Pit­kän ma­te­ma­tii­kan opis­ke­lu kan­nat­taa

HS Metro - - UUTISET -

Ylio­pis­to­jen opis­ke­li­joi­ta ai­o­taan va­li­ta yli­op­pi­las­to­dis­tus­ten pe­rus­teel­la kol­men vuo­den ku­lut­tua eli vuon­na 2020. Sil­loin opis­ke­le­maan pyr­ki­vät ovat jo nyt lu­kios­sa, mut­ta he ei­vät vie­lä tie­dä, mi­tä ai­nei­ta hei­dän kan­nat­tai­si va­li­ta.

Il­mei­ses­ti ai­na­kin pit­kä ma­te­ma­tiik­ka. Se sel­vi­ää opis­ke­li­ja­va­lin­to­jen uu­dis­ta­mis­hank­keen laa­ti­mas­ta pis­tey­tys­työ­ka­lus­ta, jo­ka ver­taa yli­op­pi­las­ko­keis­sa saa­tu­ja ar­vo­sa­no­ja toi­siin­sa.

Par­haat pis­teet työ­ka­lu an­taa pit­käs­tä ma­te­ma­tii­kas­ta ja äi­din­kie­les­tä. Kie­liä ja re­aa­liai­nei­ta lu­ke­maan ha­ke­vien kan­nat­tai­si pär­jä­tä ma­te­ma­tii­kas­sa: Pit­kän ma­te­ma­tii­kan lau­da­tur tuo työ­ka­lun mu­kaan 41 pis­tet­tä, kun pit­kän kie­len lau­da­tu­ris­ta saa 33 pis­tet­tä ja his­to­rias­ta 30 pis­tet­tä. Vaik­ka his­to­ri­aa pai­no­tet­tai­siin, sen lau­da­tu­ris­ta sai­si vä­hem­män pis­tei­tä kuin pit­kän ma­te­ma­tii­kan lau­da­tu­ris­ta.

”Pit­käs­sä ma­te­ma­tii­kas­sa on eni­ten kurs­se­ja. Työ­mää­rä on suu­ri. Ei voi aja­tel­la, et­tä ko­keet ovat sa­ma­nar­voi­sia”, pe­rus­te­lee oh­jaus­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja, Hel­sin­gin yli­opis­ton va­ra­reh­to­ri Sa­ri Lindb­lom.

Jos yli­opis­to-opis­ke­li­jat va­li­taan yli­op­pi­las­to­dis­tus­ten pe­rus­teel­la, prep­paus­kurs­sit käy­vät tar­peet­to­mik­si.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.