TULVAHUIPPUJEN AIKA ON KÄSILLÄ

Ete­lä-Suo­men jo­kien tul­vien ar­vel­laan jää­vän tä­nä ke­vää­nä kes­ki­mää­räi­sik­si.

HS Metro - - FRONT PAGE - JUKKA HARJU HS

Val­tao­sas­sa Ete­lä-Suo­men jois­ta näh­dään näi­nä päi­vi­nä tul­va­hui­put. Lou­nais- ja Ete­lä-Suo­men jo­kien ve­den­kor­keu­det ovat nousussa, kos­ka sää on läm­men­nyt.

Ete­lä-Suo­men tul­va­hui­put jää­vät sil­ti pää­osin al­le kes­ki­mää­räi­sen ke­vät­tul­van, ker­too Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kus. En­nus­teen mu­kaan ve­si nousee pel­loil­le tul­va­her­kim­mil­lä alueil­la.

”Lun­ta­han on nyt meil­lä Ete­läSuo­mes­sa­kin, mi­kä on poik­keuk­sel­lis­ta. Mut­ta ei si­tä kau­hean pal­jon ole ja il­ma­kin so­pi­vas­ti kyl­me­nee, mi­kä huo­leh­tii sii­tä, et­tei tul­va nouse ko­vin suu­rek­si. Se jää kes­ki­mää­räi­sek­si tai al­le­kin”, sa­noo joh­ta­va hydro­lo­gi Ber­tel Veh­vi­läi­nen Suo­men ym­pä­ris­tö­kes­kuk­ses­ta.

”Ihan täl­lai­nen nor­maa­li lu­mes­ta ai­heu­tu­va ke­vät­tul­va, jo­ka ei ai­na­kaan tois­tai­sek­si näy­tä äi­ty­vän ko­vin isok­si. En­si vii­kon­lop­pu­na, kun läm­pe­nee uu­des­taan, lo­put lu­met su­la­vat ja ve­det voi­vat uu­des­taan nous­ta.”

Jär­vien ve­den­pin­nat ovat Kes­ki- ja Itä-Suo­mes­sa pai­koin kor­keal­la sa­tei­sen syk­syn ja al­ku­tal­ven jäl­jil­tä. Suu­res­ta lu­mi­mää­räs­tä joh­tuen usei­den Jär­vi-Suo­men luon­non­ti­lais­ten jär­vien en­nus­te­taan nouse­van ta­val­lis­ta kor­keam­paan ke­vät­huip­puun tou­ko–ke­sä­kuun ai­ka­na.

TUIJA SALMI

Van­han­kau­pun­gin­kos­kes­sa kuo­hui voi­mak­kaas­ti maa­nan­tai­na.

Lu­men su­laes­sa Van­taan­joes­sa vir­taa nyt pal­jon vet­tä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.