Teks­ti­vies­tit

Lä­he­tä nu­me­roon 17181

HS Metro - - LUKIJAT -

Hal­li­tus, mik­si sos­su mak­saa toi­sil­le ih­mi­sil­le se­kä al­ko­ho­lin et­tä lääk­keet. Sa­maan ai­kaan toi­sil­la ei ole va­raa edes pa­kol­li­siin lääk­kei­siin. Suo­mi 100. Tai jos vain 1.0 kui­ten­kin. HYVÄVELI

Re­pe,en sa­tu tun­te­maan ke­tään nar­sis­tis­ta hen­ki­löä,mut­ta olen lu­ke­nut vä­hän heis­tä. Ei tar­vi tuo­mi­ta ke­tään, kun it­se va­lit­se­vat osan­sa, jo­ko pyy­tä­mäl­lä ar­moa tai tor­ju­mal­la myös niin, et­tä us­ko­vat har­haan joh­ta­via. It­se olin sel­lai­nen kun­nes sain pe­las­tus­var­muu­den ja Raa­ma­tun mu­kai­sia ih­mei­tä ko­kea. S. H

Ruu­kus­ta tih­kuu si­tä mi­tä se si­säl­tää. ILEFIX

Alas Pa­ho­lai­sen po­li­tiik­kaEU! Ot­taa köy­hil­tä ja an­taa rik­kail­le! - Ja mis­sä kur­juu­des­sa ame­rik­ka­lai­nen­kin val­ta­väes­tö elää! On­ko si­nul­la Apple ve­roPa­ra­tii­sin puus­ta? Tai mil­lä muul­la os­tok­sel­la olet ri­kas­tut­ta­nut rik­kai­ta loi­sia? NIMETÖN

He­ka ja Hkl li­sää­vät kil­van isän­tiä ja ins­se­jä mut­ta tu­lok­sen te­ke­viä työn­te­ki­jöi­tä ei pal­ka­ta. NIMETÖN

Hä­vik­ki­ruo­ka­ra­vin­to­lan ko­kit kek­si­neet hie­non lii­kei­dean. Hae­taan il­mai­set tar­vik­keet kau­pas­ta ja myy­dään kal­liil­la lou­nail­la. Mi­täs vä­liä meil­lä köy­hil­lä jot­ka sei­som­me ve­si­sa­tees­sa tun­nin saamatta oi­kein mi­tään ruo­kaa. NÄLKÄINEN

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri,si­nis­ten Nii­nis­tö sa­noi mtv:ssä,et ryh­dy­tään kor­vaa­maan osai­sil­le on­net­to­muuk­sis­sa ja kuo­le­man ta­pauk­sis­sa, mut­ta oh­jel­mas­sa ei tul­lut esil­le,et eh­do­tuk­sen te­ki Pe­rus­suo­ma­lais­ten Es­poon kan­san­edus­ta­ja Ju­vo­nen. Aja­tus sai laa­jaa kan­na­tus­ta. Näin muo­ka­tus­ti asioi­ta voi jul­ki tuo­da,et ih­mi­set saa­vat vää­rän puo­lit­tai­sen ku­van. Tää on po­li­tiik­kaa. Jo­kai­nen on ol­ta­va val­pas mi­kä­li ei hau­ku sit vää­rää puu­ta,niin­kuin Met­ros­sa­kin ta­pah­tuu. FREDI

Toi­von et­tä hyön­teis­ruo­kien pääl­le mai­ni­taan tar­peek­si tark­kaan si­säl­lös­tään, mei­naan mi­nä en aio syö­dä nii­tä, niin il­man ruo­kaa en tu­le kos­kaan ole­maan et­tä nii­tä on pak­ko syö­dä, sil­loin nii­tä ei voi myös­kään pa­kol­la syöt­tää! Tie­dok­si et­tä tu­lee ro­sis­keik­ka jos huo­maan tul­lee­ni hui­ja­tuk­si! NIMETÖN

Ni­mi­mer­kil­le Mis­sä on ta­sa-ar­vo: Si­nä päi­vä­nä, kun mie­het voi­vat tul­la ras­kaak­si, syn­nyt­tää ja imet­tää, voi­daan vel­voit­taa nai­set­kin

käy­mään ar­mei­ja. Sil­loin ol­tai­siin tas­a­puo­li­ses­ti mies­ten kans­sa tä­mä ai­ka pois­sa työ­elä­mäs­tä ja kar­tut­ta­mas­ta omaa elä­ket­tä. NIMETÖN

