan Bra­si­lian GP:n voit­ta­mi­seen.

HS Metro - - URHEILU -

”Ha­luan voit­taa kau­den kak­si vii­meis­tä MM-osa­kil­pai­lua.” Lewis Ha­mil­ton

Ve­ron­kier­ros­ta epäi­ly Lewis Ha­mil­ton ei an­na ko­hun vai­kut­taa tu­le­van vii­kon­lo­pun F1-ki­saan Bra­si­lias­sa.

Ha­mil­ton sa­noi BBC:lle, et­tä hän kes­kit­tyy täy­sil­lä kil­pai­lun voit­ta­mi­seen ei­kä an­na aja­tus­ten häi­riin­tyä.

”En, vaik­ka ym­pä­ril­lä­ni käy nyt myrs­ky”, Ha­mil­ton sa­noo lausun­nos­saan brit­ti­me­dial­le.

Niin sa­not­tui­hin Pa­ra­tii­sin pa­pe­rei­hin pe­rus­tu­van tie­to­vuo­don mu­kaan Ha­mil­ton vält­ti ve­ro­jen mak­sua yk­si­tyis­len­to­ko­neen­sa käy­tös­sä. Tie­to­jen mu­kaan Ha­mil­to­nil­le teh­tiin jär­jes­te­ly, jon­ka avul­la hän pys­tyi it­se vuok­raa­maan it­sel­leen omaa suih­ku­ko­net­taan.

Ha­mil­ton sa­noo vain nou­dat­ta­neen­sa neu­vo­nan­ta­jil­taan saa­mi­aan oh­jei­ta. Omas­ta mie­les­tään hän ei ole tie­toi­ses­ti rik­ko­nut ve­ro­sään­tö­jä.

”Ha­luan voit­taa kau­den kak­si vii­meis­tä MM-osa­kil­pai­lua. Se täy­den­täi­si hy­vin men­nyt­tä kaut­ta”, Ha­mil­ton sa­noi.

Vaik­ka MM-tit­te­li rat­ke­si edel­li­ses­sä kil­pai­lus­sa Mek­si­kos­sa, sar­jan kak­kos­si­ja on vie­lä au­ki.

Bra­si­lias­sa si­tä ta­voit­te­lee Ha­mil­to­nin tal­li­ka­ve­ri Valt­te­ri Bot­tas Merce­de­sil­lä.

”Fer­ra­ri on ta­voit­ta­nut mei­dät au­to­jen suo­ri­tus­ky­vys­sä, jo­ten kil­pai­lu on vie­lä tiuk­kaa”, Ha­mil­ton sa­noi.

Ha­mil­ton on voit­ta­nut ural­laan 62 osa­kil­pai­lua, mut­ta hä­nel­lä on vie­lä mat­kaa Mic­hael Sc­hu­mac­he­rin 91 voit­toon.

”Ha­luan saa­vut­taa Mic­hae­lin, mut­ta sin­ne on vie­lä pit­kä mat­ka. Se on seu­raa­va maa­li”, Ha­mil­ton sa­noi.

Kausi päät­tyy kah­den vii­kon pääs­tä Abu Dha­bis­sa ajet­ta­vaan kau­den 20. ki­saan.

Merce­dek­sen toi­nen kul­jet­ta­ja Valt­te­ri Bot­tas miet­ti puo­les­taan jo en­si kau­den ki­so­ja. Hän ei aio tyy­tyä en­si kau­del­la kak­kos­kus­kin roo­liin Ha­mil­to­nin var­jos­sa.

”Vaik­ka hän [Ha­mil­ton] on erit­täin, erit­täin hy­vä kul­jet­ta­ja, mi­nun on us­kot­ta­va it­see­ni”, Bot­tas ker­toi tors­tai­na Bra­si­lian gp:n yh­tey­des­sä jär­jes­te­tys­sä me- dia­ti­lai­suu­des­sa.

”En voi lait­taa it­seä­ni si­jal­le kak­si. Mie­luum­min jäi­sin ko­tiin.”

Täl­lä kau­del­la Bot­tas ki­saa vie­lä MM-sar­jan kak­kos­pai­kas­ta Fer­ra­rin Se­bas­tian Vet­te­lin kans­sa.

Bot­tas on avaus­kau­del­laan ol­lut Ha­mil­to­nia hi­taam­pi: ai­kaa­jois­sa Ha­mil­ton on ol­lut no­peam­pi 13 kil­pai­lus­sa, Bot­tas vii­des­sä. Ki­sois­ta Ha­mil­ton on voit­ta­nut yh­dek­sän, Bot­tas kak­si.

”Tä­nä vuon­na olen op­pi­nut pal­jon. En­si vuo­si tu­lee ole­maan eri­lai­nen, sil­lä tun­nen kaik­ki ih­mi­set.”

PAULO WHITAKER/ REUTERS

Lewis Ha­mil­ton po­see­ra­si kes­ki­viik­ko­na Bra­si­lian Sao Pao­los­sa pal­jas­te­tun for­mu­la-au­ton pie­nois­mal­lin ää­rel­lä. Au­toon on maa­lat­tu Ayr­ton Sen­nan ku­va.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.