Len­to­yh­tiöi­tä ke­ho­tet­tiin va­ro­vai­suu­teen

Len­to­yh­tiöt va­rau­tui­vat Syy­rian il­mais­kui­hin.

HS Metro - - FRONT PAGE -

ULKOMAAT Eu­rocont­rol ke­hot­ti len­to­yh­tiöi­tä va­ro­vai­suu­teen len­to­rei­teil­lä Vä­li­me­ren itä­osis­sa, sil­lä on mah­dol­lis­ta, et­tä Syy­ri­aan teh­dään il­mais­ku­ja.

Eu­rocont­ro­lin tiis­tai­na an­ta­ma Syy­rian oh­jus­vaa­ra­va­roi­tus vai­kut­taa myös Fin­nai­rin len­toi­hin. Va­roi­tuk­ses­sa ke­ho­tet­tiin len­to­yh­tiöi­tä va­ro­vai­suu­teen Vä­li­me­ren itä­osis­sa, sil­lä on mah­dol­lis­ta, et­tä Syy­ri­aan teh­dään il­mais­ku­ja.

Fin­nai­rin me­dia­suh­de­vas­taa­va Päi­vyt Tall­qvist ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mil­le, et­tä Fin­nai­rin kah­den Is­rae­lin Tel Avi­vin -len­non rei­ti­tys­tä on muu­tet­tu Eu­rocont­ro­lin va­roi­tuk­sen vuok­si.

Toi­nen uu­del­leen­rei­ti­te­tyis­tä len­nois­ta läh­ti kes­ki­viik­ko­na Helsinki-Van­taan len­to­ken­täl­tä kel­lo 19.50 ja toi­nen per­jan­tai­na.

”Len­to­jen rei­ti­tyk­seen on teh­ty muu­tok­sia, ja niis­tä on in­for­moi­tu myös [lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­to] Tra­fia”, Tall­qvist ker­too.

Tall­qvist ei täs­men­nä, mi­ten va­roi­tus vai­kut­taa len­to­reit­tei­hin.

Kes­ki­viik­ko­na il­ta­päi­väl­lä yh­tään len­toa ei ol­lut pe­rut­tu va­roi­tuk­sen vuok­si.

Tall­qvis­tin mu­kaan tä­män­kal­tai­sia va­roi­tuk­sia an­ne­taan len­to­lii­ken­teel­le ai­ka ajoin. Fin­nair nou­dat­taa va­roi­tuk­sia poik­keuk­set­ta.

”Nou­da­tam­me kaik­kia vi­ran­omai­soh­jeis­tuk­sia ja teem­me omia ris­kiar­vioi­ta.”

Uu­tis­toi­mis­to Reu­ter­sin mu­kaan useis­sa mais­sa ku­ten Yh­dys­val­lois­sa, Bri­tan­nias­sa, Rans­kas­sa ja Sak­sas­sa on va­roi­tet­tu jo ai­em­min len­to­yh­tiöi­tä Syy­rian il­ma­ti­las­sa len­tä­mi­ses­tä. Useim­mat len­to­yh­tiöt ovat vält­tä­neet Syy­rian il­ma­ti­laa.

Kes­ki­viik­ko­na aa­mu­päi­väl­lä Iraqi Airway­sin len­to Bag­da­dis­ta Bei­ru­tiin kui­ten­kin kul­ki len­to­lii­ken­ne­pal­ve­lu FlightRa­dar24:n tie­to­jen pe­rus­teel­la Syy­rian yli.

FlightRa­dar24 on seu­ran­nut len­to­ko­nei­den reit­te­jä Syy­rian ym­pä­ris­tös­sä tii­vis­ti muun muas­sa blo­gis­saan.

Fin­nai­rin me­dia­suh­teis­ta vas­taa­va Tall­qvist ker­too, et­tä krii­sia­luei­den lä­his­töl­lä len­tä­mis­tä en­na­koi­daan Fin­nai­ril­la ai­na par­haan ky­vyn mu­kaan.

Eu­rocont­ro­lin va­roi­tuk­ses­sa to­det­tiin, et­tä Syy­ri­aan koh­dis­tu­vis­sa is­kuis­sa voi­daan käyt­tää il­mas­ta maa­han lau­kais­ta­via oh­juk­sia se­kä ris­tei­ly­oh­juk­sia ja ra­dio­na­vi­goin­ti­lait­teis­sa voi il­me­tä ajoit­tai­sia häi­riöi­tä.

Yh­dys­val­to­jen me­ri­voi­mat ker­toi tie­dot­tees­saan, et­tä len­to­tu­kia­lus Har­ry S. Tru­man läh­tee kes­ki­viik­ko­na Yh­dys­val­lois­ta nor­maa­lin suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti me­rel­le.

Len­to­tu­kia­luk­sen koh­dea­lu­ee­na ovat Eu­roop­pa, Lä­hi-itä ja Af­rik­ka. Har­ry S. Tru­ma­nin mu­ka­na kul­ke­vaan lai­vas­to-osas­toon kuu­luu myös muun muas­sa kak­si oh­jus­ris­tei­li­jää.

Yh­dys­val­tain pre­si­dent­ti Do­nald Trump an­toi kes­ki­viik­ko­na ym­mär­tää is­ke­vän­sä Syy­rian hal­lin­toa vas­taan oh­juk­sil­la hy­vin pian.

”Teem­me omia ris­kiar­vioi­ta.” Päi­vyt Tall­qvist, Fin­nair

KUVAKAAPPAUS: FLIGHTRA­DAR24

Täl­tä näyt­ti len­to­lii­ken­ne Syy­rian lä­hia­luil­la kes­ki­viik­ko­na aa­mu­päi­väl­lä Flightra­dar24:n tie­to­jen mu­kaan. Syy­rian yl­lä ole­va ko­ne oli mat­kal­la Bag­da­dis­ta Bei­ru­tiin.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.