His­to­ri­aa pe­ri­mäs­sä

HS Metro - - KE - HENRI SALOMAA metro.lukijat@hs.fi

Tun­nus­tan. En tie­dä, mil­lä puo­lel­la omat isoi­so­van­hem­pa­ni tais­te­li­vat, jos tais­te­li­vat lain­kaan, kun Suo­mes­sa käy­tiin sa­ta vuot­ta sit­ten si­säl­lis­so­ta. Jo­tain hei­dän ase­mas­taan voi pää­tel­lä ja jär­keil­lä sii­tä, et­tei su­vus­sa­ni ol­lut kor­keas­ti kou­lu­tet­tu­ja ih­mi­siä tai eri­tyi­sen pal­jon va­ro­ja ja omai­suut­ta. Toi­saal­ta, jär­ki ja päät­te­ly ovat nii­nä vuo­si­na jou­tu­neet väis­ty­mään hul­luu­den, val­hei­den ja sat­tu­man tiel­tä.

Suo­mi sa­ta -tee­ma­vuo­si on tuo­nut hie­nol­la ta­val­la lä­hi­his­to­riam­me ta­kai­sin ny­ky­päi­vään. Se tar­jo­aa myös ti­lai­suu­den op­pia his­to­riam­me ki­pu­pis­teis­tä. Hy­vä esi­merk­ki on eräs ta­paa­ma­ni 90-vuo­tias suo­ma­lai­nen. So­dan ker­ran ko­ke­nut ei ha­lun­nut ei­kä pys­ty­nyt men­nä kat­so­maan uut­ta Tun­te­ma­ton so­ti­las - elo­ku­vaa. Ei tie­ten­kään. So­ta ja teu­ras­tus ei­vät ole tot­ta vain ”jos­sain Syy­rias­sa”. Ne ovat tot­ta kym­me­nil­le tu­han­sil­le suo­ma­lai­sil­le. En­kä edes las­ke mu­kaan so­dan kes­kel­tä pe­las­tu­nei­ta, tur­va­paik­ka­pro­ses­sin kaut­ta suo­ma­lais­tu­nei­ta ih­mi­siä.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.