HIFK: Taklaus pi­tää tut­kia

HIFK te­ki tut­kin­ta­pyyn­nön lii­gal­le Kärp­pien puo­lus­ta­jan Ja­ni Ha­kan­pään te­ke­mäs­tä taklauk­ses­ta.

HS Metro - - FRONT PAGE - MIETTINEN HS HEIK­KI

HIFK ha­lu­aa, et­tä lii­ga tut­kii vä­lie­rä­pe­lis­sä teh­dyn taklauk­sen ja sen, osui­ko taklaus pää­hän.

”Se oli tör­keä taklaus.” To­bias Sal­me­lai­nen

Pa­nok­set ko­ve­ne­vat Hel­sin­gin IFK:n ja Ou­lun Kärp­pien jää­kie­kon vä­lie­rä­sar­jas­sa.

Hel­sin­gin IFK te­ki tut­kin­ta­pyyn­nön lii­gal­le Kärp­pien puo­lus­ta­jan Ja­ni Ha­kan­pään te­ke­mäs­tä taklauk­ses­ta. Ha­kan­pää luis­te­li maa­nan­tain nel­jän­nes­sä vä­lie­rä­ot­te­lus­sa Hel­sin­gis­sä en­sim­mäi­ses­sä eräs­sä Kärp­pien maa­lin edes­tä ja ke­la­si mat­kal­la ku­moon HIFK:n hyök­kää­jän Ju­ha-Pek­ka Haa­ta­jan.

Ot­te­lua oli pe­lat­tu 3.18, kun Ha­kan­pää sai ti­lan­tees­ta es­tä­mis­jää­hyn, mut­ta ei sen enem­pää.

HIFK:n nä­ke­myk­sen mu­kaan vi­deo­tal­len­ne näyt­tää, et­tä Ha­kan­pään taklaus osui Haa­ta­jaa pää­hän. Ot­te­lun ero­tuo­ma­ri­tark­kai­li­ja Ra­mi Sa­vo­lai­nen ei tuo­reel­taan vie­nyt ta­paus­ta ku­rin­pi­to­kä­sit­te­lyyn, mut­ta HIFK ha­lu­aa nyt nos­taa taklauk­sen esil­le.

”Kyl­lä me sen ha­luam­me sel­vit­tää ja olem­me to­sis­sam­me. Se oli tör­keä taklaus”, HIFK:n ur­hei­lu­toi­men­joh­ta­ja To­bias Sal­me­lai­nen sa­noi HS:lle.

Va­li­tuk­sen te­ke­mi­nen ei ole mi­kään pik­ku­jut­tu. Sal­me­lai­sen pi­ti pyy­tää HIFK:n toi­mi­tus­joh­ta­jal­ta lu­pa tut­kin­ta­pyyn­töön, kos­ka va­lit­ta­mi­nen mak­saa.

Lii­gas­ta vah­vis­tet­tiin HS:lle, et­tä tut­kin­ta­pyyn­nön hin­ta on hulp­peat 5 000 eu­roa.

”Ot­te­lu­val­vo­ja ei vie­nyt asi­aa eteen­päin ja seu­raa­va, mi­tä me voim­me teh­dä, on laa­tia tut­kin­ta­pyyn­tö, ja sen me teim­me”, Sal­me­lai­nen sa­noi.

”Sit­ten, kun siel­tä tu­lee pää­tös, me hy­väk­sym­me sen”, Sal­me­lai­nen sa­noi.

Lii­gan ku­rin­pi­to­ryh­mä on ol- lut ko­ko kau­den erit­täin tark­ka­na pää­hän koh­dis­tu­neis­ta taklauk­sis­ta. Ran­gais­tuk­sia on jaet­tu ja ne ovat ol­leet usein tun­tu­via.

Kun va­li­tuk­sen sum­ma on näin suu­ri, on­ko vaa­ra, et­tä lii­ga ke­rää sil­lä ra­haa it­sel­leen, kil­pai­lu­joh­ta­ja Ar­to I. Jär­ve­lä?

”Ei ky­se ole sii­tä, vaan sum­ma on riit­tä­vän suu­ri, et­tä va­li­tuk­seen tu­le­vien ti­lan­tei­den pi­tää ol­la kyl­lin va­ka­via”, Jär­ve­lä sa­noi ot­ta­mat­ta kan­taa tä­hän ta­pauk­seen.

Kuin­ka mon­ta vas­taa­vaa tut­kin­ta­pyyn­töä on teh­ty täl­lä kau­del­la?

”Tä­mä on en­sim­mäi­nen”, Jär­ve­lä vas­ta­si.

Jos lii­ga to­te­aa Ha­kan­pään taklan­neen pää­hän ja hy­väk­syy HIFK:n va­li­tuk­sen, pa­lau­tuu sum­ma seu­ral­le. Jos HIFK hä­vi­ää ta­pauk­sen, lan­ke­aa mak­su.

HIFK:n ja Kärp­pien vä­lie­rä­sar­ja on ti­lan­tees­sa 2–2. Vii­des ot­te­lu pe­la­taan tä­nään Ou­lus­sa. Nel­jäl­lä voi­tol­la ete­nee fi­naa­lei­hin.

Sar­jan voit­ta­ja saa fi­naa­leis­sa vas­taan­sa Tam­pe­reen Tap­pa­ran. Tap­pa­ra ete­ni fi­naa­lei­hin voit­ta­mal­la Tu­run Pal­lo­seu­ran suo­raan nel­jäs­sä ot­te­lus­sa.

JUKKA GRÖNDAHL / HS

HIFK:n Ju­ha-Pek­ka Haa­ta­ja jou­tui taklauk­sen koh­teek­si maa­nan­tain vä­lie­räs­sä Kärp­piä vas­taan.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.