Ve­lat­to­ma­na en to­del­la­kaan ha­lua mi­hin­kään re­kis­te­rei­hin! Jul­kais­koon vaan luot­to­lai­tok­set re­kis­te­rei­tä vel­lal­li­sis­ta, se on jär­ke­vää. NIMETÖN

Hel­ve­til­li­nen aja­tus­kin omien tie­to­jen/elä­män pyö­ri­mi­ses­tä/le­väl­lään ole­mi­ses­ta ne­tis­sä! NIMETÖN

Hei. Kaik­ki käy­vät aa­mul­la suih­kus­sa. Vaan mi­nä en, käyn tar­peen mu­kaan, eli jos hi­koan ko­vas­ti. Ei ku­kaan ole sa­no­nut, et­tä hai­sen. NIMETÖN

Neu­vok­si tä­mä­kin! ' Hal­ko­jen lop­pues­sa sam­muu tu­li, ja pa­net­te­li­jan pois­tues­sa tau­ko­aa to­ra'. So­pii mei­dän­kin yh­teis­kun­taan, huo­mioo­no­tet­ta­vak­si. Kie­lel­lä teh­dään pal­jon pa­haa...mut hy­vä voit­taa ai­na! NIMETÖN

Hy­vä ty­töt, ni­mim. Ah­taak­si sa­no­taan port­tia, jo­ka vie ikui­seen elä­mään, jo­ten ah­das­mie­li­set tai­ta­vat ol­la on­nek­kaam­pia, mi­kä­li ei ar­mo kel­paa. S. H

Ja ket­kä­hän nii­tä oi­kei­ta pas­ka­töi­tä te­ke­vät, jot­ta hem­mo­tel­lut pens­kat voi­si­vat jo­ka päi­vä vaih­taa uu­den rä­tin pääl­len­sä!? Rät­te­jä­hän ny­kyi­set huo­no­laa­tui­set (muo­vi­set) te­ko­kui­tu­vaat­teet ovat. Py­sy­vät siis­tei­nä vain en­sim­mäi­seen pe­suun saak­ka. Mi­nul­la on 1980-90-lu­vuil­la os­tet­tu­ja 100%:ses­ta puu­vil­las­ta teh­ty­jä puse­roi­ta ja ne ovat vie­lä­kin täy­sin moit­teet­to­mas­sa kun­nos­sa, ei ny­pyn nyp­pyä löy­dy. HUMANE

Voi hi­ton Maik­ka­ri, Huo­men­ta Suo­men toi­mit­ta­ja­nai­nen pis­ti ve­ro­pa­ra­tii­si­ko­hun jäl­keen Ni­ket jal­kaan! NIMETÖN

Löy­tyy­kö­hän lenk­ka­rei­ta, jois­sa oli­si hiu­kan ko­ro­tet­tu kan­ta? Oli ni­mit­täin pal­jon pa­rem­pi kä­vel­lä (suo­ras­taan len­nok­kaam­pi as­kel­taa) tal­vi­ken­gil­lä, jois­sa on 4 cm kan­ta. En sil­ti suo­sit­te­le lenk­kei­lyä muil­la kuin lenk­ki­ken­gil­lä. NIMETÖN

Nä­kee­hän sen mis­sä lie­mes­sä ja ri­kos­ten koh­tee­na ovat nyt tie­to­mur­to­jen koh­teek­si jou­tu­neet ih­mi­set, esim. ai­koi­naan Työ­te­ho­seu­raan re­kis­te­röi­ty­neet hen­ki­löt! En ha­lua mi­hin­kään net­ti­re­kis­te­riin, en­kä it­se­kään aio re­kis­te­röi­tyä sin­ne yh­tään mi­hin­kään. Är­syt­tä­vä jut­tu yleen­sä­kin jou­tua re­kis­te­röi­ty­mään pal­ve­lui­hin. NIMETÖN

Tun­te­ma­ton so­ti­las on myy­dyin suo­ma­lai­nen kir­ja. Ai­koi­naan sii­tä käy­tiin vil­kas­ta väit­te­lyä kuu­kausia ja niin­pä He­sa­ri ja Uusi Suo­mi il­moit­ti­vat 1955 lo­pet­ta­van- sa kir­jaa kos­ke­vien ylei­sö­no­sas­to­kir­joit­te­lun. To­ki Lin­na sai pos­tia myös ko­tiin­sa. Etu­lin­jas­sa tais­tel­leet kiit­ti­vät kir­jas­ta. AH

