Hel­sin­kiin ha­lu­taan pii­ki­tys­huo­ne

Maa­il­mal­ta mal­lia ha­ke­neen aloit­teen on al­le­kir­joit­ta­nut 20 kau­pun­gin­val­tuu­tet­tua.

HS Metro - - FRONT PAGE -

HELSINKI Val­tuus­aloi­te eh­dot­taa, et­tä suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den käyt­tä­jil­le jär­jes­tet­täi­siin Hel­sin­kiin tur­val­li­nen ti­la, jos­sa he voi­si­vat käyt­tää ja an­nos­tel­la huu­mei­ta.

Vih­rei­den val­tuu­tet­tu, neu­ro­lo­gian eri­kois­lää­kä­ri Ka­ti Ju­va ker­toi maa­lis­kuus­sa jät­tä­neen­sä val­tuus­toa­loit­teen sii­tä, et­tä suo­nen­si­säis­ten huu­mei­den käyt­tä­jil­le jär­jes­tet­täi­siin Hel­sin­kiin tur­val­li­nen ti­la, jos­sa he voi­si­vat käyt­tää ja an­nos­tel­la huu­mei­ta. Aloit­teen mu­kaan ti­las­sa oli­si tar­jol­la puh­tai­ta neu­lo­ja ja ruis­ku­ja se­kä tar­vit­taes­sa ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lais­ten tu­kea.

Aja­tus saat­taa äk­ki­sel­tään kuu­los­taa hur­jal­ta: siis kau­pun­gin pi­täi­si ra­ken­taa ti­la, jos­sa huu­mei­den­käyt­tä­jät saa­vat va­paas­ti ty­kit­tää ka­maa suo­neen?

Kyl­lä vain, Ju­va to­te­aa. Tar­koi­tus ei ole roh­kais­ta ke­tään aloit­ta­maan huu­mei­den käyt­tä­mis­tä ei­kä ja­kaa huu­mei­ta vaan yrit­tää pi­tää huol­ta ja pa­ran­taa nii­den ih­mis­ten ase­maa, jot­ka huu­mei­den pa­riin ovat pää­ty­neet.

Huu­mead­dik­tio on sai­raus sii­nä mis­sä al­ko­ho­lis­mi­kin ja sen ta­kia si­tä pi­täi­si hoi­taa ei­kä vain ajaa käyt­tä­jiä ah­taal­le.

Eri­tyi­ses­ti suo­nen­si­säi­siin huu­mei­siin si­säl­tyy li­säk­si lu­kui­sia ter­veys­ris­ke­jä, joi­ta voi­daan

”Ei käyt­tö sil­lä lo­pu, et­tä ih­mi­set pan­naan puis­toon pii­kit­tä­mään.” Ka­ti Ju­va, vih­rei­den val­tuu­tet­tu

vä­hen­tää huo­leh­ti­mal­la vä­li­nei­den puh­tau­des­ta ja tar­joa­mal­la käy­töl­le tur­val­li­nen ja hy­giee­ni­nen ti­la.

Ju­va us­koo, et­tä oma ti­la vä­hen­täi­si myös huu­mei­siin liit­ty­viä jär­jes­tys­häi­riöi­tä ja pii­kit­tä­mis­tä muis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ku­ten ylei­sis­sä käy­mä­löis­sä.

Hän ot­taa esi­mer­kik­si Mal­mil- la si­jait­se­van Ke­lan toi­mis­ton, jon­ka ylei­sö-wc on ajoit­tain jou­dut­tu sul­ke­maan pii­kit­tä­jien ta­kia. Huu­me­neu­lo­ja löy­tyy ko­ko ajan myös puis­tois­ta.

Ju­van aloit­teen on al­le­kir­joit­ta­nut jo 20 val­tuu­tet­tua vii­des­tä eri puo­lu­ees­ta. Hei­dän jou­kos­saan ovat muun muas­sa vih­reän val­tuus­to­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja Ot­so Ki­ve­käs ja va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Jas­min Ha­mid, köy­hyys­tut­ki­ja Ma­ria Ohi­sa­lo (vihr.), lää­kä­ri Sir­pa As­ko-Sel­ja­vaa­ra (kok.), nuo­ri­so­tut­ki­ja Ve­ro­ni­ka Hon­ka­sa­lo (vas.), kan­sa­lai­sak­ti­vis­ti Mai Ki­ve­lä (vas.), Tho­mas Wallgren (sdp) ja pi­raat­ti­puo­lu­een Pet­rus Pen­na­nen.

SARI GUSTAFSSON / LEHTIKUVA

Käy­tet­ty huu­me­ruis­ku ka­dul­la Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa lo­ka­kuus­sa 2011.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.