URHEILU Se­län­ne ja­koi pal­jon kii­tok­sia

Suo­ma­lais­täh­ti muis­te­li huu­mo­ril­la uran­sa suu­rin­ta pet­ty­mys­tä.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Hoc­key Hall of Fa­meen aa­te­loi Tee­mu Se­län­ne kiit­ti vuo­laas­ti lä­hei­si­ään ja tut­ka­pa­ri Paul Ka­riy­aa.

Tee­mu Se­län­ne, 47, aa­te­loi­tiin Suo­men ai­kaan var­hain tiis­tai­aa­mu­na kaik­kien ai­ko­jen toi­se­na suo­ma­lais­pe­laa­ja­na Hoc­key Hall of Fa­meen. Aa­te­loin­ti­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin To­ron­tos­sa juh­lal­li­sin me­noin.

Se­län­ne ja kuusi muu­ta aa­te­loi­tua hen­ki­löä pi­ti­vät pe­rin­tei­siin kuu­lu­van pu­heen. Se­län­teen li­säk­si vuo­si­luok­kaan kuu­luu pe­laa­jis­ta myös Se­län­teen tut­ka­pa­ri Paul Ka­riya, Da­ve Andreyc­huk, Da­niel­le Go­yet­te ja Mark Recc­hi. Ra­ken­ta­ja­ka­te­go­ri­aan va­lit­tiin Cla­re Dra­ke ja Je­re­my Jacobs.

Vuo­si­luo­kan ni­mek­käim­män pe­laa­jan, Se­län­teen vuo­ro oli vii­mei­se­nä. Hän sai Hall of Fa­me -laa­tan la­val­la Ja­ri Kur­ril­ta, his­to­rian en­sim­mäi­sel­tä suo­ma­lai­sel­ta Hall of Fa­me -pe­laa­jal­ta.

Se­län­ne aloit­ti ke­vyes­ti sol­ju­van ja huu­mo­ril­la sä­vy­te­tyn pu­heen­sa lap­suus­vuo­sis­taan.

”Kun olin pie­ni poi­ka Suo­mes­sa ja jo­ku oli­si sa­no­nut mi­nul­le sil­loin mil­lai­sen uran tu­li­sin pe­laa­maan, si­tä oli­si ol­lut vai­kea us­koa. Ha­lusin vain ur­heil­la ja pe­la­ta jää­kiek­koa.”

”Ta­voit­tee­ni oli pe­la­ta SM-lii­gas­sa ja unel­ma­ni oli pe­la­ta maa­jouk­ku­ees­sa. Fan­t­asia­ni oli pe­la­ta NHL:ssä. NHL tun­tui nuo­re­na lii­an kau­kai­sel­ta. En us­ko­nut pää­se­vä­ni sin­ne”, hän ker­toi.

Se­län­ne kiit­ti vuo­laas­ti usei­ta eri ih­mi­siä.

”Kaik­kien jouk­kue­ka­ve­rien, val­men­ta­jien ja huol­ta­jien apu on ol­lut us­ko­ma­ton­ta. Mut­ta suu­rim­man kii­tok­sen an­sait­se­vat tie­ten­kin van­hem­pa­ni, jot­ka an­toi­vat mi­nul­le mah­dol­li­suu­den jah­da­ta unel­maa­ni. He an­toi­vat tu­ken­sa ja rak­kau­ten­sa, jon­ka tar­vit­sin. En oli­si täs­sä il­man hei­tä, jo­ten kii­tos pal­jon, isä ja äi­ti. Myös vel­je­ni, Paa­vo ja Pa­nu, olet­te ol­leet iso osa elä­mää­ni ja me­nes­tys­tä­ni.”

Suu­rim­mat nau­rut Se­län­ne ke­rä­si muis­tel­les­saan tal­ven 1996 yl­lä­tys­siir­toa Win­ni­pe­gis­tä Ana- hei­miin. Se­län­ne on ai­em­min ker­to­nut siir­ron ol­leen šok­ki ja pääl­lim­mäi­nen tun­ne oli pet­ty­mys ja epä­on­nis­tu­mi­nen. Nyt ai­ka oli kul­lan­nut muis­to­ja.

”Muis­tan, et­tä sa­ma­na päi­vä­nä Win­ni­pe­gis­sä oli pak­kas­ta –28. En­sim­mäi­se­nä aa­mu­na Ana­hei­mis­sa söin aa­mu­pa­laa +28 as­teen läm­mös­sä. Sa­noin it­sel­le­ni: kii­tos.”

Se­län­ne jät­ti pu­heen­sa lop­puun eri­tyis­kii­tok­set Ana­heim­vuo­sien tut­ka­pa­ril­leen Paul Ka­riy­al­le, jo­ka siis va­lit­tiin myös Hall of Fa­meen.

”Hän on yli­voi­mai­ses­ti pa­ras pe­laa­ja, jon­ka kans­sa olen pe­lan­nut”, Se­län­ne ke­hui tut­ka­pa­ri­aan.

”NHL tun­tui nuo­re­na lii­an kau­kai­sel­ta.” Tee­mu Se­län­ne

BRUCE BENNETT / GETTY IMAGES

Tee­mu Se­län­ne (vas.) ja hä­nen tut­ka­pa­rin­sa Paul Ka­riya aa­te­loi­tiin mo­lem­mat Hoc­key Hall of Fa­meen.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.