On­ko kah­vi oi­keas­ti ter­veel­lis­tä/hy­väk­si? Et­tei se vain ai­heut­tai­si vat­san tur­vo­tus­ta? Tee­tä juo­vat bri­tit ei­vät var­mas­ti kär­si moi­ses­ta vai­vas­ta. NIMETÖN

Kyl­lä on men­nyt se­ko­päi­sek­si maa­il­ma kun Pep­pi Pit­kä­tos­su -kir­jat­kin ovat ra­sis­ti­sia. MURJAANI- KEIJU

Mo­net pa­pit ja piis­pat seu­raa­vat maa­il­man mie­li­pi­teen hen­keä, ei­vät­kä Py­hää Hen­keä jo­ka si­tou­tuu Ju­ma­lan Sa­naan. JIRMEJAHU

Mik­si nos­tal­gias­sa pi­tää ol­la aa­mui­sin kak­si toi­mit­ta­jaa? Hir­vee­tä hö­li­nää, kyl­lä sin­ne Susan­na Heik­ki riit­tää. Sit­ten tu­lee he­ti pe­rään uusin­ta­na. L. E. A.

Ee­roO. Ateis­tit ei­vät väi­tä mi­tään muu­ta kuin et­tä ju­ma­laa ei ole ole­mas­sa. Muu­ten heil­lä voi ol­la eri kä­si­tyk­siä asiois­ta. Sel­lais­ta, et­tä maa­il­ma oli­si syn­ty­nyt tyh­jäs­tä tie­de ei väi­tä. Se on us­ko­vien oma vää­rin­kä­si­tys. G'KAR

Mi­nun mies muut­taa kyl­lä tyy­li­ään, jos jo­ku al­kaa hän­tä är­syt­tää. Muut­tais­ki! NIMETÖN

Ko­ti­maa­ni on­pi suo­mi, olen hy­vin isän­maal­li­nen. AN­NA

Kos­ka ny­ky­pol­vi ei osaa enää las­kea ei­kä lu­kea - Suo­mel­la/kan­sal­la on kon­kurs­si edes­sään - so­ten myö­tä vii­meis­tään! Ja kuin­ka hy­vät pal­kat ih­mi­sil­lä ny­ky­ään on­kaan, kos­ka asun­to­vel­ko­jen li­säk­si joil­la­kin ra­haa näyt­tää vaan riit­tä­vän mat­kai­luun ja hulp­pe­aan ku­lut­ta­mi­seen? Vai ve­lak­si­ko he sen­kin te­ke­vät? En kyl­lä ala kus­tan­ta­maan enää si­tä, ra­jan­sa Ke­la-hy­vän­te­ke­väi­syy­del­lä­kin! En­kä taa­tus­ti

ole ka­teel­li­nen. His­to­rias­ta­kaan ei ny­ky­ään vä­li­te­tä, kyl­lä kan­nat­tai­si, et­tei te­ki­si sa­mo­ja vir­hei­tä uu­des­taan. HUMANE

Ant­ti Tuis­ku on iha­na. AN­NA

His­to­ria tois­tuu. Ve­te­raa­nit pois­tuu. Ku­ten sil­loin­kin niin nyt­kin Suo­mi sal­lii Ve­nä­jäl­le uh­kaa tuot­ta­vien so­ta­voi­mien pää­syn alu­eel­leen ja on 'sa­laa' lii­tos­sa nii­den kans­sa. Aseet on teh­ty käy­tet­tä­vik­si ja so­ta­kiih­koi­set so­ta­her­rat naa­ma lois­taen pu­no­vat juo­ni­aan mo­lem­min puo­lin ra­jaa. LISÄÄKÖ PAKOLAISIA ?

