Huh­taa epäil­lään sek­su­aa­li­häi­rin­näs­tä

HS Metro - - UUTISET -

Es­poon Si­nis­ten pu­heen­joh­ta­jaa, va­ra­val­tuu­tet­tu Sep­po Huh­taa epäil­lään sek­su­aa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä. Kau­pun­gin­val­tuus­ton neu­vot­te­lu­kun­nan ko­kouk­ses­sa maa­nan­tai­naa­si­aa kä­si­tel­tiin ni­met­tö­mä­nä ja il­man tie­toa hen­ki­lön puo­lue­taus­tas­ta.

HS:ään yh­tey­des­sä ol­leen es­poo­lai­sen va­ra­val­tuu­te­tun mu­kaan ky­sees­sä on Huh­ta. Myös toi­nen Es­poon kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu vah­vis­taa to­dis­ta­neen­sa usei­ta ker­to­ja Huh­dan har­joit­ta­maa sek­su­aa­lis­ta häi­rin­tää.

Val­tuus­ton li­säk­si häi­rin­tää on il­men­nyt myös lau­ta­kun­ta­työs­ken­te­lyn yh­tey­des­sä. Va­ra­val­tuu­tet­tu ker­too Huh­dan muun muas­sa lä­hen­nel­leen hän­tä ja eh­dot­ta­neen hä­nel­le sek­siä.

Asias­ta tiis­tai­na uu­ti­soi­neen Il­ta­leh­den mu­kaan Huh­ta oli­si myös käy­nyt kä­sik­si po­lii­tik­ko­kol­le­goi­hin­sa. Sep­po Huh­dan mu­kaan väit­teet sek­su­aa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä ovat jär­kyt­tä­viä.

”En to­del­la­kaan ole käy­nyt ke­hen­kään kä­sik­si. En­kä to­del­la­kaan ole eh­dot­ta­nut ke­nel­le­kään sek­siä.”

Sep­po Huh­ta.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.