Nai­set ja­ka­vat nyt ku­via it­ses­tään 14-vuo­ti­aa­na

Taus­tal­la Ala­ba­man se­naat­to­rieh­do­kas, jo­ta syy­te­tään asiat­to­mas­ta käy­tök­ses­tä.

HS Metro - - UUTISET -

Yh­dys­val­to­ja ra­vis­te­lee jäl­leen uusi skan­daa­li, jos­sa val­ta-ase­mas­sa ole­vaa van­hem­paa mies­tä syy­te­tään asiat­to­mas­ta sek­su­aa­li­ses­ta käy­tök­ses­tä nuo­ria nai­sia ja tyt­tö­jä koh­taan.

Ala­ba­ma­lai­sen se­naat­to­rieh­dok­kaan Roy Moo­ren syy­te­tään nuo­rem­pa­na lä­hes­ty­neen so­pi­mat­to­mal­la ta­val­la tei­ni­tyt­tö­jä. Syy­tök­sis­tä ker­toi Was­hing­ton Post -leh­ti vii­me vii­kol­la.

Maa­nan­tai­na Moo­rea syyt­ti jo vii­des nai­nen. Nai­sen mu­kaan Moo­re ahdisteli hän­tä sek­su­aa­li­ses­ti, kun hän oli 16-vuo­tias ja Moo­re syyt­tä­jän vi­ras­sa Ala­ba­mas­sa.

Moo­ren ase­ma on käy­nyt erit­täin tu­ka­lak­si, kun kor­kean ta­son re­pub­li­kaa­ni­joh­ta­ja vaa­ti hä­nen ero­aan.

”Mi­nus­ta hä­nen pi­täi­si väis­tyä”, sa­noi se­naa­tin re­pub­li­kaa- ni­joh­ta­ja Mitch McCon­nell Was­hing­ton Pos­tin mu­kaan maa­nan­tai­na.

Was­hing­ton Post ker­toi vii­me tors­tai­na Leigh Corf­man -ni­mi­sen nai­sen syy­tök­sis­tä, joi­den mu­kaan Moo­re oli­si vie­nyt hä­net ko­tiin­sa ja kos­ke­tel­lut hän­tä alus­vaat­tei­den lä­pi. Corf­man oli tuol­loin 14-vuo­tias, ja Moo­re 32vuo­tias pii­ri­kun­nan­syyt­tä­jä.

Moo­re on nyt 70-vuo­tias ja ta­voit­te­lee se­naat­to­rin paik­kaa jou­lu­kuun vaa­leis­sa. Hän on kiis­tä­nyt väit­teet ja uhan­nut haas­taa nai­set ja The Was­hing­ton Post -leh­den oi­keu­teen.

Roy Moo­ren ta­paus on nos­tat­ta­nut so­si­aa­li­ses­sa me­dias­sa #MeToo-tyyp­pi­sen kam­pan­jan sek­su­aa­lis­ta hy­väk­si­käyt­töä vas­taan. Me Too eli Mi­nä myös -kam­pan­ja sai al­kun­sa, kun Hol­lywood-tuot­ta­ja Har­vey Weins­tei­nin pal­jas­tet­tiin ah­dis­tel­leen sek­su­aa­li­ses­ti lu­kui­sia elo­ku­va- alal­la työs­ken­nel­lei­tä nai­sia vuo­si­kym­men­ten ajan.

Twit­ter-kam­pan­jan tar­koi­tuk­se­na on teh­dä sel­väk­si, et­tei ai­kui­sil­la mie­hil­lä ole oi­keut­ta lä­hes­tyä tyt­tö­jä sek­su­aa­li­ses­ti.

BBC:n mu­kaan MeAt14-ku­vien jul­kai­sun aloit­ti poh­joisca­ro­li­na­lai­nen ju­ris­ti Cat­he­ri­ne Law­son tors­tai­na.

”Ei voi ol­la ky­se mo­lem­min­puo­li­ses­ta suos­tu­muk­ses­ta 14vuo­ti­aa­na. Ei Ala­ba­mas­sa. Ei mis­sään”, Law­son kir­joit­ti.

BBC:n mu­kaan MeAt14-tun­nis­tet­ta on käy­tet­ty Twit­te­ris­sä jo noin 50 000 ker­taa.

”Mi­nä us­kon näi­tä nai­sia, kyl­lä.” Mitch McCon­nell, re­pub­li­kaa­ni­joh­ta­ja

WES FRAZER / GETTY IMAGES

Mie­le­no­soit­ta­jat odot­ti­vat se­naat­to­rieh­do­kas Roy Moo­rea Ves­ta­via Hill­sis­sä Ala­ba­mas­sa, jos­sa hän vie­rai­li ve­te­raa­nien ti­lai­suu­des­sa vii­kon­lop­pu­na.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.