Olen ker­ros­ta­lo­kyt­tää­jä ja yl­peä sii­tä. Teen tär­ke­ää va­paa­eh­tois­työ­tä ta­lo­yh­tiöl­le. Tsek­kaan vää­rin py­sä­köi­dyt au­tot ym. Ker­ran es­tin fil­la­rin var­kau­den ul­ko­na ole­vas­ta pyö­rä­te­li­nees­tä. KOIVUKYLÄ CI­TY

Oli­si ki­va tie­tää ket­kä näi­tä suo­ma­lai­sia oh­jel­mia va­li­koi mei­dän kat­sot­ta­vak­si täyt­tä son­taa 5 min riit­tää mul­le ja ar­lan mai­nos niin ka­ma­la en ta­kuul­la os­ta. TÖRKEÄÄ ALIARVIOITIA

Ja on­han se kah­vi­lan kah­vi ar­vo­kas­ta­kin. It­se kei­tet­ty kah­vi­ku­pil­li­nen mak­saa vain 6 sent­tiä (8g kah­via). Ja mi­tä se mak­saa­kaan kah­vi­las­sa, vii­si­kym­men­ker­tai­sen hin­nan vai min­kä? NIMETÖN

Vai THL:n ta­hol­ta­ko suo­ma­lai­set on ai­vo­pes­ty us­ko­maan, et­tä kah­vi on pel­käs­tään ter­veyt­tä edis­tä­vä ai­ne!? Pal­jon­ko niil­le mak­se­taan sii­tä? Niin­pä, ja nyt kah­vi­loi­ta nousee kuin sie­niä sa­teel­la. Ja mo­nien vat­sa­vai­vat jat­ku­vat. In­foa myös kah­vin hait­ta­vai­ku­tuk­sis­ta. Sai­raat ih­mi­set kun ei­vät kan­san­ta­lout­ta kas­va­ta, vaan päin vas­toin ka­ven­ta­vat. HUMANE

Pa­pe­ri­mai­nok­sen voi hä­vit­tää. Suu­hy­gie­nis­ti än­ke­ää olk­ka­riin ker­ran tun­nis­sa. Ar­vat­kaa os­tan­ko? HELL, NO!

Tu­li­pa mie­leen lu­kies­sa­ni jut­tu­ja ve­ron­kier­tä­jis­tä et­tä hei­dät soi­si myös nä­ke­vän hä­peä­paa­lus­sa. Paik­ka­na voi­si ol­la esim. Ve­ro­vi­ras­to tai Edus­kun­ta­ta­lo. Ah­neus on to­del­la vas­ten­mie­lis­tä. Oli­si ki­va tie­tää mi­hin näi­tä me­ga tu­lo­ja tar­vi­taan ja käy­te­tään. KITKUTTELIJA

Tar­kot­taaks uus musiik­ki si­tä, et siin ei oo mi­tää tem­poo, ryt­mii, ei­kä ees kun­non sä­vel­tä, niin­ku sil­lee. JA TOLLEE

Län­tis­tä de­mok­ra­ti­aa: Suo­mi on myy­nyt asei­ta ja so­ta­ka­lus­toa Lä­hi-itään kym­me­nien mil­joo­nien edes­tä. VARMAAN RAUHANTURVAAMISEEN?

Kausi influens­sa ro­ko­tus oli no­pea­ta toi­min­taa Kus­taan­kar­ta­nos­sa. MP

Su­ku­puo­li­nen häi­rin­tä ja ah­dis­te­lu 1990-lu­vul­la erääs­sä val­tion vi­ras­tos­sa: 'niin miel­lyt­tä­vä' mies­toh­to­ri ah­dis­te­li työ­ajal­la nuor­ta, kau­nis­ta työ­har­joit­te­li­ja­nais­ta. Seu­raus kan­te­lus­ta: nai­nen työ­nan­ta­jan mu­kaan 'epäil­ty hen­ki­nen ta­sa­pai­not­to­muus', 'niin miel­lyt­tä­vä' mies­toh­to­ri ni­mi­tet­tiin pro­fes­so­rik­si. TUULIKKI TIE­TÄÄ

Kos­ka nuo­ret suh­tau­tu­vat myön­tei­ses­ti maa­han­muut­toon, hei­dät pi­tää pis­tää työ­hön kuin työ­hön kus­tan­ta­maan sen kus­tan­nuk­set. Huu­ton­sa pi­tää myös vas­ta­ta, ei­kä lu­ri­tel­la pelk­kää hut­tua. Vas­tuu­ta siis mie­li­pi­tei­siin. HUMANE

