Pi­ka­päi­vä­ko­dit hel­pot­ta­vat ti­la­pu­laa

Kau­pun­ki mak­saa vuok­raa­jal­le 5,5 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa.

HS Metro - - FRONT PAGE - MARJA SALOMAA HS

Kuu­del­le asui­na­lu­eel­le han­ki­taan siir­to­kel­poi­set päi­vä­ko­ti­ra­ken­nuk­set. Ti­lat ote­taan käyt­töön syk­syl­lä.

Van­taan suun­ni­tel­ma hank­kia pi­kai­ses­ti li­sää päi­vä­ko­ti­ti­lo­ja en­si syk­syä var­ten ei on­nis­tu täy­del­li­ses­ti. Kau­pun­gin tar­jous­pyyn­töön tu­li vain yk­si vas­taus ei­kä sen mu­kaan kah­ta päi­vä­ko­tia saa­da käyt­töön en­nen lo­ka­kuun lop­pua.

Vantaa hank­kii yh­teen­sä kuusi siir­to­kel­pois­ta ra­ken­nus­ta vuok­ra­käyt­töön. Vantaa jou­tui no­peut­ta­maan päi­vä­ko­ti­han­kin­to­ja, kos­ka val­tuus­to te­ki vii­me syk­sy­nä pää­tök­sen var­hais­kas­va­tuk­sen ra­jaus­ten pur­ka­mi­ses­ta en­si elo­kuun alus­sa.

Si­vis­tys­toi­men apu­lais­kau­pun­gin­joh­ta­ja Eli­na Leh­to-Häggrot­hin mu­kaan kai­kil­le päi­vä­hoi­to­paik­kaa tar­vit­se­vil­le lap­sil­le hoi­to­paik­ka jär­jes­tyy. Uu­det ti­lat ote­taan käyt­töön kol­mes­sa vai­hees­sa, ja jous­to­ti­laa on lu­vas­sa lä­hi­päi­vä­ko­deis­ta se­kä kou­luis­ta.

Ai­noan ti­la­tar­jouk­sen jät­ti Par­maco oy. Tar­jouk­sen mu­kai­set vuok­ra­ku­lut ovat lä­hes 5,5 mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa. Sum­ma tar­ken­tuu ke­vään ai­ka­na.

En­si syk­sy­nä kaik­ki lap­set voi­vat van­hem­pien niin ha­lu­tes­sa ol­la päi­vä­ko­dis­sa täyt­tä päi­vää, kun nyt oi­keut­ta on ra­jat­tu kah­teen­kym­me­neen tun­tiin vii­kos­sa niil­lä lap­sil­la, joi­den toi­nen tai mo­lem­mat van­hem­mat ovat ko­to­na.

Ra­jaus otet­tiin käyt­töön vuo- den 2016 elo­kuus­sa. Vantaa oli isois­ta kau­pun­geis­ta ai­noa, jo­ka ot­ti maan hal­li­tuk­sen esit­tä­män ra­jauk­sen käyt­töön.

Vii­me syk­sy­nä osa-ai­kai­ses­sa var­hais­kas­va­tuk­ses­sa oli Van­taal­la 1 600 las­ta. Osa heis­tä mah­tuu ny­kyi­siin päi­vä­ko­tei­hin, vaik­ka he viet­täi­si­vät­kin päivä- ko­dis­sa jat­kos­sa useam­pia tun­te­ja. Osa per­heis­tä va­lin­nee edel­leen­kin osa-ai­kai­sen vaih­toeh­don. Kuu­teen pa­vil­jon­ki­päi­vä­ko­tiin tu­lee noin 500 hoi­to­paik­kaa.

Pa­vil­jon­ki­päi­vä­ko­tien on mää­rä nous­ta Ha­ku­ni­laan, Ra­ja­ky­lään, Tik­ku­ri­laan, Ku­nin­kaa­laan, Pak­ka­laan ja Myyr­mä­keen.

Tik­ku­ri­lan ja Ha­ku­ni­lan pi­ka­päi­vä­ko­deis­ta on jou­dut­tu neu­vot­te­le­maan erik­seen, kos­ka tar­jous ei vas­tan­nut tar­jous­pyyn­töä. Tik­ku­ri­laan tar­jot­tu pa­vil­jon­ki­päi­vä­ko­ti oli ylit­tä­mäs­sä ton­tin ra­jat. Ha­ku­ni­laan tar­jot­tu päi­vä­ko­ti oli­si ol­lut tar­jous­pyyn­töä isom­pi.

Ku­nin­kaa­lan päi­vä­ko­ti ote­taan käyt­töön elo­kuun puo­li­vä­lis­sä, Pak­ka­lan päi­vä­ko­ti syys­kuun lo­pus­sa, Ha­ku­ni­lan päi­vä­ko­ti lo­ka­kuun puo­li­vä­lis­sä ja Myyr­mäen Vas­ki­vuo­ren päi­vä­ko­ti lo­ka­kuun lo­pus­sa.

MIKKO SUUTARINEN / HS

Syk­syä var­ten Van­taal­le nousee uusia päi­vä­ko­ti­ra­ken­nuk­sia. Si­mon­kal­lion päi­vä­ko­dis­sa pe­lail­tiin vii­me syk­sy­nä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.