Nuor­ten pa­hoin­voin­ti li­sään­ty­nyt Es­poos­sa

Huos­taa­not­to­jen mää­rä on kas­va­nut Es­poos­sa vuo­des­sa 35 pro­sent­tia. Ai­he on nouse­mas­sa vah­vas­ti esil­le myös kes­ki­viik­ko­na al­ka­vis­sa bud­jet­ti­neu­vot­te­luis­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE - MARJAANA VARMAVUORI HS

Es­poon tä­nään al­ka­vis­sa bud­jet­ti­neu­vot­te­luis­sa näyt­täi­si nouse­van yk­si tee­ma ylit­se mui­den. Mo­nes­sa puo­lu­ees­sa kan­ne­taan huol­ta sii­tä, on­ko bud­jet­tie­si­tyk­ses­sä va­rat­tu riit­tä­väs­ti re­surs­se­ja puut­tua las­ten ja nuor­ten li­sään­ty­nee­seen pa­hoin­voin­tiin Es­poos­sa.

Huos­taa­not­to­jen mää­rä on kas­va­nut vuo­des­sa 35 pro­sent­tia, ja myös jo­not las­ten ja nuor­ten mie­len­ter­veys­pal­ve­lui­hin ovat ve­ny­neet pit­kik­si. Vii­me tou­ko­kuus­sa Es­poon las­tenp­sy­kiat­ri­ses­sa avo­hoi­to­yk­si­kös­sä odo­tusai­ka kii­reel­li­sel­le käyn­nil­le oli noin 3,5 kuu­kaut­ta ja kii­reet­tö­mäk­si ar­vioi­dul­le puo­li vuot­ta.

Ti­lan­net­ta on saa­tu jo hie­man kor­jat­tua, mut­ta jo­no­ti­lan­ne on edel­leen huo­no.

”Ky­syn­tä­piik­ki nä­kyy myös kou­lup­sy­ko­lo­gi- ja kou­lu­ku­raat­to­ri­toi­min­nas­sa ja kai­ken kaik­ki­aan täl­lai­nen eri­tyi­sen tuen tar­ve näyt­täi­si li­sään­ty­neen”, ker­too Es­poon kau­pun­gin per­he- ja so­si­aa­li­pal­ve­lui­den joh­ta­ja Mar­jaLee­na Re­mes.

”Las­ten­suo­je­lun osal­ta lu­vuis­sa nä­ky­vät eni­ten 12–17-vuo­ti­aat. Mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa kas­vua on al­le 12-vuo­tiai­den koh­dal­la.”

Syys­kuus­sa hy­väk­syt­tyyn ke­hy­seh­do­tuk­seen näh­den bud­jet­tie­si­tyk­seen on jo li­sät­ty ra­haa pal­ve­lui­den ky­syn­tä­pii­kin vuok­si. Kau­pun­gin­joh­ta­ja Juk­ka Mä­ke­lä (kok) li­sä­si en­si vuo­del­le 0,6 mil­joo­naa las­ten mie­len­ter­veys­ja te­ra­pia­pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen.

So­si­aa­li- ja ter­veys­lau­ta­kun­nan pu­heen­joh­ta­jan Saa­ra Hyr­kön (vihr) mu­kaan se ei kui­ten­kaan rii­tä.

”Lau­ta­kun­ta esit­ti yh­teen­sä 1,2 mil­joo­nan eu­ron li­säys­tä nuor­ten psy­kiat­ria­pal­ve­lui­hin, las­ten te­ra­pia­pal­ve­lui­hin se­kä kou­lu­ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö­mää­rä­ra­hoi­hin”, hän sa­noo.

Vih­rei­den li­säk­si mää­rä­ra­ho­jen nos­ta­mis­ta vä­hin­tään lau­ta­kun­nas­sa esi­te­tyn ta­sol­le kan­nat­ta­vat ai­na­kin de­ma­rit, kes­kus­ta ja va­sem­mis­to­liit­to.

Kou­lus­ta ja las­ten­suo­je­lus­ta tu­le­vien vies­tien mu­kaan taus­tal­la ovat per­hei­den on­gel­mat, ku­ten van­hem­pien päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mat. Myös per­hei­den köy­hyys on Es­poos­sa li­sään­ty­nyt.

”Mie­len­ter­veys­pal­ve­luis­sa kas­vua on al­le 12-vuo­tiai­den koh­dal­la.” Mar­ja-Lee­na Re­mes

PEKKA ELOMAA

Huos­taa­not­to­jen mää­rä on Es­poos­sa kas­va­nut vuo­des­sa 35 pro­sent­tia.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.