Mik­si il­ta­päi­vä­leh­det nos­ta­vat jo­ka vii­kon­lo­pun leh­den kan­si­ku­vak­si hy­myi­le­vän, vie­hät­tä­väs­sä tai 'an­ta­vas­sa' po­see­rauk­ses­sa ole­van nai­sen. Muu­ta­ma poik­keus tä­nä vuon­na: pa­ri­ku­vas­sa (mm. Ant­ti T., Jut­ta G.), Tu­run puu­ko­tus, Koi­vis­ton kuo­le­ma. Il­ta­päi- vä­leh­det tyr­kyt­tää asen­teel­li­suut­ta: nai­set vii­kon­lo­pun viih­det­tä. SEKSUAALISEN HÄIRINNÄN YK­SI SYLTTYTEHDAS

Mi­tä­hän syr­jäy­ty­nei­tä ko­ti­mör­kö­jä suo­ma­lai­sis­ta on tul­lut, kos­ka ei­vät enää käy ih­mis­ten il­moil­la kau­pois­sa, vaan ti­laa­vat ta­va­rat ko­tiin verk­ko­kau­pois­ta? Vai pos­tin pa­ket­ti­au­to­maat­ti­mark­ki­noin­ti­ko on sel­lai­sen mie­li­ku­van ai­vo­pes­syt? Hul­luut­ta suo­sia/ti­la­ta ul­ko­mai­sis­ta verk­ko­kau­pois­ta, li­sä­ten si­ten Suo­men ah­din­koa ja työt­tö­myyt­tä. HUMANE

Pa­li­koi­ta it­sen­sä ku­vaa­jat. TURHA JOUKKO

Työ­elä­mä ei myös­kään kal­jal­la ja vii­nal­la lät­rää­jiä kai­paa, kun myös heis­tä on hait­taa. HEI HALLOOTA

Mi­nis­te­ri Si­pi­lä pi­täi­si lait­taa tut­ki­muk­siin. Hä­nel­lä elä­män rea­li­tee­tit hu­kas­sa. NIMETÖN

Saa­ra Aal­to ei tu­le pär­jää­mään 2018 eu­ro­vii­suis­sa. Mik­si sin­ne ei va­lit­tu pa­rem­paa lau­la­jaa? J. IJÄS

Jos ei työn­te­ko mai­ta, ei pi­dä syö­män­kään. -Il­mei­ses­ti ku­kaan Suo­mes­sa ei ha­lua enää ol­la ta­val­li­nen työn­te­ki­jä. Kaik­ki ei­vät kui­ten­kaan voi ol­la kor­kea­kou­lu­tet­tu­ja. Sii­nä­pä vi­sai­nen on­gel­ma hie­no­hel­mo­jen Suo­mi! NIMETÖN

Hy­vää isän­päi­vää mie­hil­le, eli las­ten­sa isil­le! Niin, ja kii­tos Tai­vaan Isäl­le elä­mäs­tä! - terv.lä­hei­sil­le myös. LAPSI

Mut­ta mi­tä­pä si­tä ny­ky­ään töi­tä te­ke­mään, kun yh­teis­kun­ta mak­saa sa­man tai enem­mä­kin ko­to­na ma­kaa­mal­la! Tuu­mi­vat varmaan ny­ky­nuo­ret. SE ON KUI­TEN­KIN SYVÄLTÄ!

Jou­duin it­se­kin opis­ke­le­maan toi­sen am­ma­tin, ja opis­ke­lu­jen vuok­si sta­diin tul­tua­ni muut­ta­maan vie­lä toi­sel­le­kin paik­ka­kun­nal­le. Ei ole ol­lut help­poa. Kan­nat­taa muis­taa, et­tä re­hel­li­nen työn­te­ko kar­tut­taa elä­ket­tä. NIMETÖN

Lo­pe­te­taan koko kou­lu­ruo­kai­lu ja lo­pe­te­taan koko ve­ro­va­roil­la yl­lä­pi­det­ty kou­lu. Men­nään kun­nol­la ta­kai­sin al­kuun, mis­sä vain rik­kaat voi­vat kou­lut­taa lap­sen­sa kal­liis­sa yk­si­tyis­kou­luis­sa ja kan­sa saa vain elä­män­kou­lua. AINO

Pe­lot­ta­vaa mi­hin ih­mis­ko­kee­seen vain ve­gaa­ni­ruo­kaa syö­vät lap­set­kin jou­tu­vat. Kuin­ka pal­jon se syr­jäyt­tää ja han­ka­loit­taa hei­dän elä­mään­sä kun ruo­as­ta teh­dään niin iso nu­me­ro. Kai heil­le sen­tään B12- ja D-vi­ta­mii­ne­ja an­ne­taan? ENTÄ RAUDAN SAANTI

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.