TARJOILIJAN ARVOSTUS NOUSUSSA

Tar­joi­li­ja on nyt elä­myk­siä tuot­ta­va asia­kas­pal­ve­li­ja ja osa ra­vin­to­lan brän­diä.

HS Metro - - FRONT PAGE -

Ra­vin­to­la-alal­la on pu­laa hy­vis­tä ja asian­sa osaa­vis­ta tar­joi­li­jois­ta. Tarjoilijan am­mat­ti on kär­si­nyt ar­vos­tuk­sen puut­tees­ta, mut­ta asen­teet ovat muut­tu­mas­sa, ker­to­vat alan am­mat­ti­lai­set.

”Arvostus on nouse­mas­sa ko­ko ajan, vaik­ka edel­leen nuo­ris­sa on vä­hän huo­mat­ta­vis­sa ’olen vain tar­joi­li­ja’ -asen­net­ta. Se tu­lee eh­kä men­nei­syy­des­tä, kun tarjoilijan työ oli lä­pi­kul­kuam­mat­ti, jos­sa töi­tä teh­tiin esi­mer­kik­si opin­to­jen ohel­la”, sa­noo tar­joi­li­ja Noo­ra Sipilä.

Hel­sin­ki­läi­ses­sä yh­den Mic­he­lin-täh­den Ora-ra­vin­to­las­sa työs­ken­te­le­vä Sipilä voit­ti maa­lis­kuus­sa Vuo­den tar­joi­li­ja -kil­pai­lun ja nap­pa­si he­ti pe­rään ho­pe­aa Tans­kan Bil­lun­dis­sa jär­jes­te­tyis­sä poh­jois­mai­sis­sa tar­joi­li­ja­ki­sois­sa.

Suo­ma­lais­ta ruo­ka­kult­tuu­ria edis­tä­vä Elo-sää­tiö on jär­jes­tä­nyt Vuo­den tar­joi­li­ja -kil­pai­lua vuo­des­ta 2013. Se on alan har­vo­ja am­mat­ti­lais­kil­pai­lu­ja Suo­mes­sa.

”Kil­pai­lu pan­tiin pys­tyyn juu­ri sa­li­väen ar­vos­tuk­sen li­sää­mi­sek­si. Vuo­den kok­ki -kil­pai­lua kun oli jär­jes­tet­ty jo vuo­des­ta 1995, ja sen huo­mat­tiin ole­van var­sin hy­vä pon­nah­dus­lau­ta huip­pu­ko­kik­si”, sa­noo kil­pai­lun joh­ta­ja Ma­ria Suih­ko­nen, jo­ka on myös kaik­kien ai­ko­jen en­sim­mäi­nen tar­joi­li­ja­kil­pai­lun voit­ta­ja.

Työn arvostus läh­tee­kin sa­li­väes­tä it­ses­tään, sa­noo som­me­lier ja ra­vin­to­loit­si­ja Sa­muil An­ge­lov, jol­la on alal­ta yli 20 vuo­den ko­ke­mus.

”Fak­ta­han on se, et­tä jos et it­se ar­vos­ta it­seä­si, ku­kaan muu­kaan ei ar­vos­ta. Sa­li­hen­ki­lö­kun­ta ei ole kau­heas­ti pi­tä­nyt it­ses­tään me­te­liä en­nen kuin muu­ta­man vii­me vuo­den ai­ka­na”, An­ge­lov sa­noo.

Vii­me vuo­sien ai­ka­na on muut­tu­nut myös tarjoilijan työn luon­ne. Ma­ria Suih­ko­sen mu­kaan mo­net uu­det ra­vin­to­lat – joi­ta pe­rus­te­taan näin nousu­kau­del­la tiu­haan tah­tiin – ovat pie­neh­kö­jä ja yrit­tä­jä­ve­toi­sia paik­ko­ja, jois­sa hen­ki­lö­kun­nan per­soo­nat voi­vat ol­la valt­tia.

Uu­den­lai­nen ra­vin­to­lab­rän­däys on osal­taan nos­ta­nut tarjoilijan työn ar­vos­tus­ta. Sa­mal­la työn­ku­vaan on tul­lut uu­den­tyyp­pi­siä teh­tä­viä. Tar­joi­lu ei ole vain as­tioi­den kan­ta­mis­ta ja las­kut­ta­mis­ta, vaan en­tis­tä enem­män myös ta­ri­nan­ker­ron­taa ja elä­mys­ten luo­mis­ta.

”Ruu­an pe­rus­ta­so al­kaa ol­la kaik­kial­la hy­vä, jo­ten ra­vin­to­lan pi­tää pys­tyä kil­pai­le­maan myös muil­la sa­roil­la. Elä­myk­sel­li­syys ja ta­ri­nal­li­suus ovat ol­leet nouse­via tren­de­jä jo pit­kään, ja se hen­ki­lö, jo­ka tuo ta­ri­nat asiak­kaal­le, on asia­kas­pal­ve­li­ja”, Sipilä sa­noo.

