VIIHDE: VIIHDYTTÄJÄ CRISTAL SNOW ALKAA PIAN JUONTAA UUTTA KYMPPITONNIA

Ta­ka­vuo­sien suo­sik­ki­vi­sai­lu tu­lee ruu­tui­hin en­si ke­vää­nä.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Spe­de Pas­a­sen ke­hit­tä­mä ja Riit­ta Väi­sä­sen vuo­sia juon­ta­ma vi­sai­luoh­jel­ma Kymp­pi­ton­ni pa­laa ruu­tuun. Oh­jel­ma näh­dään en­si ke­vää­nä Fox-ka­na­val­la ja sen uu­te­na juon­ta­ja­na aloit­taa viih­de­maa­il­mas­ta tut­tu Cristal Snow.

”Ha­luan luo­da Kymp­pi­ton­nis­ta läm­min­hen­ki­sen kil­pai­lun, jos­sa julk­kik­set tun­te­vat kuin oli­si­vat ko­to­naan pe­laa­mas­sa van­ho­jen ja uusien fren­dien kans­sa”, ku­vai­lee Cristal Snow pes­ti­ään tie­dot­tees­sa, ja lu­paa, et­tä myös vi­noi­lu, lä­pän heit­to ja keu­li­mi­nen on sal­lit­tua.

Kymp­pi­ton­nin for­maa­tin omis­taa Riit­ta Väi­sä­nen. Hän sa­noo Foxin tie­dot­tees­sa toi­vo- van­sa oh­jel­mal­le pit­kää ikää. Väi­sä­nen it­se juon­si vuon­na 1985 al­ka­nut­ta Kymppitonnia yli 3 000 jak­soa.

Kymp­pi­ton­nin uu­des­sa tu­le­mi­ses­sa ki­sai­lu ete­nee tut­tuun ta­paan. Jak­sois­sa näh­dään ai­na vii­si julk­kis­ta, jot­ka yrit­tä­vät ar­va­ta sa­no­ja vih­jei­den pe­rus­teel­la. Isoim­man pis­te­mää­rän ke­rän­nyt kil­pai­li­ja ete­nee fi­naa­li­jak­soon, jos­sa vii­si voit­ta­jaa kil­pai­lee 10 000 eu­ron pal­kin­to­po­tis­ta.

Fi­naa­li­jak­so­ja näh­dään ke­vääl­lä kak­si. Voit­ta­jat saa­vat lah­joit­taa ra­ha­sum­man va­lit­se­mal­leen hy­vän­te­ke­väi­syys­koh­teel­le.

Cristal Snow on Kymp­pi­ton­nin uusi juon­ta­ja.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.