RYAN EGGOLD HALUAA SYVENTÄÄ TV-ROOLIAAN

Ryan Eg­gol­din mie­les­tä hä­nen hah­mon­sa on muut­tu­nut pal­jon vii­den­nel­lä kau­del­la.

HS Metro - - FRONT PAGE - RETO, MWN JOSE BAR-

Ame­rik­ka­lai­nen ri­kos­draa­ma­sar­ja The Blacklist on eh­ti­nyt jo vii­den­nel­le tuo­tan­to­kau­del­leen. Syk­syl­lä 2013 al­ka­nees­sa sar­jas­sa FBI:n agent­ti Eliza­beth Keen te­kee yh­teis­työ­tä pa­ha­mai­nei­sen ri­kol­li­sen Ray­mond ”Red” Red­ding­to­nin kans­sa hei­dän et­sies­sään ja ot­taes­saan kiin­ni mus­tal­la lis­tal­la ole­via ri­kol­li­sia.

Vii­den­nel­lä tuo­tan­to­kau­del­la Red­ding­ton on en­sim­mäis­tä ker­taa jou­tu­nut haa­voit­tu­vaan ase­maan, kun hä­nen yh­tey­ten­sä ri­kol­li­siin ovat hei­ken­ty­neet. Ei ole myös­kään enää sa­lai­suus, et­tä Red­ding­ton on Eliza­bet­hin bio­lo­gi­nen isä.

Met­ron toi­mit­ta­ja haas­tat­te­li Eliza­beth Kee­nin avio­mies­tä To­mia sar­jas­sa esit­tä­vää Ryan Eg­gol­dia. Tom on avain­roo­lis­sa sarjan sarjan vii­den­nel­lä tuo­tan­to­kau­del­la.

Mik­si sarjan idea on kan­ta­nut jo vii­den­nel­le tuo­tan­to­kau­del­le?

”Ja­mes Spa­de­rin upea roo­li­suo­ri­tus Ray­mond Red­ding­to­ni­na on yk­si tär­keim­mis­tä syis­tä sii­hen, et­tä sar­jaa on teh­ty useam­pi tuo­tan­to­kausi. Sar­ja on myös tar­jon­nut pal­jon mys­tee­re­jä kat­so­jal­le. Sarjan läh­tö­koh­ta­na on suo­ja­ta hei­tä, joi­ta ra­kas­tam­me. Idea miel­lyt­tää mi­nua suu­res­ti.”

Mon­ta­ko tuo­tan­to­kaut­ta näem­me sar­jas­ta?

”Vai­kea sa­noa. Täl­lä het­kel­lä suun­taus on teh­dä ai­na vain ly­hyem­piä ja ly­hyem­piä sar­jo­ja. Mi­ni­sar­jo­jen suo­sio kas­vaa jat­ku­vas­ti. Kui­ten­kin The Blacklist -sar­jal­la on pal­jon ker­rot­ta­vaa. Sii­nä mie­les­sä olen luot­ta­vai­nen, et­tä sar­jas­ta teh­dään vie­lä uusia tuo­tan­to­kausia.”

Kuin­ka ku­vai­li­sit muu­tok­sia, joi­ta esit­tä­mäs­ti hah­mo Tom Keen on ko­ke­nut?

”Hän ei ole lain­kaan pe­lot­ta­va ja vä­ki­val­tai­nen ka­ve­ri. Hah­mo­ni on käy­nyt lä­pi mo­nia asioi­ta ja kes­kit­ty­nyt ole­maan hy­vä ka­ve­ri. Voi­si sa­noa, et­tä hah­mos­ta­ni on tul­lut it­se­näi­nen agent­ti.”

Tom Kee­nia pi­tää myös tar­kas­tel­la sii­tä nä­kö­kul­mas­ta, et­tä hä­nen ap­piuk­kon­sa on Ray­mond Red­ding­ton...

”Se on hy­vin mo­ni­mut­kais­ta. On mie­len­kiin­tois­ta näh­dä, min­kä­lai­sia me­ka­nis­me­ja kol­mion si­säl­lä on.”

”Tom ei enää ha­lua ol­la tap­po­ko­ne.” Ryan Eggold

Voi­ko Tom Keen mie­les­tä­si viet­tää nor­maa­lia elä­mää Eliza­bet­hin kans­sa?

”Se on To­min haa­ve. Nyt hän kes­kit­tyy rat­kai­se­maan vii­mei­sen jut­tun­sa pääs­täk­seen pois Red­ding­to­nin vai­ku­tus­pii­ris­tä. Rat­kai­se­mi­ses­ta tu­lee vai­keam­paa, kun on pal­jas­tu­nut, et­tä Red­ding­ton on Eliza­bet­hin isä. Tom huo­maa ajan ku­lu­van, hän kär­sii sel­kä­ki­vuis­ta. Tom ei enää ha­lua ol­la tap­po­ko­ne.”

Tom Keen (Ryan Eggold) on mu­ka­na The Blacklist -sarjan vii­den­nel­lä­kin tuo­tan­to­kau­del­la.

Newspapers in Finnish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.