Lä­hi- ja luo­mu­ruo­ka ovat ol­leet pin­nal­la pit­kään, ja sa­mal­la asiak­kais­ta on tul­lut en­tis­tä tuo­te­tie­toi­sem­pia. Eri­lai­set eri­kois­ruo­ka­va­liot, ku­ten ve­ga­nis­mi ja fod­map, taas vaa­ti­vat alan jat­ku­vaa seu­raa­mis­ta ja op­pi­mis­ta.

”Asiak­kai­ta kiin­nos­taa, mis­tä ruu­at ja vii­nit tu­le­vat ja mi­ten ne on tuo­tet­tu, jo­ten tuot­tei­den taus­tas­ta pi­tää pys­tyä ker­to­maan heil­le per­soo­nal­li­sel­la ta­val­la. Hal­lit­ta­via osa-aluei­ta on pal­jon, ja mi­tä enem­män nii­tä hal­lit­see, si­tä enem­män omaa työ­tä ar­vos­taa. Vaa­tii pal­jon tar­joi­li­jal­ta, et­tä asia­kas saa elä­myk­sen”, sa­noo Sipilä.

Elä­myk­sel­li­syys voi tar­koit­taa vaik­ka­pa si­tä, et­tä tar­joi­li­ja vii­meis­te­lee an­nok­sen pöy­däs­sä asiak­kaan edes­sä. Sa­li­puo­len show-mei­nin­ki on li­sään­ty­nyt. Esi­mer­kik­si maa­lis­kuun Vuo­den tar­joi­li­ja -kil­pai­lun fi­naa­lis­sa yk­si ki­sa­teh­tä­vis­tä oli se­koit­taa asiak­kail­le tar­tar­pih­vi pöy­däs­sä.

”Ha­luam­me lei­pää ja sir­kus­hu­ve­ja, ja kai­paam­me show’ta. En­nen oli elä­mys, kun ho­vi­mes­ta­ri lie­kit­ti crê­pes suzet­ten pöy­dän ää­res­sä. Tä­tä pi­täi­si eh­kä tuo­da enem­män esiin”, poh­tii Sa­muil An­ge­lov.

Suo­ma­lai­nen pal­ve­lu­kult­tuu­ri yli­pää­tään on muut­tu­nut pa­rem­mak­si, sa­noo An­ge­lov.

”Usein sa­no­taan, et­tä Suo­mes­sa ei saa hy­vää pal­ve­lua, mut­ta kyl­lä si­tä saa. Toi­saal­ta em­me eh­kä ole tot­tu­neet saa­maan pal­ve­lua. Suo­ma­lai­sil­ta puut­tuu asen­ne, jos­sa an­tau­du­taan jon- kun pal­vel­ta­vak­si. Se on eh­kä kult­tuu­ril­li­nen jut­tu.”

Pal­vel­ta­va­na ole­mi­nen on ken­ties koet­tu ”her­ras­kai­sek­si”, mi­kä ei oi­kein so­vi suo­ma­lai­seen kur­sai­lu­kult­tuu­riin.

”Ovat­han suo­ma­lai­set edel­leen kur­sai­li­joi­ta ja var­maan ai­na tu­le­vat ole­maan­kin, mut­ta he ar­vos­ta­vat pal­ve­lus­sa vil­pit­tö­myyt­tä ja lä­pi­nä­ky­vyyt­tä. Toi­saal­ta asiak­kaat ovat eri­lai­sia, toi­set kai­paa­vat enem­män huo­mio­ta kuin toi­set. Se vaa­tii tar­joi­li­jal­ta ti­lan­ne­herk­kyyt­tä ja ih­mis­ten lu­ku­tai­toa”, sa­noo tar­joi­li­ja Noo­ra Sipilä.

Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa hy­väl­lä pe­li­sil­mäl­lä va­rus­te­tun am­mat­ti­lai­sen pas­sat­ta­vak­si an­tau­tu­mi­nen pe­las­taa päi­vän, se­kä oman et­tä tarjoilijan.

”Sa­no­taan, et­tä kis­sa ei kii­tok­sil­la elä, mut­ta kyl­lä­hän ne hel­ve­tin hy­väl­tä tun­tu­vat. Kun tie­tää tuot­ta­neen­sa seu­ru­eel­le mah­ta­van fii­lik­sen, se ei ole ra­has­sa mi­tat­ta­va jut­tu”, An­ge­lov sa­noo.

”Ha­luam­me lei­pää ja sir­kus­hu­ve­ja, ja kai­paam­me show’ta.” Sa­muil An­ge­lov, som­me­lier

ALEKSI TUOMOLA / ELO- SÄÄ­TIÖ

Noo­ra Sipilä voit­ti maa­lis­kuus­sa Vuo­den tar­joi­li­ja -kil­pai­lun. Heik­ki An­to­lai­nen is­tui ki­sa­pöy­däs­sä fi­naa­li­päi­vä­nä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.