Ko­ne­musii­kin pio­nee­ri Cia­ni Hel­sin­gis­sä

HS Metro - - WKD -

Suzan­ne Cia­ni, 71, kon­ser­toi tä­nään Kai­kus­sa Buch­la 200e -mo­du­laa­ri­syn­te­ti­saat­to­rin kans­sa. Mat­kus­taes­saan ar­tis­ti on jat­ku­vas­ti huo­lis­saan ison ja her­kän lait­teen puo­les­ta.

”Olen hen­ki­ses­ti val­mis­tau­tu­nut sii­hen, et­tä ko­ne voi ha­jo­ta kos­ka vain”, Cia­ni ker­too pu­he­li­mes­sa Lon­toos­ta.

Ita­lia­lais-ame­rik­ka­lai­nen ar­tis­ti opet­te­li lap­se­na soit­ta­maan pia­noa. 60-lu­vul­la hän opis­ke­li sä­vel­tä­mis­tä Ka­li­for­nian yli­opis­tos­sa ja kiin­nos­tui uu­des­ta tek­no­lo­gias­ta.

70-lu­vul­la Cia­ni muut­ti New Yor­kiin, mut­ta hä­nen mie­les­tään edes tai­de­pii­reis­sä ei ta­jut­tu syn­te­ti­saat­to­rien po­ten­ti­aa­lia.

Le­vy-yh­tiöt ei­vät ha­lun­neet jul­kais­ta nai­sen te­ke­mää ko­ne­musiik­kia. Ne sa­noi­vat, et­tä kan­nat­tai­si ot­taa ki­ta­ra kä­teen ja ryh­tyä sin­ger-songw­ri­te­rik­si.

Ym­mär­rys­tä löytyi lo­pul­ta mai­nos­maa­il­mas­ta. 70- ja 80-lu­vuil­la Cia­ni elät­ti it­sen­sä mai­nos­musii­kin ja ää­nie­fek­tien te­ki­jä­nä. Cia­ni mal­lin­si esi­mer­kik­si sip­sien rous­kai­su­ja ja Coca Co­la -pul­lon au­kea­mi­sen si­hi­nää. Vuon­na 1977 hän te­ki efek­tit Mecon Star Wars -soundt­rac­kin dis­ko­ver­sioon, jo­ka myi pla­ti­naa.

Kun Cia­ni jul­kai­si de­byyt­tin­sä Se­ven Wa­ves vuon­na 1982, hän oli 36-vuo­tias. Le­vy oli yh­dis­tel­mä ai­kan­sa syn­te­ti­saat­to­rei­ta ja ro­mant­tis­ta klas­sis­ta.

Vas­ta vuon­na 2011 Fin­ders Kee­pers Record­sin jul­kai­se­ma ko­koel­ma var­hai­sis­ta ää­ni­tyk­sis­tä toi Cia­nil­le tun­nus­tus­ta ko­ne­musiik­ki­pio­nee­ri­na.

Se­ven Wa­ve­sil­lä Cia­ni pyr­ki hah­mot­ta­maan me­ren ja aal­to­jen lii­keh­din­tää.

”En ha­lun­nut teh­dä mi­tään mie­he­käs­tä pau­ku­tus­ta, vaan tein tar­koi­tuk­sel­la fe­mi­nii­niä musiik­kia. Peh­meäs­ti toi­si­aan seu­raa­vat aal­lot ku­vas­ti­vat tun­ne-elä­mää­ni”, Cia­ni sa­noo haa­vei­le­vas­ti.

Suzan­ne Cia­ni esiin­tyi ke­säl­lä Es­pan­jan So­nar-fes­ti­vaa­lil­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.