KOKKOSEN PÄIVÄ ON MUKANA VAIN ELÄMÄÄ -SARJASSA

Sar­jan te­ki­jät vä­hät­te­li­vät asi­aa ja suu­tut­ti­vat ih­mi­siä li­sää.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Uusim­mas­sa Simp­so­nei­den jak­sos­sa on näh­ty sar­jan te­ki­jöi­den kom­ment­ti sii­hen, on­ko sar­jan in­tia­lai­nen hah­mo, kau­pan­pi­tä­jä Apu Na­ha­sa­pee­ma­pe­ti­lon ra­sis­ti­nen. Jak­sos­sa Li­sa Simp­son poh­tii, mi­ten en­nen viat­to­mas­ta asias­ta on tul­lut po­liit­ti­ses­ti epä­kor­rek­tia ja koh­dis­taa kom­ment­tin­sa juu­ri Apuun.

Sar­jan ta­pa rea­goi­da kuu­kausia jat­ku­nee­seen kes­kus­te­luun on suu­tut­ta­nut mo­net.

Apus­ta on kes­kus­tel­tu eri­tyi­ses­ti USA:ssa sen jäl­keen, kun vii­me vuo­den lo­pul­la jul­kais­tiin koo­mik­ko Ha­ri Kon­da­bo­lun kä­si­kir­joit­ta­ma do­ku­ment­ti The Prob­lem with Apu.

New Yor­kis­sa syn­ty­neen Kon­da­bo­lun van­hem­mat ovat ko­toi­sin In­tias­ta, ja 1980-lu­vul­la syn­ty­nee­nä Kon­da­bo­lu on kat­so­nut lap­ses­ta läh­tien Simp­so­nei­ta. Do­ku­men­tis­saan Kon­da­bo­lu kä­sit­te­lee si­tä, mik­si Apun hah­mo Simp­so­neis­sa on on­gel­mal­li­nen.

Hän ei ole yk­sin mie­li­pi­teen­sä kans­sa, vaan do­ku­men­tis­sa esiin­tyy usei­ta näyt­te­li­jöi­tä ja koo­mi­koi­ta, jot­ka ovat ko­toi­sin Aa­sias­ta, ylei­sem­min In­tias­ta.

”Vi­haan Apua. Ja sik­si en pi­dä Simp­so­neis­ta”, sa­noo näyt­te­li­jä Kal Penn, jo­ka on tun­net­tu muun muas­sa sar­jois­ta House ja How I Met Your Mot­her.

Apun on­gel­mal­li­suus pii­lee Kon­da­bo­lun mu­kaan juu­ri sii­nä, et­tä hah­mo ra­ken­tuu ko­ko­naan ra­sis­ti­sen ste­reo­tyy­pioi­den poh­jal­le. Kon­da­bo­lun mu­kaan Apun hah­mo mää­rit­tyy sarjassa työn­sä, las­ten­sa mää­rän ja jär­jes­te­tyn avio­liit­ton­sa avul­la.

Sar­jan te­ki­jät puo­lus­tau­tu­vat sil­lä, et­tä Simp­so­nei­hin on ai­na kuu­lu­nut tie­tyl­lä ta­val­la louk­kaa­va huu­mo­ri kaik­kia eri ih­mis­ryh­miä koh­taan.

Vii­me sun­nun­tai­na jul­kais­tiin Simp­so­nei­den 29. tuo­tan­to­kau­den 15. jak­so, jos­sa Simp­son­per­heen äi­ti Mar­ge ha­lu­aa lu­kea tyt­tä­rel­leen Li­sal­le il­ta­sa­dun. Mar­ge jou­tuu kui­ten­kin muut­ta­maan ko­ko sa­dun si­säl­lön, jot­ta se oli­si ny­ky­kri­tee­reil­lä po­liit­ti­ses­ti kor­rek­ti. Li­san mie­les­tä muu­tok­set pi­laa­vat ta­ri­nan idean, jol­loin Mar­ge ky­syy tyt­tä­rel­tään, mi­tä hä­nen pi­täi­si teh­dä.

”On vai­kea sa­noa. Jo­kin vuo­si­kym­me­niä sit­ten al­ka­nut, ke­hut­tu ja har­mit­to­ma­na pi­det­ty on po­liit­ti­ses­ti epä­kor­rek­ti. Mi­tä voi teh­dä?”

Sen jäl­keen Li­sa kään­tyy kat­so­maan va­lo­ku­vaa, jos­sa on hy­myi­le­vä Apu.

”Jot­kut asiat pi­tää jät­tää kä­si­tel­tä­väk­si myö­hem­pä­nä ajan­koh­ta­na”, Mar­ge vas­taa. ”Jos ol­len­kaan”, Li­sa vas­taa. Jak­so ai­heut­ti he­ti voi­mak­kaan vas­ta­reak­tion, ja te­ki­jät jou­tui­vat ra­jun ar­vos­te­lun koh­teek­si.

Te­ki­jöil­le jak­sos­ta seu­ran­nut so­me­myrs­ky ei ole näyt­tä­nyt tul­leen yl­lä­tyk­se­nä. Al Jean, yk­si sar­jan kä­si­kir­joit­ta­jis­ta, kir­joit­ti Twit­te­ris­sä jo en­nen jak­son jul­kai­sua, et­tä koh­ta edes­sä on ”Twit­ter-rä­jäh­dys”.

”Kaik­ki Apus­sa on jat­ku­vaa vit­siä. Ja vit­si on se, et­tä hän on in­tia­lai­nen.” Koo­mik­ko Ha­ri Kon­da­bo­lu

YOUTUBE.COM

Apu-hah­mon pu­he­ta­vas­ta on krii­ti­koi­den mie­les­tä tul­lut ra­si­te in­tia­lais­taus­tai­sil­le näyt­te­li­jöil­le.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.